Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
26-2015-1015-26-144Открита процедура по ЗОПВъзложена18.11.2015 г. 9:13
„Комплексно почистване на сгради на ТП на НОИ – Хасково.
Комплексно ежедневно почистване на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково, поддръжка на зелените площи около нея, почистване на дворното пространство и терена около сградата, ежедневно почистване  на изнесено работно място в гр. Димитровград и периодично  почистване на архивохранилище в гр. Хасково, което включва извършването на дейности, съгласно техническата  спецификация  и условия за изпълнение на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.1.2016 г. 16:30
Променено: 12.3.2016 г. 13:35
26-2015-1015-26-121Открита процедура по ЗОППрекратена19.10.2015 г. 15:34
„Абонаментна поддръжка на климатична техника, монтирана в сгради  на ТП на НОИ-Хасково, включително осигуряване на резерви части и консумативи“
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на абонаментно поддържане чрез профилактика, ремонт и доставка на резервни части за климатични системи – централна климатична система, състояща се от водоохлаждащ агрегат „Rhoss“,  модел А3200526058CWCA/С58 400 /Чилър/, ведно с 28 броя конвектори и 42 броя климатици,  собственост на ТП на НОИ - Хасково, индивидуализирани по марка,мощност  и местоположение съгласно Приложение №1 от Техническата спецификация към документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.12.2015 г. 16:30
Променено: 29.12.2015 г. 12:05
26-2015-1015-26-5Публична покана по ЗОПВъзложена23.7.2015 г. 12:09
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Хасково“
Предмет на настоящата обществена поръчка е  доставка на офис обзавеждане съгласно описаните в техническата спецификация по видове и размери офис мебели.
1. Изпълнението на обществената поръчка включва доставка и монтаж на офис обзавеждане на адреса на Възложителя – административната сграда на ТП на НОИ – Хасково с адрес гр.Хасково, ул.“Георги Кирков“ № 30.
2.Настоящата поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито предмет е включен в Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС №551/25.07.2014г. (чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.16г от ЗОП).
Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл. 16 г, ал. 5, т. 2 от ЗОП  и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2015 г. 16:30
Променено: 12.9.2015 г. 16:00
26-2015-155Открита процедура по ЗОПВъзложена1.7.2015 г. 12:30
„Доставка на допълнителни устройства за асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ-Хасково“
Доставка и монтаж на допълнителни устройства за асансьорната уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ - Хасково:
1. Устройство за контрол на товара;
2. Аварийно алармено устройство, съгласно т.5.14.3 от БДС EN 81-80:2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл.9, ал.1, т.5 от  Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори,
съгласно техническата спецификация от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.9.2015 г. 16:30
Променено: 19.11.2015 г. 9:02
26-2015-124Открита процедура по ЗОПВъзложена12.5.2015 г. 13:56
Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради на ТП на НОИ – Хасково“ по  2 обособени позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строеж: Административна сграда на ТП на НОИ – Хасково, гр.Хасково, ул.“Георги Кирков“ № 30.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Обследване на енергийна ефективност съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ и наредба 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради на ТП на НОИ – Хасково“ по  2 обособени позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строеж: Административна сграда на ТП на НОИ – Хасково, гр.Хасково, ул.“Георги Кирков“ № 30.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Обследване на енергийна ефективност съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ и наредба 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2015 г. 16:30
Променено: 12.9.2015 г. 16:03
26-2015-123Открита процедура по ЗОПВъзложена12.5.2015 г. 13:50
„Текущ ремонт на мълниезащитна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково“
Предмет на настоящата обществена поръчка е възстановяване на мълниезащитна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, съгласно описание в техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2015 г. 16:30
Променено: 5.11.2015 г. 9:42
26-2015-119Публична покана по ЗОПВъзложена12.5.2015 г. 13:43
„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ – Хасково“
Предмет на настоящата обществена поръчка е отпечатване и доставка на бланки и формуляри, използвани  за  нуждите на ТП на НОИ – Хасково, по видове и параметри, съгласно  техническата спецификация и зададен от Възложителя образец.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.5.2015 г. 16:30
Променено: 21.7.2015 г. 15:24
26-2015-91Открита процедура по ЗОПВъзложена18.3.2015 г. 9:12
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на  ТП на НОИ - Хасково”, с две обособени позиции:
ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на  ТП на НОИ – Хасково – съгласно Приложение №1.
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на  ТП на НОИ – Хасково – съгласно Приложение № 2.
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Хасково с две обособени позиции:                                            ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на  ТП на НОИ – Хасково – съгласно Приложение №1.
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на  ТП на НОИ – Хасково – съгласно Приложение № 2. съгласно техническа спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2015 г. 16:30
Променено: 24.7.2015 г. 12:28
26-2015-42Открита процедура по ЗОПВъзложена4.3.2015 г. 15:24
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Хасково“
 Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментното и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Хасково, съгласно техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.4.2015 г. 16:30
Променено: 9.7.2015 г. 16:14
26-2015-41Открита процедура по ЗОПВъзложена4.3.2015 г. 15:16
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Хасково“
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на нови, оригинални /нерециклирани/ консумативи за принтери, копирни и факс апарати по заявка на Възложителя за наличната в ТП на НОИ – Хасково копирна и принтерна техника, съгласно техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.4.2015 г. 16:30
Променено: 1.7.2015 г. 17:25
26-2015-36Открита процедура по ЗОПВъзложена16.2.2015 г. 16:46
„Охрана със СОТ на архивохранилище на ТП на НОИ – Хасково“
Охрана със СОТ на архивохранилище на ТП на НОИ – Хасково и техническо поддържане на охранителните съоръжения за периода на договора. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.4.2015 г. 16:30
Променено: 3.6.2015 г. 15:42