Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
06-2016-1015-06-268Публично състезаниеВъзложена23.12.2016 г. 13:50
Подмяна на електрически съоръжения и материали, осигуряващи електрозахранването на административната сграда на ТП на НОИ - Враца
Обществената поръчка включва в обхвата си всички дейности по демонтаж на съществуващи електрически съоръжения и инсталации, доставка на ново оборудване за ел. табла, монтаж на същите, дейности по свързване, настройки, тестване и пускането им в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.3.2017 г. 16:30
Променено: 5.5.2017 г. 14:38
06 – 2016– 1015- 06 - 218Открита процедураВъзложена28.10.2016 г. 13:54
“Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Враца“
 
Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на външен изпълнител за извършване на доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на  административната сграда на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Враца с адиминистративен адрес: гр. Враца,  пл. „Христо Ботев“ № 1 и сградата на Обединен осигурителен архив с административен адрес: гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59 от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси за срок от 4 (четири) години. Прогнозното потребление на Възложителя за 4 години е 865 056 kWh, като същото е изчислено въз основа на годишното потребление за периода 2012 г. – 2015 г. Изискванията за доставката са посочени от Възложителя в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2017 г. 16:30
Променено: 7.4.2017 г. 16:55
06-2016-1015-06-211Публично състезаниеВъзложена21.10.2016 г. 15:27
“Абонаментна поддръжка на климатици и климатична инсталация, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Враца“
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка, с включен ремонт и резервни части на климатици и климатична инсталация на ТП на НОИ - Враца, индивидуализирани в Техническите спецификации към настоящата документация по марка, модел, тип на климатика и местонахождение, в съответствие с изискванията на Възложителя, технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя на съответните устройства и нормативната уредба в съответствие с посочения предмет.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.12.2016 г. 16:30
Променено: 30.1.2017 г. 15:51
06 – 2016 – 1015- 06- 189Открита процедураВъзложена3.10.2016 г. 13:27
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Враца, по обособени позиции“
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Враца, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Канцеларски материали по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ - Враца“; Обособена позиция №2: „Кламери, ролки за калкулатор, папки за сортиране и счетоводни книги и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ – Враца“, съгласно Приложение №2“.Възлагането на обществената поръчка има за цел обезпечаване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Враца, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и офис консумативи, описани в  Приложение № 1 и Приложение №2, неразделна част от ценовите параметри.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.11.2016 г. 16:30
Променено: 26.1.2017 г. 17:08
06-2016-1015-06-181Публично състезаниеВъзложена16.9.2016 г. 11:38
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ — Враца
Абонаментната поддръжка на асансьорните уредби, монтирани в административната сграда в ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 и сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59 включва  извършването  на  всички  дейности по проверки, техническа поддръжка, ремонт и други дейности, определени  в  инструкциите  на  производителя  на  асансьорната  уредба и в  нормите на действащото българско законодателство, съобразно  периода  и на  експлоатация  и  функционалната  и  натовареност, осигуряващи  добро  техническо  състояние  и  безопасно  и  надеждно  ползване. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2016 г. 16:30
Променено: 9.11.2016 г. 9:06
06 -2016 -1015-06-180Събиране на оферти с обяваВъзложена13.9.2016 г. 13:21
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в ТП на НОИ - Враца
Обществената поръчка е за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на архивни и работни помещения в ТП на НОИ – Враца. Подлежащите на обработка площи са в приблизителен размер от  2620  кв. м. и се намират в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. Христо Ботев № 1 и приблизителен размер от 3940 кв. м. в сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. Мито Орозов № 59.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.9.2016 г. 16:30
