Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
22-2017-1015-22-156Открита процедураВъзложена2.11.2017 г. 10:27
Охрана на имот, ползван от ТП на НОИ - София област, находящ се в град Самоков
Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата, находяща се на адрес: град Самоков, пл."Захари Зограф" №1, стаи№12, 13 и 14 на втория етаж , в работните дни - след приключване на работното време и почистването на сградата в интервала от 18.00 часа до 07.00 часа на следващия ден, а в почивните и празничните дни – денонощно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2017 г. 17:00
Променено: 24.2.2020 г. 10:47
22-2017-1015-22-148Публично състезаниеВъзложена16.10.2017 г. 13:46
Извършване на ремонт в административната сграда на ТП на НОИ – София област
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонт на едно работно помещение, находящо се в административната сграда на ТП на НОИ – София област. Ремонтните работи включват полагане на мазилка и шпакловка, бояджийски работи по стени, таван и радиатор, демонтаж, доставка и монтаж на ламиниран паркет, направа на окачен таван и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2017 г. 17:00
Променено: 22.1.2018 г. 10:20
22-2017-1015-22-78Публично състезаниеВъзложена18.5.2017 г. 11:09
Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ - София област
Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на външен  изпълнител за извършване на комплексно почистване на административната сграда на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – София област (ТП на НОИ – София област). Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работни, архивни и сервизни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – София област за срок от 24 месеца със собствен персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване условията, изискванията и обема, посочени Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.7.2017 г. 17:00
Променено: 4.10.2017 г. 15:59
22-2017-1015-22-77Публично състезаниеВъзложена18.5.2017 г. 11:08
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - София област
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на консумативи и подлежащи на износване модули за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни машини, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - София област. Предметът на поръчката включва периодични доставки на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани оригинални или еквивалентни консумативи, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации, част от документацията на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.8.2017 г. 17:00
Променено: 3.11.2017 г. 9:38
22-2017-1015-22-76Публично състезаниеВъзложена18.5.2017 г. 11:06
Абонаментна поддръжка на климатична техника в сградата на ТП на НОИ - София област, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2017 г. 17:00
Променено: 15.8.2017 г. 14:51
22-2017-1015-22-55Открита процедураВъзложена25.4.2017 г. 14:54
Абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника, включително доставка на резервни части в ТП на НОИ - София област
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2017 г. 17:00
Променено: 23.7.2019 г. 12:13
22-2017-1006-22-2Договаряне без предварително обявлениеВъзложена25.4.2017 г. 10:20
Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ - София област
Доставка на топлинна енергия за срок от 48 месеца за нуждите на административната сграда на ТП на НОИ - София област с адрес: град София, бул."Александър Стамболийски" №48.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.6.2017 г. 13:58
22-2017-1006-22-1Пряко договарянеВъзложена11.4.2017 г. 13:36
Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - София област
Предоставяне на ВиК услуги - доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за срок от 48 месеца за нуждите на административната сграда на ТП на НОИ - София област с адрес: град София, бул."Александър Стамболийски" №48.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 11.6.2021 г. 13:18
22-2017-1015-22-34Открита процедураВъзложена6.4.2017 г. 15:23
„Охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, с две обособени позиции:   
1.Обособена позиция 1: "Охрана на административната сграда на ТП на НОИ – София област"                        
2.Обособена позиция 2: "Охрана на имот, ползван от ТП на НОИ - София област, находящ се в град Самоков“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.6.2017 г. 17:00
Променено: 31.7.2017 г. 10:55
22-2016-1015-22-203Открита процедураВъзложена17.1.2017 г. 15:14
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - София област
Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на външен  изпълнител за извършване на доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – София област (ТП на НОИ – София област) от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси за срок от 4 (четири) години.
Прогнозното потребление на Възложителя за 48 месеца е 336 800 kWh, като същото е изчислено въз основа на годишното потребление за периода 2012 г. – 2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.2.2017 г. 17:00
Променено: 10.5.2017 г. 10:20