Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
blank26.7.2023 г. 8:40
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 26.7.2023 г. 8:40
06-2020-1015-06-37Събиране на оферти с обяваВъзложена9.6.2020 г. 10:13
"Доставка на пътнически микробус (8+1) места за ТП на НОИ - Враца"
Предмет на обществената поръчка е доставка и гаранционно поддържане на пътнически микробус, за нуждите на администрацията на Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) – Враца съгласно минимални технически характеристики, описани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2020 г. 17:00
Променено: 11.8.2020 г. 15:18
06-2020-1015-06-36Публично състезаниеВъзложена9.6.2020 г. 10:11
"Ремонти в приземен етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца, включително обезопасяване от наводняване трафопост и вентилация и климатизация"
Обществената поръчка включва в предмета си частичен вътрешен ремонт на помещения в приземен етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, обезопасяване от наводняване трафопост и вентилация и климатизация на помещенията, съгласно Техническа спецификация и количествено-стойностна сметка (КСС), неразделна част от документацията на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2020 г. 17:00
Променено: 20.8.2020 г. 16:19
06-2019-1015-06-262Публично състезаниеВъзложена21.11.2019 г. 8:55
„Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство в ТП на НОИ – Враца“
Поръчката има за цел упражняване на инвеститорски контрол на видовете дейности за изпълнение на строителство в сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59, а именно изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация, съгласно съгласуван и одобрен от Главния архитект на община Враца инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № 145/18.10.2019 г. за обекта. Строежът попада в IV категория по чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Дейностите са подробно разписани в т. 2 от техническата спецификация към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.12.2019 г. 17:00
Променено: 17.2.2020 г. 14:29
06-2019-1015-06-252Публично състезаниеВъзложена13.11.2019 г. 16:12
"Ремонт на помещенията в приземния етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца"
Обществената поръчка включва в предмета си изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация в съответствие със съгласуван и одобрен от Главния архитект на община Враца инвестиционен проект по част ВиК за изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация, за който е извършена ОСИП от ОЕСУТ при Община Враца с решение по т. 22 от протокол № 15/ 17.10.2019 г. и е издадено Разрешение за строеж № 145/ 18.10.2019 г. за обекта, което е влязло в сила. Вътрешният ремонт на помещенията в приземния етаж на сградата към настоящия момент е нецелесъобразен и ще се осъществи на следващ етап след пълното отводняване и изсъхване на помещенията, което е предмет на отделно възлагане и не е в обхвата на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.12.2019 г. 17:00
Променено: 29.1.2020 г. 13:52
06-2019-1015-06-217Публично състезаниеВъзложена1.10.2019 г. 14:33
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ -Враца"
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обслужване на 20 (двадесет) броя климатици, 1 (една) чилър - система с 2 (два) броя термопомпи и 2 (два) броя външни тела, 25 (двадесет и пет) броя конвектори, монтирани в сградата на ТП на НОИ - Враца, пл. "Христо Ботев" №1 и 46 (четиридесет и шест) броя климатици, монтирани в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца, бул. "Мито Орозов" № 59, индивидуализирани по марка, модел, тип на климатика и местонахождение в Техническите спецификации, които са неразделна част от утвърдената документация на поръчката. Поддръжката, ремонтът и осигуряването на резервни части и консумативи включва: преглед, почистване, поддържане в техническа изправност на климатичната техника, отстраняване на повреди, а при необходимост и осигуряване на резервни части и консумативи, демонтаж и монтаж в друго помещение на административната сграда на ТП на НОИ - Враца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2019 г. 17:00
Променено: 10.1.2020 г. 14:33
06-2019-1015-06-205Открита процедураВъзложена11.9.2019 г. 16:49
„Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ – Враца, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи“.
