Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
22-2019-1015-22-118Открита процедураЗатворена18.10.2019 г. 12:00
Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на ТП на НОИ – София област
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещенията в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – София област за срок от 24 /двадесет и четири / месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 12:13
22-2019-1015-22-92Публично състезаниеВъзложена30.7.2019 г. 14:16
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - София област
Доставка на офис обзавеждане, включваща разтоварване и монтаж на работни столове- 10 броя и мениджърски столове – 30 броя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.8.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 12:14
22-2019-1015-22-72Публично състезаниеВъзложена27.6.2019 г. 9:47
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици"
Предмет на настоящата процедура е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 7 броя климатици в сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, находящи се в градовете Ботевград, Елин Пелин, Костинброд и Своге, както и в сървърното помещение на ТП на НОИ - град Кюстендил. Доставката, монтажът, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на климатичната техника е предвидено да се изпълнява на адреси и по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно приложение №1 към техническите спецификации от документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.7.2019 г. 17:00
Променено: 17.12.2019 г. 13:39
22-2019-1015-22-76Открита процедураПрекратена27.6.2019 г. 9:43
"Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на ТП на НОИ – София област"
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещенията в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – София област за срок от 24 /двадесет и четири / месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.8.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 12:17
22-2019-1015-22-75Договаряне без предварително обявлениеВъзложена24.6.2019 г. 15:17
„Предоставяне на услуги по охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, с две обособени позиции:   
1.Обособена позиция №1: "Охрана на административната сграда на ТП на НОИ – София област"                        
2.Обособена позиция №2: "Охрана на имот, ползван от ТП на НОИ - София област, находящ се в град Самоков“
Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградите, ползвани от ТП на НОИ - София област, в работните дни - след приключване на работното време и почистването на сградата в интервала от 18.00 часа до 07.00 часа на следващия ден, а в почивните и празничните дни – денонощно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 18.12.2019 г. 12:18
22-2019-1015-22-68Публично състезаниеВъзложена19.6.2019 г. 13:08
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на абонаментна поддръжка, профилактика и осигуряване на консумативи и резервни части за климатичната техника, собственост на ТП на НОИ - София област, описана по вид и местонахождение в Приложение № 1 от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2019 г. 17:00
Променено: 23.4.2020 г. 13:50
22-2019-1015-22-28Открита процедураПрекратена2.5.2019 г. 13:55
„Предоставяне на услуги по охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, с две обособени позиции:   
1.Обособена позиция №1: "Охрана на административната сграда на ТП на НОИ – София област"                        
2.Обособена позиция №2: "Охрана на имот, ползван от ТП на НОИ - София област, находящ се в град Самоков“.
Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградите, ползвани от ТП на НОИ - София област, в работните дни - след приключване на работното време и почистването на сградата в интервала от 18.00 часа до 07.00 часа на следващия ден, а в почивните и празничните дни – денонощно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.6.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 12:20
22-2019-1015-22-17Пряко договарянеВъзложена11.3.2019 г. 12:28
Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се врати на архивохранилищата с огнеустойчивост EI 60, находящи се на третия етаж в административната сграда на ТП на НОИ – София област
Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на самозатварящи се еднокрили врати с граница на огнеустойчивост EI 60 в сградата на ТП на НОИ – София област с адрес: град София, бул. “Александър Стамболийски” № 48. Вратите са за архивни помещения на третия етаж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.3.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 12:21