Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
26-2018-1015-26-253Публично състезаниеВъзложена6.8.2018 г. 13:23
"Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система протикв проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Хасково"
Предметът на настоящата обществената поръчката включва в обхвата си изграждане, настройка и пускане в експлоатация на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на помещение (Контролния пункт за класифицирана информация) в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково. Контролният пункт за класифицирана информация в ТП на  НОИ – Хасково се намира на сутеренен етаж на административната сграда на ТП, и представлява стая с размери приблизително 9 m2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2018 г. 17:00
Променено: 29.11.2018 г. 15:53
26-2018-1015-26-247Публично състезаниеВъзложена1.8.2018 г. 12:27
„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации монтирани в сгради на ТП на НОИ – Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи“.
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка, включително осигуряване на резервни части и консумативи на климатиците и климатична система на ТП на НОИ – Хасково.
Общия брой на климатичната техника е както следва:1.Една централна климатична система /Чилър/, Марка "Rhoss", модел А3200526058CWCA/С58 400:-номинална електрическа мощност над 12 kW;- обща инсталирана електрическа мощност-28,60kW;- обща студова мощност - 67,44 kW; 2. Вентилаторни конвектори-28 броя. 3.Климатици-45 бр.:-с мощност от 9 000 Btu до 60 000 Btu.
Възложителят си запазва правото да изключва от предмета на поръчката климатици, които са спрени от експлоатация, бракувани или за които по други причини е отпаднала необходимостта от ползването им. Възложителят си запазва правото да включва в предмета на поръчката климатици, при спазване условията на производителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2018 г. 17:00
Променено: 19.12.2018 г. 13:29
26-2018-1015-26-246Събиране на оферти с обяваВъзложена1.8.2018 г. 12:12
„Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка на един брой асансьорна уредба, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Георги Кирков“ №30, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за съоръжението.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.8.2018 г. 17:00
Променено: 1.10.2018 г. 13:42
26-2018-1015-26-154Открита процедураВъзложена30.5.2018 г. 8:39
„Доставка на баркод четци за нуждите на ТП на НОИ – Хасково“
Предметът на обществената поръчка включва доставка на 3(три) броя баркод четци(ръчни баркод скенери) отговарящи на всички стандарти на Република България и Европейския съюз, относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, степен на защита и електромагнитна съвместимост. Доставяните баркод четци, трябва да бъдат нови, неупотребявани и да фигурират в актуалната производствена листа на съответния производител. Те трябва да бъдат окомплектовани със стойка за автоматично сканиране, чрез която скенерът се „превръща" от ръчен в настолен. Баркод четците (ръчните баркод скенери) да имат осигурена гаранционна поддръжка. Срокът на гаранцията да бъде не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемо–предавателния протокол за извършване на доставката.Към техническото предложение участникът следва да представи нагледни материали, от които да може да се установят техническите характеристики на предложените баркод четци (ръчни баркод скенери).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2018 г. 17:00
Променено: 29.11.2018 г. 16:24
26-2018-1015-26-128Събиране на оферти с обяваВъзложена11.5.2018 г. 17:29
"Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ - Хасково"
Предмет на настоящата обществена поръчка  чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е за извършване на доставка на 39 броя работни стола и 1 брой директорски стол, определени по вид, количество и технически параметри, съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2018 г. 17:00
Променено: 2.8.2018 г. 16:03
26-2018-1015-26-95Събиране на оферти с обяваВъзложена9.5.2018 г. 13:12
"Упражняване на строителен надзор и/или инвеститорски контрол за нуждите на ТП на НОИ - Хасково"
Настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е за възлагане на дейностите по упражняване на строителен надзор и/или инвеститорски контрол за нуждите на ТП на НОИ – Хасково, чрез извършване всички дейности, свързани със строителния надзор и/или инвеститорски контрол по смисъла на ЗУТ в процеса на текущия ремонт и строително-монтажни работи (СМР) с обем от 2 700 кв. м. в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2018 г. 17:00
Променено: 31.7.2018 г. 9:40
26-2018-1015-26-72Открита процедураВъзложена13.4.2018 г. 16:19
Предоставяне на услуги по почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ - Хасково и прилежащи площи
Настоящата обществена поръчка е за предоставяне на услуги, изразяващи се в дейности по ежедневно, периодично и основно почистване на: административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, поддръжка на зелените площи около нея, почистване на дворното пространство и терена около сградата, на работно място в гр. Димитровград; периодично и основно почистване на архивохранилище, гр. Хасково. Дейностите по почистване се извършват с персонал, почистваща техника, оборудване, почистващи препарати и консумативи на Изпълнителя при спазване изискванията и обема, посочени в Техническите спецификации към документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.6.2018 г. 17:00
Променено: 3.9.2018 г. 12:28
26-2018-1015-26-69Открита процедураВъзложена12.4.2018 г. 14:24
Предоставяне на услуги по охрана за ТП на НОИ - Хасково
Настоящата обществена поръчка е за предоставяне на услуги по охрана, изразяващи се в дейности по дневна физическа охрана, видеонаблюдение и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, охрана със СОТ в архивохранилище на ТП на НОИ – Хасково и на работно място гр. Димитровград. Дейността по охрана със СОТ в гр. Хасково и гр. Димитровград се извършва със съществуващи сигнално-охранителни системи, собственост на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2018 г. 17:00
Променено: 1.10.2018 г. 11:43
26-2018-1015-26-68Събиране на оферти с обяваВъзложена12.4.2018 г. 14:20
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на административната сграда на ТП на НОИ – Хасково“
Предмет на настоящата обществена поръчка  чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП  е извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на административната сграда на ТП на НОИ – Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.5.2018 г. 17:00
Променено: 18.6.2018 г. 13:21
26-2018-1015-26-64Публично състезаниеВъзложена4.4.2018 г. 11:37
"Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково"
Настоящата обществена поръчка е за предоставяне на строителство, изразяващо се в дейности по: Строително – ремонтни дейности на административна сграда на ТП на НОИ – Хасково, В и К ремонт,  ремонт и В и К оборудване на санитарен възел за хора с увреждания. Строително - ремонтните работи са свързани с ремонт на съществуващ санитарен възел в санитарен възел за хора с увреждания и оборудването му с необходимите санитарни принадлежности,  ремонт и В и К оборудване на санитарни възли и други и ремонт на ел. оборудване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2018 г. 17:00
Променено: 5.10.2018 г. 12:50
26-2018-1007-26-18Директно възлаганеВъзложена29.3.2018 г. 15:19
Изготвяне от външно лице на технически спецификации за обществена поръчка с предмет "Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково"
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно лице изготвянето на технически спецификации за обществена поръчка с предмет "Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.3.2018 г. 15:23
26-2018-1015-26-49Публично състезаниеВъзложена6.3.2018 г. 17:28
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Хасково"
Предмет на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на нови, оригинални /нерециклирани/ консумативи за принтери, копирни и факс апарати, за периода от 12 месеца, считано от влизане в сила на договора за изпълнение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2018 г. 17:00
Променено: 12.7.2018 г. 12:11