Поръчката включва извършване на тримесечни, шестмесечни, годишни, двугодишни, планови и извънпланови технологични операции по обслужването на СГБНЕ, като се изпълняват минимално необходимите дейности за поддържане на доброто им техническо състояние, съгласно Приложения № 1, 2 и 3 към Техническите спецификации, както и аварийно обслужване при необходимост, което е свързано с осигуряване на резервни части и консумативи (при необходимост), както и влагането им с цел възстановяване работоспособността на съответната система.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.11.2019 г. 17:00
Променено: 27.12.2019 г. 11:58
06-2019-1015-06-197Публично състезаниеВъзложена16.8.2019 г. 15:46
"Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Обществената поръчка включва абонаментна поддръжка на 2 (два) броя асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Враца, както следва:
- Асансьорна уредба тип „мебелен за товари и пътници“ – 1 брой, с 3 бр. спирки и 3 бр. шахтни врати, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, находяща се на адрес: гр. Враца, пл. “Хр. Ботев” № 1;
- Асансьорна уредба тип “хидравличен за товари и пътници” – 1 брой с 4 бр. спирки, 4 бр. шахтни врати, монтирана в сградата на  ООА при ТП на НОИ – Враца, находяща се на адрес гр. Враца, бул. “Мито Орозов” № 59 и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Враца.
Техническите характеристики на описаните асансьорни уредби, подлежащи на абонаментна техническа поддръжка и конкретните дейности и изисквания на Възложителя при изпълнение на поръчката са описани в Техническите спецификации, които са част от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.9.2019 г. 17:00
Променено: 27.11.2019 г. 10:43
06-2019-1015-06-175Публично състезаниеВъзложена18.7.2019 г. 15:49
"Отделяне на евакуационни клетки с врати в административната сграда на ТП на НОИ - Враца, пл. "Христо Ботев" № 1, включително доставка и монтаж"
Отделяне на евакуационни клетки с врати,  включително доставка и монтаж на 7 (седем) бр. огнеустойчиви, приспособени за затваряне, димоуплътнени врати в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, находяща се в гр. Враца, пл. “Христо Ботев” № 1, съобразно предназначението им по местонахождение:
- в  сутерена на сградата, в отвора, отделящ стълбището от етажа;
- на 1 етаж на сградата, в отвора, отделящ стълбището от етажа;
- на етаж 2 в сградата 5 броя врати, отделящи стълбището от: стая архив КРДОО - 1 бр.; заседателна зала – 2 бр;
стая № 303 – 1 бр. и стая № 304 – 1 бр. Строително- монтажни дейности за подготовка на отворите за монтаж на огнеустойчивите врати, съобразени с вида на зидовете около отворите и строителната конструкция на сградата, включително демонтаж на съществуващи врати в сутерена, първи и втори етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Враца на пл. „Христо Ботев“ № 1. Извършване на довършителни строително-ремонтни дейности с цел естетическото оформяне на зидовете около монтираните димоуплътнени врати.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.8.2019 г. 17:00
Променено: 25.10.2019 г. 14:01
06-2019-1007-06-109Директно възлаганеВъзложена21.6.2019 г. 15:56
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Изпълнението на поръчката включва: ежемесечни профилактични прегледи на системите за видеонаблюдение и запис, ремонтни дейности при необходимост и закупуване на необходимите за ремонт и/или подмяна резервни части, след одобрение от Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 22.7.2019 г. 15:28
06-2019-1015-06-123Публично състезаниеПрекратена23.5.2019 г. 13:45
"Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ - Враца, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи"
Поръчката включва извършване на тримесечни, шестмесечни, годишни, двугодишни, планови и извънпланови технологични операции по обслужването на СГБНЕ, като се изпълняват минимално необходимите дейности за поддържане на доброто им техническо състояние, съгласно Приложения № 1, 2 и 3 към Техническите спецификации, както и аварийно обслужване при необходимост, което е свързано с осигуряване на резервни части и консумативи (при необходимост), както и влагането им с цел възстановяване работоспособността на съответната система.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2019 г. 17:00
Променено: 23.8.2019 г. 13:57
06-2019-1015-06-110Открита процедураВъзложена17.5.2019 г. 14:46
"Осигуряване на охрана в сградите на ТП на НОИ - Враца, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност"
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на денонощна физическа охрана и пропускателен режим на административната сграда на ТП на НОИ - Враца, пл. "Христо Ботев" № 1 и осигуряване на дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно - пропускателен режим и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на сградата на Обединен осигурителен архив при ТП на НОИ - Враца, находящ се в гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 59 за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка, не по - рано от 15.09.2019 г.
