Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
26-2020-Ц1015-26-74Събиране на оферти с обяваВъзложена10.6.2020 г. 14:47
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка на един брой асансьорна уредба, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Георги Кирков“ №30, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за съоръжението.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.6.2020 г. 17:00
Променено: 6.8.2020 г. 9:29
26-2020-Ц1015-26-73Договаряне без предварително обявлениеВъзложена8.6.2020 г. 15:16
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Настоящата обществена поръчка включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.12.2020 г. 13:32
26-2020-Ц1015-26-72Открита процедураВъзложена8.6.2020 г. 15:11
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ – Хасково
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за обект Административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, РМ Димитровград и с. Минерални бани по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към Енергийния Системен Оператор ( ЕСО ) ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електроенергия от страна на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.7.2020 г. 17:00
Променено: 29.12.2020 г. 11:31
26-2020-Ц1015-26-62Публично състезаниеВъзложена1.6.2020 г. 16:53
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации в ТП на НОИ – Хасково
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка, включително осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации в ТП на НОИ - Хасково. Общия брой на климатична техника е следната: Централна климатична система /Чилър/, Марка "Rhoss", модел А3200526058CWCA/С58 400: -Номинална електрическа мощност над 12 kW;-Обща инсталирана електрическа мощност   - 28,60 kW;- Обща студова мощност  - 67,44 kW;   - вентилаторни конвектори - 28 броя. Климатици  - 21 броя с мощност 9 000 Btu до 60 000 Btu.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.7.2020 г. 17:00
Променено: 15.9.2020 г. 16:03
26-2020-Ц1015-26-34Събиране на оферти с обяваПрекратена13.5.2020 г. 9:50
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка на един брой асансьорна уредба, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Георги Кирков“ №30, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за съоръжението.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.6.2020 г. 17:00
Променено: 10.6.2020 г. 14:24
26-2020-Ц1015-26-25Открита процедураВъзложена13.4.2020 г. 14:47
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Хасково и прилежащи площи
Настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по ежедневно, периодично и основно почистване на:- административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, поддръжка на зелените площи около нея, почистване на дворното пространство и терена около сградата,  работно място в гр. Димитровград. Периодично и основно почистване на архивохранилище в гр. Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.6.2020 г. 17:00
Променено: 2.10.2020 г. 13:36
26-2020-Ц1015-26-21Открита процедураВъзложена8.4.2020 г. 9:44
Предоставяне на услуги по охрана на сгради в ТП на НОИ - Хасково по обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Предоставяне на услуги по невъоръжена физическа охрана и охрана, чрез СОТ на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково и архивохранилище гр. Хасково;
Обособена позиция 2 - Предоставяне на услуги по охрана, чрез СОТ в РМ Димитровград, област – Хасково
Настоящата обществена поръчка е за предоставяне на услуга по охрана, изразяваща се в дейност дневна невъоръжена физическа охрана, видеонаблюдение и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, охрана със СОТ на архивохранилище в гр. Хасково и на работно място, находящо се в гр. Димитровград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.6.2020 г. 17:00
Променено: 25.9.2020 г. 8:38