Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
06-2017-1015-06-181Публично състезаниеВъзложена2.11.2017 г. 9:09
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Враца, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Враца, включително осигуряване на резервни части и консумативи. Обект на абонаментната поддръжка са 19 (деветнадесет) броя климатици, 1 (една) чилър - система с 2 (два) броя термопомпи и 2 (два) броя външни тела и 25 (двадесет и пет) броя конвектори, монтирани в сградата на ТП на НОИ - Враца, пл. "Христо Ботев" №1 и 46 (четиридесет и шест) броя климатици, монтирани в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца, бул. "Мито Орозов" №59, индивидуализирани по марка, модел, тип на климатика и местонахождение в Техническите спецификации, част от одобрената документация на поръчката.
Поддръжката, ремонтът и осигуряването на резервни части и консумативи включва: преглед, почистване, поддържане в техническа изправност, отстраняване на повреди, а при необходимост и осигуряване на резервни части и консумативи, демонтаж и монтаж в друго помещение на административната сграда на ТП на НОИ - Враца на техниката, описана в  настоящата документация. Трудът за дейностите предмет на поръчката, транспортните разходи и необходимите консумативи, както и резервните части са включени в поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.12.2017 г. 16:30
Променено: 20.2.2018 г. 15:31
06-2017-1015-06-162Публично състезаниеВъзложена11.10.2017 г. 16:37
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Обществената поръчка включва следните обособени позиции: обособена позиция № 1 "Канцеларски материали по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ - Враца", съгласно Приложение № 1 и обособена позиция № 2 "Кламери, ролки за калкулатор, папки за сортиране и счетоводни книги и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ - Враца", съгласно Приложение № 2. Тъй като обществената поръчка е запазена и част от артикулите са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в Обособена позиция №2 са отделени тези стоки, които са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.Поръчката за всяка от обособените позиции ще се изпълнява чрез периодични заявки за доставка на артикули, включени в Приложение №1 и №2 от техническата спецификация. Освен артикулите включени в Приложение № 1 могат да се заявяват и артикули, невключени в техническата спецификация и фигуриращи в официалния фирмен каталог на избрания изпълнител, като за същите се ползва процент търговска отстъпка, посочен в ценовото предложение на участника, който остава постоянен за срока на договора. Заявките се правят според моментните потребности на Възложителя до достигане на прогнозната стойност по всяка от обособените позиции: 7160.00 лв. без ДДС за обособена позиция №1 и 9840.00 лв. без ДДС за обособена позиция №2 или до изтичане на 24 месеца от сключване на договорите за възлагане.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.11.2017 г. 16:30
Променено: 21.2.2018 г. 11:04
06-2017-1015-06-159Открита процедураВъзложена3.10.2017 г. 13:51
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Предметът на обществената поръчка включва: ежемесечна профилактика на лазерни принтери, мултифункционални устройства, копири и факс апарати (смазване и сухо почистване); осигуряване на резервни части за абонираните устройства и поддръжка на пасивното структурно окабеляване, техническо абонаментно поддържане на локалната мрежа, включващо подмяна на дефектирали съединителни кабели, както и направата на нови; осигуряване на резервни части за компютърни конфигурации с изтекъл гаранционен срок;
подмяна на дефектирали съединителни кутии, розетки и др., както и системна помощ при добавяне на нови устройства към съществуващата мрежа;
оказване на консултантска и системна помощ по настройка и възстановяване на настройки на техниката, както и консултация при закупуване на нова.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.12.2017 г. 16:30
Променено: 22.1.2018 г. 13:26
06-2017-1015-06-152Публично състезаниеВъзложена4.9.2017 г. 17:09
"Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ - Враца, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Предметът на обществената поръчка е абонаментна поддръжка на два броя асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ - Враца с адрес: гр. Враца, пл. "Христо Ботев" № 1 и административната сграда на ООА при ТП на НОИ - Враца с адрес: гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 59, която включва извършването на всички дейности по проверки, техническа поддръжка, ремонт и други дейности, определени в инструкциите на производителя на асансьорните уредби и в нормите на действащото законодателство, съобразно периода на експлоатация и функционалната им натовареност, осигуряващи  добро  техническо  състояние  и  безопасно  и  надеждно  ползване,  както и доставка и монтаж на резервни части и консумативи за асансьорните уредби, съгласно техническите спецификации на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.10.2017 г. 16:30
Променено: 30.11.2017 г. 10:20
06-2017-1015-06-131Публично състезаниеВъзложена24.7.2017 г. 14:23
"Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Възлагането на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за периодични доставки на консумативи за принтери, копирни  машини и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Враца. Предметът на поръчката включва периодични доставки на оригинални или съвместими, фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества за 12 (дванадесет) месеца в Техническите спецификации, част от документацията на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.8.2017 г. 16:30
Променено: 7.12.2017 г. 11:20
06-2017-1015-06-130Публично състезаниеПрекратена24.7.2017 г. 14:18
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на турникет с аварийни вратички в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде избран изпълнител, който да извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 бр. контролни точки, от които 1 бр. турникет - контролни точки за вход и изход и 1 бр. аварийна врата, в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца,  съгласно техническата спецификация на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.8.2017 г. 16:30
Променено: 29.8.2017 г. 15:55
06-2017-1015-06-115Открита процедураВъзложена27.6.2017 г. 16:29
"Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда и ООА на ТП на НОИ - Враца"
Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 и осигуряване на дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно – пропусквателен режим и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на сградата на Обединен осигурителен архив при ТП на НОИ – Враца, находящ се в гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59 за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.8.2017 г. 16:30
Променено: 15.9.2017 г. 15:12
06-2017-1015-06-97Публично състезаниеПрекратена23.5.2017 г. 13:52
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на турникет с аварийни вратички в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде избран изпълнител, който да извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 бр. контролни точки, от които 1 бр. турникет - контролни точки за вход и изход и 1 бр. аварийна врата, в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца,  съгласно техническата спецификация на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2017 г. 16:30
Променено: 7.7.2017 г. 16:43
06-2017-1015-06-96Публично състезаниеВъзложена23.5.2017 г. 9:49
Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ - Враца
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде избран изпълнител, който да извърши доставка на офис обзавеждане, необходимо за осъществяване дейността на ТП на НОИ - Враца, индивидуализирано по видове, количества и технически характеристики в техническите спецификации на поръчката. Доставката включва разтоварване и монтаж на 3 бр. работни столове, 15 бр. посетителски столове и 2 бр. кръгли метални поставки за чадъри.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.7.2017 г. 16:30
Променено: 28.8.2017 г. 11:52
06-2017-1015-06-57Договаряне без предварително обявлениеВъзложена11.4.2017 г. 11:38
"Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Доставка на топлинна енергия за срок от 4 години за нуждите на административната сграда на ТП на НОИ - Враца, находяща се в гр. Враца, пл. "Христо Ботев" №1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.7.2017 г. 12:59
06-2017-1015-06-56Пряко договарянеВъзложена11.4.2017 г. 11:34
"Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на ТП на НОИ - Враца, находяща се в гр. Враца, пл. "Христо Ботев" № 1 и сградата на Обединен осигурителен архив при ТП на НОИ - Враца, находяща се в гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 59, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 4 (четири) години.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 30.5.2017 г. 11:17