Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
14-2019-1015-14-130Открита процедураПрекратена5.7.2019 г. 10:41
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект ТП на НОИ – Плевен
С Решение №1040-14-6 от 30.08.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект ТП на НОИ - Плевен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 29.11.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 02.12.2019 г. в 09.30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. „Иван Миндиликов” №8, ет. 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2019-0128 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2019 г. 17:00
Променено: 3.12.2019 г. 8:35
14-2019-1015-14-90Открита процедураВъзложена20.5.2019 г. 8:24
Осигуряване на охрана в сградата на ТП на НОИ - Плевен, чрез сигнално-охранителна дейност в 2 помещения
С Решение № 1040-14-4 от 04.06.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на охрана в сградата на ТП на НОИ – Плевен, чрез сигнално-охранителна дейност в 2 помещения“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 12.07.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 15.07.2019 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл. "Иван Миндиликов" №8, етаж 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2019-0072 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.7.2019 г. 17:00
Променено: 3.10.2019 г. 10:32
14-2018-1015-14-205Открита процедураПрекратена10.12.2018 г. 15:21
Доставка на външен NAS storage 4х4 ТВ за ТП на НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-16 от 19.12.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на външен NAS storage 4Х4 ТВ за ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 23.01.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 24.01.2019 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, етаж 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2018-0219 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.1.2019 г. 17:00
Променено: 4.1.2019 г. 11:43
14-2018-1015-14-197Открита процедураВъзложена6.12.2018 г. 9:37
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Плевен
С Решение №1040-14-15 от 17.12.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 21.01.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 22.01.2019 г. в 09.30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. “Иван Миндиликов” №8, ет. 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2018-0216 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.1.2019 г. 17:00
Променено: 7.6.2019 г. 11:08
14-2018-1015-14-156Открита процедураВъзложена27.9.2018 г. 15:25
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Плевен по обособени позиции
С Решение №1040-14-10 от 17.10.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Плевен по обособени позиции“. Обособена позиция №1 – „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса съгласно списък приложение №1 към техническите спецификации“ и Обособена позиция №2 – „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки съгласно списък приложение №2 към техническите спецификации“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 30.11.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 03.12.2018 г. в 09.30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. “Иван Миндиликов” №8, ет. 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2018-0179 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.11.2018 г. 17:00
Променено: 7.6.2019 г. 11:07
14-2018-1015-14-107Открита процедураПрекратена6.7.2018 г. 8:43
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Плевен
С Решение №1040-14-8 от 30.08.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ - Плевен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 12.10.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 15.10.2018 г. в 09.30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. „Иван Миндиликов” №8, ет. 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2018-0132 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2018 г. 17:00
Променено: 28.11.2018 г. 11:14
14-2018-1015-14-89Открита процедураПрекратена7.6.2018 г. 8:38
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Плевен
С Решение №1040-14-7 от 01.08.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 10.09.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 11.09.2018 г. в 09.30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. “Иван Миндиликов” №8, ет. 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2018-0117 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.9.2018 г. 17:00
Променено: 3.12.2018 г. 16:44
14-2018-1015-14-66Открита процедураПрекратена9.5.2018 г. 14:16
Доставка на външен NAS storage 4х4 ТВ за НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-6 от 02.07.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на външен NAS storage 4Х4 ТВ за ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 10.08.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 13.08.2018 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0102.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.8.2018 г. 17:00
Променено: 3.12.2018 г. 16:46
14-2018-1015-14-57Пряко договарянеВъзложена23.4.2018 г. 15:38
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-3 от 24.04.2018г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ – Плевен". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.7.2018 г. 15:26
14-2018-1015-14-39Публично състезаниеВъзложена12.3.2018 г. 16:17
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-4 от 02.05.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 28.05.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 29.05.2018 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0043.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.5.2018 г. 17:00
Променено: 3.8.2018 г. 15:12
14-2018-1015-14-38Събиране на оферти с обяваВъзложена12.3.2018 г. 15:51
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в административната сграда на ТП на НОИ – Плевен
Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията имат за цел унищожаване или намаляване на числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните по смисъла на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.). С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.4.2018 г. 17:00
Променено: 25.5.2018 г. 9:48
14-2017-1015-14-154Открита процедураВъзложена3.8.2017 г. 15:38
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 1040-14-7 от 02.10.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е "Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Плевен ". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел "Профил на купувача". Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 13.11.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 14.11.2017 г. от 09:30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, ет. 10, офис 74. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС под № 2017/S 191-391231 и в РОП под уник. № 00145-2017-0199.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 г. 17:00
Променено: 13.2.2018 г. 13:12
14-2017-1015-14-86Пряко договарянеПрекратена19.5.2017 г. 10:38
Предоставяне на В и К услуги за ТП на НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-5 от 29.06.2017г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет "Предоставяне на ВиК услуги за ТП на НОИ - Плевен". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл.182, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.4.2018 г. 15:18
