Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
07-2014-107Открита процедура по ЗОПВъзложена19.12.2014 г. 16:48
”Ремонт и абонаментно сервизно обслужване на асансьорната уредба,  находяща се в административната сграда на ТП на НОИ- Габрово и осигуряване на резервни части”.
С Решение № РД-1298-5 от 30.12.2014 г. на Директора на ТП на НОИ- Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Ремонт и абонаментно сервизно обслужване на асансьорната уредба,  находяща се в административната сграда на ТП на НОИ- Габрово и осигуряване на резервни части” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 ч. на 09.02.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 ч. на 09.02.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 10.02.2015 г. в 14.00 часа в сградата на ТП на НОИ- Габрово – ул."Николаевска" № 17. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0272
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.2.2015 г. 16:30
Променено: 31.3.2015 г. 14:51
07-2014-103Открита процедура по ЗОПВъзложена9.12.2014 г. 9:21
„Осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ- Габрово и  охрана със СОТ на изнесения офис в гр. Севлиево.”

"С решение №РД/1252 #3/12.12.2014г.
 на директора на ТП на НОИ – гр. Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ- Габрово и  охрана със СОТ на изнесения офис в гр. Севлиево.”
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.1.2015 г. 0:00
Променено: 31.3.2015 г. 14:51
07-2014-94Открита процедура по ЗОПВъзложена24.11.2014 г. 13:36
"Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ-Габрово и помещенията, ползвани в гр. Севлиево"
"С решение №РД/1197-4/26.11.2014г.
 на Директора на ТП на НОИ – гр. Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ- Габрово и помещенията, ползвани в гр. Севлиево”
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.12.2014 г. 16:30
Променено: 31.3.2015 г. 14:52
07-2014-90Открита процедура по ЗОПВъзложена17.11.2014 г. 11:35
"Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Габрово"
"С решение №РД/1156 #4/20.11.2014г.
 на директора на ТП на НОИ – гр. Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ –Габрово”
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.12.2014 г. 16:30
Променено: 31.3.2015 г. 16:32
07-2014-89Публична покана по ЗОППрекратена5.11.2014 г. 9:08
”Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорната уредба, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, и осигуряване на резервни части”
ТП на НОИ - гр. Габрово възлага обществена поръчка, чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: “Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорна уредба, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ- Габрово, и осигуряване на резервни части” . Срокът за получаване на оферти е до 16.30 часа на 14.11.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 14.11.2014 г. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП. Офертите на участниците ще бъдат отворени и разгледани в 14:00 часа на 17.11.2014г. в адм. сграда на ТП на НОИ- Габрово,ул. "Николаевска" 17, 4 етаж, салон за обучения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2014 г. 16:30
Променено: 7.5.2015 г. 16:37
07-2014-79Открита процедура по ЗОПВъзложена16.10.2014 г. 13:58
”Изпълнение на газоснабдителна и отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово въз основа на одобрен проект”
С решение №РД/474/16.10.2014 на директора на ТП на НОИ – гр. Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на газоснабдителна и отоплителна инсталация в административната  сграда  на ТП на НОИ – Габрово, въз основа на одобрен проект”.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.12.2014 г. 16:30
Променено: 31.3.2015 г. 14:55