Променено: 15.12.2016 г. 10:39
06-2016-1015-06-185Публично състезаниеВъзложена8.9.2016 г. 15:51
Изпълнение на проект за отделяне на фекалните от дъждовните води чрез задигане на точката на заустване на дъждовните води и изолиране на фекалните води от външната канализация чрез VAG клапи на сградата на ООА - Враца
Изпълнението на СМР при реконструкция на площадковата канализация следва изискванията на Наредба № РД – 02 -20 -8/17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, част четвърта- изграждане, изпитване и експлоатация на канализационните системи. Строително – монтажните работи по отделянето на дъждовната от фекалната вътрешно- сградна канализация се извършват при спазване на изискванията на Наредба № 4 /17.06.05 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инстлации, част четвърта – изграждане, въвеждане в експлоатация и техническа експлоатация на сградните водопроводни и канализационни инсталации и техните съоръжения. Поради обема на изготвения проект - предмет на настоящата обществена поръчка, същият е предоставен за запознаване на разполжение на участниците в настоящата процедура в сградата на ООА - гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 59 всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. до изтичане на крайния срок за получаване на офертите. За въпроси по изготвения проект участниците следва да се обръщат към проектанта - инж. Юлиян Димитров - телефон за контакти: 0885 900531.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2016 г. 16:30
Променено: 9.11.2016 г. 13:39
06 -2016 -1015-06-164Публично състезаниеВъзложена7.9.2016 г. 8:57
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Враца
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Враца, изразяващо се в ежемесечна профилактика на лазерни принтери, копирни и факс апарати (смазване и сухо почистване); осигуряване на резервни части за абонираните устройства и поддръжка на пасивното структурно окабеляване, техническо абонаментно поддържане на локалната мрежа, включващо подмяна на дефектирали съединителни кабели, както и направата на нови; осигуряване на резервни части за компютърни конфигурации с изтекъл гаранционен срок;
подмяна на дефектирали съединителни кутии и системна помощ при добавяне на нови устройства към съществуващата мрежа;
оказване на консултантска и системна помощ по настройка и възстановяване на настройки на техниката, както и консултация при закупуване на нова.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.10.2016 г. 16:30
Променено: 19.12.2016 г. 15:42
06-2016-1015-06-156Публично състезаниеВъзложена27.7.2016 г. 9:37
Абонаментна следгаранционна поддръжка и сервизно обслужване на система за гарантирано, безпаузово, непрекъсваемо електрозахранване (СГБНЕ), състояща се от дизел генератор, АВР и UPS, монтирана в сградата на ООА гр. Враца, включително доставка на резервни части"
Поръчката включва извършване на тримесечни, шестмесечни, годишни, двугодишни, планови и извънпланови технологични операции по обслужването на СГБНЕ, като се изпълняват минимално необходимите дейности за поддържне на доброто им техническо състояние, съгласно Приложения № 1, 2, 3 и 4 към Техническите спецификации, както и аварийно обслужване при необходимост, което е свързано с осигуряване на резервни части и консумативи (при необходимост), както и влагането им с цел възстановяване работоспосбността на съответната система.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.10.2016 г. 16:30
Променено: 25.11.2016 г. 16:04
06 -2016 -1015-06-125Открита процедураВъзложена14.6.2016 г. 10:52
Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда и ООА на ТП на НОИ - Враца
Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 и осигуряване на дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно – пропусквателен режим и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на сградата на Обединен осигурителен архив при ТП на НОИ – Враца, находящ се в гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59 за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.8.2016 г. 16:30
Променено: 15.9.2016 г. 16:35
06 -2016 -1015-06-105Публично състезаниеПрекратена7.6.2016 г. 16:50
Изпълнение на проект за отделяне на фекалните от дъждовните води чрез задигане на точката на заустване на дъждовните води и изолиране на фекалните води от  външната канализация чрез VAG клапи на сградата на ООА - Враца
