Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
07-2018-1015-07-118Събиране на оферти с обяваВъзложена18.12.2018 г. 13:25
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, включително осигуряване на резервни части и консумативи“      
Изпълнението на услугата има за цел да бъде поддържана в пълна техническа изправност асансьорната уредба на Възложителя, в съответствие с нормативните изисквания за дейността, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.1.2019 г. 17:00
Променено: 22.3.2019 г. 9:11
07-2018-1015-07-121Договаряне без предварително обявлениеВъзложена17.12.2018 г. 15:17
„Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“

Доставка на природен газ за срок от 48 месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 9.5.2022 г. 10:56
07-2018-1015-07-96Открита процедураВъзложена8.11.2018 г. 14:15
Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ - Габрово
Услугите по охрана включват дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на административната сграда и изнесеното работно място на ТП на НОИ – Габрово в гр. Севлиево.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2018 г. 17:00
Променено: 15.3.2021 г. 14:11
07-2018-1015-07-92Открита процедураВъзложена15.10.2018 г. 13:18
“Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Габрово и прилежащи площи”
1. Почистване на административна сграда на ТП на НОИ - Габрово, находяща се на ул. “Николаевска” № 17, ет.3 и ет.4. Обектът на обществената поръчка е с площ за почистване 1578 кв.м. разпределена в 40 работни помещения, 3 коридора, 3 фоайета, 4 броя санитарни възли с по две клетки всяка, стълбище, стълбищни площадки, асаньорна кабина и 1 тераса.
2. Почистване на изнесен офис /една стая – офис на ТП на НОИ - Габрово/ в гр. Севлиево, находящ се на адрес гр. Севлиево, ул.„Стара планина“ № 34 А, ет.2, с обща площ около 55 кв.м., коридор, един санитарен възел и стълбище от входа до втория етаж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2018 г. 17:00
Променено: 13.2.2019 г. 11:28
07-2018-1015-07-83Открита процедураВъзложена25.9.2018 г. 13:40
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за  нуждите на ТП на НОИ – Габрово по обособени позиции”
1. „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса  за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №1, която включва доставка на канцеларски материали по списък съгласно Приложение №1 към  техническа спецификация;
2. „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса  за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №2, която включва доставка на канцеларски материали по списък съгласно Приложение №2 към  техническа спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.10.2018 г. 17:00
Променено: 17.1.2019 г. 13:38
07-2018-1015-07-82Открита процедураВъзложена4.9.2018 г. 14:22
Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ – Габрово


Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниво ниско напрежение за административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, в гр. Габрово и изнесен офис в гр. Севлиево; евентуална смяна на доставчика на нетна ел. енергия; включване на обектите на Възложителя в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя; поемане на отговорност за балансиране от Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група; поемане на отговорността за балансиране и поемане на разходите за небаланси за срока на договора; извършване на пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД) и всички дейности, свързани с участие на Възложителя в либерализирания пазар на електрическа енергия; осигуряване на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на доставяната електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа до обектите на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2018 г. 17:00
Променено: 12.2.2021 г. 8:28
07-2018-1015-07-81Публично състезаниеПрекратена21.8.2018 г. 15:19
“Текущ ремонт на вход приемна в административната сграда на ТП на НОИ - Габрово“
Ремонт на две стълбища в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, както следва:
1. Ремонт на стълбище на централния вход на сградата.
2. Ремонт на стълбище на втория етаж към „Приемна за граждани“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.11.2018 г. 17:00
Променено: 4.12.2018 г. 16:26
07-2018-1015-07-61Събиране на оферти с обяваПрекратена22.6.2018 г. 9:31
“Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сграда на ТП на НОИ – Габрово“
На дезинфекция, дезинсекция и дератизация подлежи административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се в гр. Габрово, ул. „Николаевска” №17, ет. 3 и 4. Общата площ, която Изпълнителят следва да обработва е около 1600 м2, включваща работни помещения, коридори, архивни помещения, санитарни помещения и стълбищни площадки, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.7.2018 г. 17:00
Променено: 24.7.2018 г. 13:50
07-2018-1015-07-55Публично състезаниеВъзложена8.6.2018 г. 10:26
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“


Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово в гр. Габрово и изнесения офис на ТП на НОИ – Габрово в гр. Севлиево, подробно описана в техническата спецификация, а при необходимост – осигуряване на резервни части за същата и ремонт.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.7.2018 г. 17:00
Променено: 26.9.2018 г. 9:02
07-2018-1015-07-33Публично състезаниеВъзложена30.3.2018 г. 13:39
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ – Габрово“

Предмет на настоящата поръчка е периодична доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ – Габрово, по предварителна заявка на възложителя, по видове и прогнозни количества, подробно посочени в  техническите спецификации от документацията за възлагане на  поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.4.2018 г. 17:00
Променено: 18.4.2019 г. 11:30