Охраната на административните сгради на ТП на НОИ - Враца и ООА при ТП на НОИ - Враца да се извършва съобразно изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) с надеждна техника и квалифицирани служители, обучени и застраховани съобразно ЗЧОД, като се осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциалност и култура на обслужване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2019 г. 17:00
Променено: 13.9.2019 г. 11:11
06-2019-1007-06-72Директно възлаганеВъзложена2.5.2019 г. 10:13
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системата за контрол на достъпа за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Изпълнението на поръчката включва абонаментна поддръжка на монтираните в сградите на ТП на НОИ - Враца системи за контрол на достъпа и осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.6.2019 г. 14:44
06-2019-1015-06-88Пряко договарянеВъзложена11.4.2019 г. 16:42
"Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Враца"
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изграждане, настройка и пускане в експлоатация на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ)  на помещение (Контролния пункт за класифицирана информация), който се намира  на сутеренен етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, на адрес:  гр. Враца, пл. Христо Ботев № 1 и представлява стая с размери дължина 5.00 м. и ширина 3.20 м., с ниво на клакификация - "Секретно". Има един прозорец, на който е монтирана метална решетка.  Обзавеждането се състои от 2 броя метални каси, 1 бр. гардероб, 1 бюро, 1 бр. контейнер и 2 стола. Има архив, който се съхранява в металните каси. Самостоятелната АССП (алармена система против проникване) трябва да бъде тип 3, която съответства на категория 3 от БДС 50131 или еквивалентите и.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2019 г. 17:00
Променено: 5.7.2019 г. 8:47
06-2019-1015-06-25Открита процедураПрекратена29.1.2019 г. 14:07
"Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградени системи за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ - Враца, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградени системи за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в сградата на Обединен осигурителен архив при ТП на НОИ - Враца, находяща се в гр. Враца, бул. "Мито Орозов" №59, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи за машините и съораженията включени в обхвата на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.3.2019 г. 17:00
Променено: 7.5.2019 г. 11:05
06-2019-1015-06-13Публично състезаниеПрекратена17.1.2019 г. 10:37
"Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Враца"
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изграждане, настройка и пускане в експлоатация на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ)  на помещение (Контролния пункт за класифицирана информация), който се намира  на сутеренен етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, на адрес:  гр. Враца, пл. Христо Ботев № 1 и представлява стая с размери дължина 5.00 м. и ширина 3.20 м., с ниво на клакификация - "Секретно". Има един прозорец, на който е монтирана метална решетка.  Обзавеждането се състои от 2 броя метални каси, 1 бр. гардероб, 1 бюро, 1 бр. контейнер и 2 стола. Има архив, който се съхранява в металните каси. Самостоятелната АССП (алармена система против проникване) трябва да бъде тип 3, която съответства на категория 3 от БДС 50131 или еквивалентите и.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.2.2019 г. 17:00
Променено: 26.2.2019 г. 15:46
06-2018-1015-06-191Открита процедураВъзложена19.11.2018 г. 15:15
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Враца и прилежащи площи"
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно, периодично, основно и извънредно почистване на помещенията и прилежащите площи на ТП на НОИ – Враца: административната сграда находяща се в гр. Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 и сградата на ООА находяща се в гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59 за срок от 24 /двадесет и четири месеца/, считано от датата на която приключи изпълнението на действащия към момента договор със същия предмет, но не по- късно от 07.07.2018 г. Услугата следва да се извършва най – малко от петима служители, назначени по трудов договор с нужните компетентности, които да осъществяват дейността по почистване минимум по 4 часа дневно ( всеки един от тях ) в периода от 15.30 ч . до 19.30 ч. в работните дни. Предметът на обществената поръчка включва почистване на следните обекти: 1. Административната сграда на ТП на НОИ - Враца, с адрес гр. Враца, пл. “Христо Ботев” № 1, с обща площ за почистване - 2618 кв. м, която включва: 44 работни помещения – кабинети, архиви, приемна за граждани; 11 броя санитарни възли,  1 кабина на асансьорна уредба; гараж, фоайе; 5 коридора; стълбищa.
