Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
07-2019-1015-07-125Открита процедураПрекратена8.11.2019 г. 15:23
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“
Предмета на обществената поръчка, включва периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.12.2019 г. 17:00
Променено: 16.2.2021 г. 11:25
07-2019-1015-07-90Открита процедураПрекратена4.10.2019 г. 10:53
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Габрово, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“
Предмета на обществената поръчка, включва доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.11.2019 г. 17:00
Променено: 15.2.2021 г. 11:15
07-2019-1015-07-89Открита процедураПрекратена4.10.2019 г. 10:41
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“
Предмета на обществената поръчка, включва периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 1.11.2019 г. 9:13
07-2019-1015-07-91Публично състезаниеВъзложена20.9.2019 г. 14:06
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“
Предмета на обществената поръчка, включва доставка на работни столове, посетителски столове, метален шкаф и мека мебел, в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2019 г. 17:00
Променено: 16.12.2019 г. 14:24
07-2019-1015-07-52Публично състезаниеПрекратена7.6.2019 г. 15:41
Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство за нуждите на ТП на НОИ – Габрово
Поръчката има за цел упражняване на инвеститорски контрол на следните видове дейности за изпълнение на строителство в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4:
1. Демонтаж и складиране на страта алуминиева дограма, изработка и монтаж на нова алуминиева дограма /около 262кв.м/.
2. Монтаж на вътрешни алуминиеви щори /около 216кв.м./.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2019 г. 17:00
Променено: 29.6.2020 г. 16:17
07-2019-1015-07-53Публично състезаниеВъзложена3.6.2019 г. 13:23
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Габрово
Демонтаж на съществуващи климатици, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 4 (четири броя) климатици за осигуряване оптимални параметри на микроклимата в работните помещения, както и постигането на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите, ползващи услуги на НОИ, в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2019 г. 17:00
Променено: 5.8.2019 г. 15:11
07-2019-1015-07-42Публично състезаниеПрекратена27.5.2019 г. 15:37
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ – Габрово
Извънгаранционна поддръжка на 17 броя климатици, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2019 г. 17:00
Променено: 24.6.2019 г. 16:38
07-2019-1005-07-15Директно възлаганеВъзложена14.5.2019 г. 16:42
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“
На основание чл. 44, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.29, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от Възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.5.2019 г. 16:42
07-2019-1015-07-45Публично състезаниеПрекратена7.5.2019 г. 15:54
Демонтаж, изработка и монтаж на нова дограма и монтаж на вътрешни алуминиеви щори в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово
Демонтаж и складиране на старата алуминиева дограма,  изработка и монтаж на нова алуминиева дограма (около 262 кв. м.) в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово.
Монтаж на вътрешни алуминиеви щори (около 216 кв. м.) в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.6.2019 г. 17:00
Променено: 24.9.2019 г. 15:45
07-2019-1007-07-27Директно възлаганеВъзложена24.4.2019 г. 13:54
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“ .

На основание чл. 44, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.29, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от Възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 24.4.2019 г. 13:54