Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
06-2015-1015-06-53Открита процедура по ЗОПВъзложена16.10.2015 г. 14:01
„Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ- Враца“
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел съставяне на технически паспорт на административната сграда на Териториалното поделение на Национален осигурителен институт (ТП на НОИ) - Враца в гр. Враца, пл. Христо Ботев № 1, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 5/ 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на базата на частично налични строителни книжа, както и обследване на енергиийнта ефективност съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Наредба 16 -1594 от 13.11.2013 г. за обследване на енергийната ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от ЗОП.  Срокът за подаване на офертите е до 16:30 на 13.11.2015 г. в ТП на НОИ – Враца, гише Деловодство. Офертите ще бъдат отворени на 16.11.2015 г., 10:30 часа в ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ №1, Заседателна зала, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано Регистър на Агенцията за обществени поръчки под № 00145 -2015 – 0216.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2015 г. 16:30
Променено: 15.3.2016 г. 16:40
06 – 2015 – 1015- 06 - 41Открита процедура по ЗОПВъзложена6.10.2015 г. 15:25
Абонаментна поддръжка на климатици и климатична инсталация, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Враца
Абонаментна поддръжка на 60 броя климатици, подробно описани в пълното описание предмета на поръчката и 25 броя конвектори. Предметът на поръчката включва доставка на резервни части и консумативи при необходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.11.2015 г. 16:30
Променено: 18.12.2015 г. 11:30
06-2015-1015-06-20Открита процедура по ЗОПВъзложена27.8.2015 г. 11:17
Доставка на канцеларски материали за административната дейност  ТП на НОИ – Враца.
Доставка на канцеларски материали за административната дейност  ТП на НОИ – Враца, съгласно техническа спецификация   и Приложение № 1 неразделна част от документацията за обществената поръчка
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.9.2015 г. 16:30
Променено: 9.12.2015 г. 15:46
06-2015-1015-06-23Открита процедура по ЗОПВъзложена19.8.2015 г. 11:20
Абонаментна поддръжа на аснсьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Враца, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Враца
Абонаментна поддръжа на аснсьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Враца, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Враца съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2015 г. 16:30
Променено: 30.10.2015 г. 15:06
06 – 2015 - 116Открита процедура по ЗОПВъзложена2.7.2015 г. 11:27
Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Враца
Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ – Враца съгласно техническите спецификации и пълното описание на предмета  на поръчката
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.8.2015 г. 16:30
Променено: 2.11.2015 г. 15:53
06 – 2015 - 114Открита процедура по ЗОПВъзложена30.6.2015 г. 13:23
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Враца
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Враца съгласно подробно описание в техническата спецификация на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.8.2015 г. 16:30
Променено: 1.10.2015 г. 10:05
06 – 2015 - 109Открита процедура по ЗОПВъзложена18.6.2015 г. 8:53
Изготвяне на инвестиционен проект за отделяне на дъждовна от фекална канализация в сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца на бул. „Мито Орозов“ № 59
Изготвяне на инвестиционен проект за отделяне на дъждовна от фекална канализация в сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца на бул. „Мито Орозов“ № 59, съгласно чл. 139, ал. 1, т .3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 2 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни, водопроводни и канализационни инсталации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.7.2015 г. 16:30
Променено: 18.9.2015 г. 14:42
06 – 2015 - 81Открита процедура по ЗОППрекратена8.6.2015 г. 16:09
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Враца, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Враца
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Враца, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Враца, съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.7.2015 г. 16:30
Променено: 4.8.2015 г. 15:29
06 – 2015 - 88Открита процедура по ЗОПВъзложена28.5.2015 г. 16:01
Осигуряване на денонощна физическа охрана  на административната сграда на ТП на НОИ – Враца и сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца.
Осигуряване на денонощна физическа охрана  на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 и осигуряване на дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно – пропусквателен режим и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни   на сградата на Обединен осигурителен архив при ТП на НОИ – Враца, находящ се в гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2015 г. 16:30
Променено: 14.9.2015 г. 16:34
06 – 2015 - 80Открита процедура по ЗОПВъзложена20.5.2015 г. 12:16
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Враца“
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Враца“. Количествата са прогнозни, като възложителят си запазва правото да не ги усвои (закупи) в пълен обем, а в зависимост от възникналата необходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.6.2015 г. 16:30
Променено: 26.8.2015 г. 11:38
06-2015-42Открита процедура по ЗОППрекратена20.3.2015 г. 15:41
“Изготвяне на инвестиционен проект за отделяне на дъждовна от фекална канализация в сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца на бул. “Мито Орозов” № 59”
“Изготвяне на инвестиционен проект за отделяне на дъждовна от фекална канализация в сградата на ООА при ТП на НОИ –  Враца на бул. „Мито Орозов“ № 59“, съгласно чл. 139, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията, чл. 2 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието  на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 17.06.2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.5.2015 г. 16:30
Променено: 15.5.2015 г. 7:56