Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
07-2017-1015-07-103Открита процедураВъзложена13.11.2017 г. 11:03
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“


Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по охрана, които включват дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово в гр. Габрово и изнесения офис на ТП на НОИ – Габрово в гр. Севлиево.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.12.2017 г. 17:00
Променено: 26.6.2018 г. 9:10
07-2017-1015-07-83Открита процедураВъзложена1.9.2017 г. 13:17
“Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ - Габрово”.
Предметът на поръчката включва: доставка на нетна активна електрическа енергия за ниво ниско напрежение за административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, в гр. Габрово и изнесен офис в гр. Севлиево; включване на обектите на Възложителя в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя; поемане на отговорност за балансиране от Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група; поемане на отговорността за балансиране и поемане на разходите за небаланси за срока на договора; извършване на пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД) и всички дейности, свързани с участие на Възложителя в либерализирания пазар на електрическа енергия; осигуряване на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на доставяната електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа до обектите на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.10.2017 г. 17:00
Променено: 15.1.2018 г. 10:57
07-2017-1015-07-84Публично състезаниеВъзложена15.8.2017 г. 14:56
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Габрово, по обособени позиции“

Предмет на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособени позиции, както следва:
1.1. доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №1, която включва доставка на канцеларски материали по списък - Приложение №1;
1.2. доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №2, която включва доставка на канцеларски материали по списък - Приложение №2.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.9.2017 г. 17:00
Променено: 19.12.2017 г. 13:45
07-2017-1015-07-29Публично състезаниеВъзложена13.4.2017 г. 11:06
„Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“
Предмет на настоящата поръчка е доставката на консумативи по видове и прогнозни количества подробно описани в техническите спецификации от документацията за възлагане на обществената поръчка, за срок от 12 месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.5.2017 г. 17:00
Променено: 3.7.2017 г. 16:59
07-2017-1015-07-26Пряко договарянеВъзложена17.3.2017 г. 14:20
„Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на ТП на НОИ - Габрово, находяща се в гр. Габрово, ул. "Николаевска" 17, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 4 /четири/ години
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.5.2017 г. 13:24