14-2017-1015-14-80Открита процедураВъзложена24.4.2017 г. 9:02
Доставка на 2 бр. баркод четци на ТП на НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-4 от 21.06.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е " Доставка на 2 бр. баркод четци на ТП на НОИ - Плевен ". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел "Профил на купувача". Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 31.07.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 01.08.2017 г. от 09:30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, ет. 10, офис 74. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС под № 2017/S 118-236630 и в РОП под уник. № 00145-2017-0109.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.7.2017 г. 17:00
Променено: 30.11.2017 г. 15:47
14-2017-1015-14-67Открита процедураПрекратена6.4.2017 г. 10:40
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Плевен
С Решение № 1040-14-3 от 01.06.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Офертите ще бъдат отворени на 12.07.2017 г. от 09:30 часа в административната сграда на ТП на НОИ - Плевен, гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8, ет. 10, офис 74.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.7.2017 г. 17:00
Променено: 13.11.2017 г. 16:27
14-2016-1015-14-270Открита процедураВъзложена18.11.2016 г. 9:39
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Плевен по обособени позиции
С Решение № 1040-14-11 от 20.12.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е "Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Плевен по обособени позиции". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел "Профил на купувача". Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 03.02.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 06.02.2017 г. от 09:30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, ет.10, офис 74. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС под № 2016/S 248-453718 и в РОП под уник. № 00145-2016-0226.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.2.2017 г. 17:00
Променено: 2.6.2017 г. 13:56
14-2016-1015-14-222Публично състезаниеВъзложена4.8.2016 г. 9:47
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 1040-14-10 от 30.09.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 21.10.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 24.10.2016 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0166.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2016 г. 17:00
Променено: 31.1.2017 г. 16:57
14-2016-1015-14-82Открита процедураВъзложена31.3.2016 г. 15:20
Комплексно почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 1040-14-7 от 11.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Комплексно почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 06.06.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 07.06.2016 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0062.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2016 г. 16:30
Променено: 11.4.2017 г. 15:01
14-2016-1015-14-76Прекратена21.3.2016 г. 15:41
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ-Плевен
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ-Плевен
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 11.4.2017 г. 13:55
14-2016-1015-14-46Възложена2.3.2016 г. 8:49
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 1040-14-3 от 08.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 18.04.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.04.2016 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0019.
С решение № 1040-14-5/15.03.2016 г. са променени следните срокове:
-Срокът за получаване на офертите за участие - става 03.05.2016 г., 16,30 ч.;
-срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи - става 03.05.2016 г., 16,30 ч.;
- отваряне на оферти - става 04.05.2016 г., 09,30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2016 г. 16:30
Променено: 30.9.2016 г. 13:31
14-2016-1015-14-43Възложена24.2.2016 г. 8:59
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен”, индивидуализирани по видове, параметри и предполагаеми количества в Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.3.2016 г. 16:30
Променено: 30.9.2016 г. 11:35
14-2016-1015-14-44Възложена24.2.2016 г. 8:55
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в  административната сграда на ТП на НОИ - Плевен
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в  административната сграда на ТП на НОИ - Плевен
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.3.2016 г. 16:30
Променено: 30.9.2016 г. 11:35
14-2015-1015-14-39Възложена24.9.2015 г. 9:31
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ-Плевен
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ– Плевен.
Техниката, подлежаща на абонаментно и сервизно обслужване е описана в Приложение № 1 – Описание на техническите устройства по видове, марки, количества и местонахождение, което е неразделна част от Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2015 г. 16:30
Променено: 8.12.2017 г. 16:16
14-2015-1015-14-33Възложена9.9.2015 г. 14:17
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Плевен
Предметът на поръчката включва доставка на офис-обзавеждане - столове, стилажи и контейнери за нуждите на ТП на НОИ - Плевен
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.10.2015 г. 16:30
Променено: 8.12.2017 г. 16:15
14-2015-23Възложена17.8.2015 г. 11:20
Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Плевен, пл. „Иван Миндиликов„ № 8
С Решение № 10 от 01.09.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ-Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 25.09.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 28.09.2015 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0182
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2015 г. 16:30
Променено: 8.12.2017 г. 16:14
14-2015-84Открита процедура по ЗОППрекратена13.5.2015 г. 11:44
Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ-Плевен
С Решение № 7 от 26.05.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ-Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 19.06.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 22.06.2015 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0098
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.6.2015 г. 16:30
Променено: 30.6.2015 г. 10:44
14-2015-44Открита процедура по ЗОПВъзложена27.3.2015 г. 10:56
Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ - Плевен
Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Плевен, с адрес гр. Плевен, площад „Иван Миндиликов” № 8
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2015 г. 16:30
Променено: 23.7.2015 г. 10:34
14-2015-37Възложена9.3.2015 г. 15:39
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.4.2015 г. 16:30
Променено: 8.12.2017 г. 16:13
14-2015-26Прекратена17.2.2015 г. 9:15
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 3 от 26.02.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 23.03.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 24.03.2015 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.3.2015 г. 16:30
Променено: 24.11.2017 г. 9:41
14-2015-22Възложена6.2.2015 г. 9:24
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 2 от 19.02.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 16.03.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 17.03.2015 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0010
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.3.2015 г. 16:30
Променено: 7.12.2017 г. 16:57