Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
06-2019-1015-06-262Публично състезаниеВъзложена21.11.2019 г. 8:55
„Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство в ТП на НОИ – Враца“
Поръчката има за цел упражняване на инвеститорски контрол на видовете дейности за изпълнение на строителство в сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59, а именно изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация, съгласно съгласуван и одобрен от Главния архитект на община Враца инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № 145/18.10.2019 г. за обекта. Строежът попада в IV категория по чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Дейностите са подробно разписани в т. 2 от техническата спецификация към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.12.2019 г. 17:00
Променено: 17.2.2020 г. 14:29
06-2019-1015-06-252Публично състезаниеВъзложена13.11.2019 г. 16:12
"Ремонт на помещенията в приземния етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца"
Обществената поръчка включва в предмета си изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация в съответствие със съгласуван и одобрен от Главния архитект на община Враца инвестиционен проект по част ВиК за изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация, за който е извършена ОСИП от ОЕСУТ при Община Враца с решение по т. 22 от протокол № 15/ 17.10.2019 г. и е издадено Разрешение за строеж № 145/ 18.10.2019 г. за обекта, което е влязло в сила. Вътрешният ремонт на помещенията в приземния етаж на сградата към настоящия момент е нецелесъобразен и ще се осъществи на следващ етап след пълното отводняване и изсъхване на помещенията, което е предмет на отделно възлагане и не е в обхвата на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.12.2019 г. 17:00
Променено: 29.1.2020 г. 13:52
06-2019-1015-06-217Публично състезаниеВъзложена1.10.2019 г. 14:33
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ -Враца"
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обслужване на 20 (двадесет) броя климатици, 1 (една) чилър - система с 2 (два) броя термопомпи и 2 (два) броя външни тела, 25 (двадесет и пет) броя конвектори, монтирани в сградата на ТП на НОИ - Враца, пл. "Христо Ботев" №1 и 46 (четиридесет и шест) броя климатици, монтирани в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца, бул. "Мито Орозов" № 59, индивидуализирани по марка, модел, тип на климатика и местонахождение в Техническите спецификации, които са неразделна част от утвърдената документация на поръчката. Поддръжката, ремонтът и осигуряването на резервни части и консумативи включва: преглед, почистване, поддържане в техническа изправност на климатичната техника, отстраняване на повреди, а при необходимост и осигуряване на резервни части и консумативи, демонтаж и монтаж в друго помещение на административната сграда на ТП на НОИ - Враца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2019 г. 17:00
Променено: 10.1.2020 г. 14:33
06-2019-1015-06-205Открита процедураВъзложена11.9.2019 г. 16:49
„Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ – Враца, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи“.
Поръчката включва извършване на тримесечни, шестмесечни, годишни, двугодишни, планови и извънпланови технологични операции по обслужването на СГБНЕ, като се изпълняват минимално необходимите дейности за поддържане на доброто им техническо състояние, съгласно Приложения № 1, 2 и 3 към Техническите спецификации, както и аварийно обслужване при необходимост, което е свързано с осигуряване на резервни части и консумативи (при необходимост), както и влагането им с цел възстановяване работоспособността на съответната система.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.11.2019 г. 17:00
Променено: 27.12.2019 г. 11:58
06-2019-1015-06-197Публично състезаниеВъзложена16.8.2019 г. 15:46
"Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Обществената поръчка включва абонаментна поддръжка на 2 (два) броя асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Враца, както следва:
- Асансьорна уредба тип „мебелен за товари и пътници“ – 1 брой, с 3 бр. спирки и 3 бр. шахтни врати, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, находяща се на адрес: гр. Враца, пл. “Хр. Ботев” № 1;
- Асансьорна уредба тип “хидравличен за товари и пътници” – 1 брой с 4 бр. спирки, 4 бр. шахтни врати, монтирана в сградата на  ООА при ТП на НОИ – Враца, находяща се на адрес гр. Враца, бул. “Мито Орозов” № 59 и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Враца.