Изпълнението на СМР при реконструкция на площадковата канализация следва изискванията на Наредба № РД – 02 -20 -8/17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, част четвърта- изграждане, изпитване и експлоатация на канализационните системи. Строително – монтажните работи по отделянето на дъждовната от фекалната вътрешно- сградна канализация се извършват при спазване на изискванията на Наредба № 4 /17.06.05 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инстлации, част четвърта – изграждане, въвеждане в експлоатация и техническа експлоатация на сградните водопроводни и канализационни инсталации и техните съоръжения. Поради обема на изготвения проект - предмет на настоящата обществена поръчка, същият е предоставен за запознаване на разполжение на участниците в настоящата процедура в сградата на ООА - гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 59 всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.  до изтичане на крайния срок за получаване на офертите. За въпроси по изготвения проект участниците следва да се обръщат към проектанта -  инж. Юлиян Димитров - телефон за контакти: 0885 900531.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.8.2016 г. 16:30
Променено: 26.8.2016 г. 8:52
06-2016-1015-06-104Открита процедураВъзложена7.6.2016 г. 13:11
„Доставка на консумативи за принтери, коприни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ- Враца“
Описанието на консумативите по вид, марка и модел се съдържа в Техническа спецификация от документацията. Количествата са прогнозни и могат да се променят в зависимост от промените в икономическата ситуация в страната, поради което Възложителят не се ангажира с точното им изпълнение. Доставки по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата по договора или до изтичане на срока му.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.7.2016 г. 16:30
Променено: 7.10.2016 г. 13:02
06 -2016 -1015-06-84Възложена13.4.2016 г. 15:50
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради и прилежащи площи на ТП на НОИ- Враца“
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради и прилежащи площи на ТП на НОИ - Враца включва почистване на следните обекти:
  1. Административната сграда на ТП на НОИ - Враца, с адрес гр. Враца, пл. “Христо Ботев” № 1, с обща площ за почистване - 2618 кв. м, която включва: 44 работни помещения – кабинети, архиви, приемна за граждани; 11 броя санитарни възли,  1 кабина на асансьорна уредба; гараж, фоайе; 5 коридора; стълбищa,
2. Прилежащи площи към административната сграда на ТП на НОИ – Враца, с обща площ за почистване - 517 кв. м, която включва: централен вход, тротоар, паркинг и пространство около сградата.
3. Сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца с адрес гр. Враца, бул. “Мито Орозов” № 59. Имотът включва терен от 14194 кв.м., заедно с намиращите се в него три сгради: сграда на четири етажа с един подземен етаж със застроена площ 525 кв.м. и с разгъната застроена площ 2625 кв.м.; сграда на два етажа с един подземен етаж със застроена площ 319 кв.м. и с разгъната площ 957 кв.м. и сграда на един етаж с един подземен етаж със застроена площ 181 кв.м. и с разгъната площ 362 кв.м. – 15 работни помещения, 28 архивни помещения, 2 фоайета,  7 коридори, 11 броя санитарни възли, 1 кабина на асансьорна уредба, 3 стаи за работника, стълбища и стълбищни площатки.
4. Прилежащи площи към административната сграда на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, която включва централен вход, тротоарна площ и паркинг.

Конкретните дейности по почистването са подробно посочени в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2016 г. 16:30
Променено: 11.7.2016 г. 11:45
06 -2016 -1015-06-60Възложена12.4.2016 г. 8:44
„Изграждане и разширяване на системи за контрол за достъп в сгради на ТП на НОИ- Враца“
Доставка и монтаж на системи за контрол на достъп за нуждите на ТП на НОИ – гр. Враца, пл. “Христо Ботев“ № 1 и привеждане в експлоатация на  изградената система за контрол на достъпа в сградата на ООА - бул. "Мито Орозов" № 59:

1. 15 броя контролирани точки и една точка за отчитане на контрола за нуждите на ТП на НОИ – гр. Враца  в сградата на пл. “Христо Ботев” № 1;
2. 2 броя контролни точки на входа в сградата на ООА, находяща се на бул. "Мито Орозов" №59; има и изградена система за контрол на достъпа с  13 контролни точки, която трябва да бъде приведена в експлоатация

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.4.2016 г. 16:30
Променено: 6.6.2016 г. 16:32