2. Прилежащи площи към административната сграда на ТП на НОИ – Враца, с обща площ за почистване - 517 кв. м, която включва: централен вход, тротоар, паркинг и пространство около сградата. 3. Сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца с адрес гр. Враца, бул. “Мито Орозов” № 59. Имотът включва терен от 14194 кв.м., заедно с намиращите се в него три сгради: сграда на четири етажа с един подземен етаж със застроена площ 525 кв.м. и с разгъната застроена площ 2625 кв.м.; сграда на два етажа с един подземен етаж със застроена площ 319 кв.м. и с разгъната площ 957 кв.м. и сграда на един етаж с един подземен етаж със застроена площ 181 кв.м. и с разгъната площ 362 кв.м. – 15 работни помещения, 28 архивни помещения, 2 фоайета,  7 коридори, 11 броя санитарни възли, 1 кабина на асансьорна уредба, 3 стаи за работника, стълбища и стълбищни площадки. 4. Прилежащи площи към административната сграда на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, която включва централен вход, тротоарна площ и паркинг.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2019 г. 17:00
Променено: 4.2.2019 г. 8:11
blank[1]16.11.2018 г. 15:42
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.11.2018 г. 15:42
06-2018-1015-06-190Събиране на оферти с обяваВъзложена16.11.2018 г. 14:12
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Враца"
Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на външен изпълнител за извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на помещения в сгради на ТП на НОИ – Враца за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от сключване на договор за възлагане с цел унищожаване или намаляване на числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните по смисъла на Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2018 г. 17:00
Променено: 15.1.2019 г. 16:09
06-2018-1015-06-173Публично състезаниеПрекратена18.10.2018 г. 16:45
"Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Враца"
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изграждане, настройка и пускане в експлоатация на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ)  на помещение (Контролния пункт за класифицирана информация), който се намира  на сутеренен етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, на адрес:  гр. Враца, пл. Христо Ботев № 1 и представлява стая с размери дължина 5.00 м. и ширина 3.20 м., с ниво на клакификация - "Секретно". Има един прозорец, на който е монтирана метална решетка.  Обзавеждането се състои от 2 броя метални каси, 1 бр. гардероб, 1 бюро, 1 бр. контейнер и 2 стола. Има архив, който се съхранява в металните каси. Самостоятелната АССП (алармена система против проникване) трябва да бъде тип 3, която съответства на категория 3 от БДС 50131 или еквивалентите и. Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж най - малко на следните технически средства:
1. Контролен панел - 1 бр.;
2. Клавиатура - 1 бр.;
3. Обемен датчик  - 2 бр.;
4. Микровълнов  детектор - 2 бр.;
5. Захранващ блок със заряд на акумулатор - 1 бр.;
6. Сирена 110 dB - 2 бр.;
7. Акумулатор - 1 бр.;
8. Метална кутия - 1 бр.;
9. МУК датчик - 2 бр.;
10. Окабеляване, консумативи
* Забележка: Количеството на необходимия кабел и консумативи (кабелни канали, крепежни материали и др.) се преценява от участника след извършване на оглед на обекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.1.2019 г. 17:00
Променено: 4.1.2019 г. 16:46
06-2018-1015-06-161Публично състезаниеПрекратена27.9.2018 г. 14:53
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Враца"
Предмет на настоящата обществена поръчка е провеждане на ежемесечна профилактика на лазерни принтери, мултифункционални устройства, копири и факс апарати (смазване и сухо почистване); първоначален преглед на състоянието на техниката в срок от 15 дни от датата на влизане в сила на договора; осигуряване на резервни части за абонираните устройства и поддръжка на пасивното структурно окабеляване; техническо абонаментно поддържане на локалната мрежа, включващо подмяна на дефектирали съединителни кабели, както и направата на нови, осигуряване на резервни части за компютърни конфигурации с изтекъл гаранционен срок; подмяна на дефектирали съединителни кутии, розетки и др., както и системна помощ при добавяне на нови устройства към съществуващата мрежа; оказване на консултантска и системна помощ по настройка и възстановяване на настройки на техниката, както и консултация при закупуване на нова.  Офис техниката  е индивидуализирана по вид, марка, модел, количество и местонахождение в т. III от Техническите спецификации. Общият брой на офис техника съгласно Техническите спецификации, е както следва: лазерни и мастиленоструйни принтери - 33 бр.,  мултифункционални устройства  - 13 бр., копирни машини - 3 бр., факс апарати и скенери  - 8 бр., UPS - 5 бр., Switch - 4 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2018 г. 17:00