Техническите характеристики на описаните асансьорни уредби, подлежащи на абонаментна техническа поддръжка и конкретните дейности и изисквания на Възложителя при изпълнение на поръчката са описани в Техническите спецификации, които са част от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.9.2019 г. 17:00
Променено: 27.11.2019 г. 10:43
06-2019-1015-06-175Публично състезаниеВъзложена18.7.2019 г. 15:49
"Отделяне на евакуационни клетки с врати в административната сграда на ТП на НОИ - Враца, пл. "Христо Ботев" № 1, включително доставка и монтаж"
Отделяне на евакуационни клетки с врати,  включително доставка и монтаж на 7 (седем) бр. огнеустойчиви, приспособени за затваряне, димоуплътнени врати в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, находяща се в гр. Враца, пл. “Христо Ботев” № 1, съобразно предназначението им по местонахождение:
- в  сутерена на сградата, в отвора, отделящ стълбището от етажа;
- на 1 етаж на сградата, в отвора, отделящ стълбището от етажа;
- на етаж 2 в сградата 5 броя врати, отделящи стълбището от: стая архив КРДОО - 1 бр.; заседателна зала – 2 бр;
стая № 303 – 1 бр. и стая № 304 – 1 бр. Строително- монтажни дейности за подготовка на отворите за монтаж на огнеустойчивите врати, съобразени с вида на зидовете около отворите и строителната конструкция на сградата, включително демонтаж на съществуващи врати в сутерена, първи и втори етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Враца на пл. „Христо Ботев“ № 1. Извършване на довършителни строително-ремонтни дейности с цел естетическото оформяне на зидовете около монтираните димоуплътнени врати.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.8.2019 г. 17:00
Променено: 25.10.2019 г. 14:01
06-2019-1007-06-109Директно възлаганеВъзложена21.6.2019 г. 15:56
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Изпълнението на поръчката включва: ежемесечни профилактични прегледи на системите за видеонаблюдение и запис, ремонтни дейности при необходимост и закупуване на необходимите за ремонт и/или подмяна резервни части, след одобрение от Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 22.7.2019 г. 15:28
06-2019-1015-06-123Публично състезаниеПрекратена23.5.2019 г. 13:45
"Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ - Враца, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи"
Поръчката включва извършване на тримесечни, шестмесечни, годишни, двугодишни, планови и извънпланови технологични операции по обслужването на СГБНЕ, като се изпълняват минимално необходимите дейности за поддържане на доброто им техническо състояние, съгласно Приложения № 1, 2 и 3 към Техническите спецификации, както и аварийно обслужване при необходимост, което е свързано с осигуряване на резервни части и консумативи (при необходимост), както и влагането им с цел възстановяване работоспособността на съответната система.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2019 г. 17:00
Променено: 23.8.2019 г. 13:57
06-2019-1015-06-110Открита процедураВъзложена17.5.2019 г. 14:46
"Осигуряване на охрана в сградите на ТП на НОИ - Враца, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност"
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на денонощна физическа охрана и пропускателен режим на административната сграда на ТП на НОИ - Враца, пл. "Христо Ботев" № 1 и осигуряване на дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно - пропускателен режим и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на сградата на Обединен осигурителен архив при ТП на НОИ - Враца, находящ се в гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 59 за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка, не по - рано от 15.09.2019 г.
Охраната на административните сгради на ТП на НОИ - Враца и ООА при ТП на НОИ - Враца да се извършва съобразно изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) с надеждна техника и квалифицирани служители, обучени и застраховани съобразно ЗЧОД, като се осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциалност и култура на обслужване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2019 г. 17:00
Променено: 13.9.2019 г. 11:11
06-2019-1007-06-72Директно възлаганеВъзложена2.5.2019 г. 10:13
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системата за контрол на достъпа за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Изпълнението на поръчката включва абонаментна поддръжка на монтираните в сградите на ТП на НОИ - Враца системи за контрол на достъпа и осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.6.2019 г. 14:44
06-2019-1015-06-88Пряко договарянеВъзложена11.4.2019 г. 16:42
"Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Враца"
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изграждане, настройка и пускане в експлоатация на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ)  на помещение (Контролния пункт за класифицирана информация), който се намира  на сутеренен етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, на адрес:  гр. Враца, пл. Христо Ботев № 1 и представлява стая с размери дължина 5.00 м. и ширина 3.20 м., с ниво на клакификация - "Секретно". Има един прозорец, на който е монтирана метална решетка.  Обзавеждането се състои от 2 броя метални каси, 1 бр. гардероб, 1 бюро, 1 бр. контейнер и 2 стола. Има архив, който се съхранява в металните каси. Самостоятелната АССП (алармена система против проникване) трябва да бъде тип 3, която съответства на категория 3 от БДС 50131 или еквивалентите и.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2019 г. 17:00
Променено: 5.7.2019 г. 8:47
06-2019-1015-06-25Открита процедураПрекратена29.1.2019 г. 14:07
"Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградени системи за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ - Враца, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградени системи за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в сградата на Обединен осигурителен архив при ТП на НОИ - Враца, находяща се в гр. Враца, бул. "Мито Орозов" №59, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи за машините и съораженията включени в обхвата на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.3.2019 г. 17:00
Променено: 7.5.2019 г. 11:05
06-2019-1015-06-13Публично състезаниеПрекратена17.1.2019 г. 10:37
"Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Враца"
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изграждане, настройка и пускане в експлоатация на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ)  на помещение (Контролния пункт за класифицирана информация), който се намира  на сутеренен етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, на адрес:  гр. Враца, пл. Христо Ботев № 1 и представлява стая с размери дължина 5.00 м. и ширина 3.20 м., с ниво на клакификация - "Секретно". Има един прозорец, на който е монтирана метална решетка.  Обзавеждането се състои от 2 броя метални каси, 1 бр. гардероб, 1 бюро, 1 бр. контейнер и 2 стола. Има архив, който се съхранява в металните каси. Самостоятелната АССП (алармена система против проникване) трябва да бъде тип 3, която съответства на категория 3 от БДС 50131 или еквивалентите и.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.2.2019 г. 17:00
Променено: 26.2.2019 г. 15:46