Променено: 15.5.2019 г. 11:00
06-2018-1015-06-159Публично състезаниеПрекратена27.9.2018 г. 8:49
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Враца
Настоящата обществена поръчка е за периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за нормалното протичане на работния процес в ТП на НОИ - Враца, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в Техническите специификации към документацията. Посочените количества на тонер касети и барабанни модули са прогнозни и се заявяват периодично,  според моментните потребности, необходими за функционирането на 5 модела лазерни принтера, 2 модела мултифункционални устройства, 1 модел копирни машини и 1 факс апарат. Общият прогнозен брой консумативи съгласно техническите спецификации е както следва:
- тонер касети - 52 бр. ;
- барабанни модули - 3 бр.;
- Developer Unit - 1 бр.;
- Fuser Unit - 1 бр.;
- Мaintenance KIT 220 V - 6 бр.
Консумативите следва да са с посочените продуктови номера, нови, неупотребявани, нерециклирани, произведени от производителите на съответното оборудване или еквивалентни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.11.2018 г. 17:00
Променено: 15.5.2019 г. 11:02
06-2018-1015-06-154Открита процедураПрекратена4.9.2018 г. 13:21
„Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградени системи за гарантирано, безпаузово, независимо електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ – Враца, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи“.
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградени системи за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в сградата на Обединен осигурителен архив при ТП на НОИ - Враца, находяща се в гр. Враца, бул. "Мито Орозов" №59, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи за машините и съораженията включени в обхвата на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.11.2018 г. 17:00
Променено: 16.1.2019 г. 16:51
06-2018-1007-06-134Директно възлаганеВъзложена2.8.2018 г. 13:52
"Доставка и монтаж на метална решетка за прозореца на Контролния пункт за класифицирана информация в административната сграда на ТП на НОИ - Враца".
Доставка и монтаж на метална решетка за прозореца на Контролния пункт за класифицирана информация в административната сграда на ТП на НОИ - Враца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 2.8.2018 г. 13:59
06-2018-1007-06-133Директно възлаганеВъзложена1.8.2018 г. 9:10
"Разширение на системата за видеонаблюдение в административната сграда на ТП на НОИ - Враца"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 1.8.2018 г. 16:20
06-2018-1015-06-88Публично състезаниеВъзложена27.4.2018 г. 15:27
Ремонт на помещенията и прилежащи площи на административната сграда на ТП на НОИ - Враца, пл. "Христо Ботев" №1
Предметът на обществената поръчка включва извършването на строителни и ремонти дейности на помещенията и прилежащите площи на административната сграда на ТП на НОИ - Враца, находяща се в гр. Враца, пл. Христо Ботев №1. Дейностите включват - вътрешни СМР, ел. табла, вертикална планировка, фасади, покрив и електро. Видът и количеството на строителните и ремонтни дейности са изчерпателно посочени в техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.6.2018 г. 17:00
Променено: 20.7.2018 г. 15:23
06-2018-1007-06-82Директно възлаганеВъзложена25.4.2018 г. 10:47
"Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, монтирани в административни сгради на ТП на НОИ - Враца, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Предметът на обществената поръчка включва тримесечни профилактични прегледи на системите за видеонаблюдение и запис, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ - Враца, находящи се на адрес: гр. Враца, пл. "Христо Ботев" №1 и бул. "Мито Орозов" №59, ремонтни дейности  и осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 15.6.2018 г. 15:01
06-2018-1007-06-63Директно възлаганеВъзложена3.4.2018 г. 13:16
Изготвяне от външен експерт на документация и технически спецификации за обществена поръчка с предмет: "Ремонт на помещенията и прилежащи площи на административната сграда на ТП на НОИ - Враца, пл. "Христо Ботев" №1".
На основание чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от Възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на документация и технически спецификации за обществена поръчка с предмет: "Ремонт на помещенията и прилежащи площи на административната сграда на ТП на НОИ - Враца, пл. "Христо Ботев" №1".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.4.2018 г. 17:14
06-2018-1015-06-51Събиране на оферти с обяваВъзложена28.3.2018 г. 16:29
"Разширение на системата за контрол на достъпа и на работното време в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца"
Предметът на обществената поръчка включва разширение на системата за контрол на достъпа и на работното време в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца, бул. "Мито Орозов" № 59 чрез монтиране на една контролна точка и свързването ѝ с изградената вече система за контрол на достъп в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. "Христо Ботев" №1, индивидуализирана по вид, параметри и количество в техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.4.2018 г. 17:00
Променено: 25.5.2018 г. 16:54
06-2018-1015-06-49Открита процедураПрекратена27.3.2018 г. 16:29
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Враца и прилежащи площи"
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно, периодично, основно и извънредно почистване на помещенията и прилежащите площи на ТП на НОИ – Враца: административната сграда находяща се в гр. Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 и сградата на ООА находяща се в гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59 за срок от 24 /двадесет и четири месеца/, считано от датата на която приключи изпълнението на действащия към момента договор със същия предмет, но не по- късно от 07.07.2018 г. Услугата следва да се извършва най – малко от петима служители, назначени по трудов договор с нужните компетентности, които да осъществяват дейността по почистване минимум по 4 часа дневно ( всеки един от тях ) в периода от 15.30 ч . до 19.30 ч. в работните дни. Предметът на обществената поръчка включва почистване на следните обекти: 1. Административната сграда на ТП на НОИ - Враца, с адрес гр. Враца, пл. “Христо Ботев” № 1, с обща площ за почистване - 2618 кв. м, която включва: 44 работни помещения – кабинети, архиви, приемна за граждани; 11 броя санитарни възли,  1 кабина на асансьорна уредба; гараж, фоайе; 5 коридора; стълбищa.
2. Прилежащи площи към административната сграда на ТП на НОИ – Враца, с обща площ за почистване - 517 кв. м, която включва: централен вход, тротоар, паркинг и пространство около сградата. 3. Сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца с адрес гр. Враца, бул. “Мито Орозов” № 59. Имотът включва терен от 14194 кв.м., заедно с намиращите се в него три сгради: сграда на четири етажа с един подземен етаж със застроена площ 525 кв.м. и с разгъната застроена площ 2625 кв.м.; сграда на два етажа с един подземен етаж със застроена площ 319 кв.м. и с разгъната площ 957 кв.м. и сграда на един етаж с един подземен етаж със застроена площ 181 кв.м. и с разгъната площ 362 кв.м. – 15 работни помещения, 28 архивни помещения, 2 фоайета,  7 коридори, 11 броя санитарни възли, 1 кабина на асансьорна уредба, 3 стаи за работника, стълбища и стълбищни площадки. 4. Прилежащи площи към административната сграда на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, която включва централен вход, тротоарна площ и паркинг.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.5.2018 г. 17:00
Променено: 12.12.2018 г. 13:37
1 - 30Напред