Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
26-2017-1015-26-352Публично състезаниеПрекратена30.10.2017 г. 9:34
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Хасково и прилежащите площи"
Предметът на обществената поръчка включва извршване на дейности по: Ежедневно, периодично и основно почистване на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково, РЗП 2 792 кв.м., поддръжка на зелените площи около нея, почистване на дворното пространство и терена около сградата и работно място гр. Димитровград с обща плащ 211 кв.м. Периодично и основно почистване на архивохранилище в гр. Хасково, с обща площ 900 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.1.2018 г. 17:00
Променено: 1.3.2018 г. 13:58
26-2017-1015-26-206Публично състезаниеВъзложена13.6.2017 г. 8:59
"Изграждане на система за управление на потока от клиенти в приемните на ТП на НОИ - Хасково"
Предмет на настоящата обществена поръчка включва изграждането на система за управление на потока от клиенти в приемните на ТП на НОИ - Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2017 г. 17:00
Променено: 15.1.2018 г. 12:25
26-2017-1015-26-150Пряко договарянеВъзложена13.4.2017 г. 9:11
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на работно място на ТП на НОИ - Хасково, находящо се в гр. Димитровград
 Предоставяне на ВиК услуги - доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за срок от 48 месеца за нуждите на работно място на ТП на НОИ - Хасково, находящо се на адрес гр. Димитровград, бул. Г. С. Раковски №13, ет.4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.6.2017 г. 13:48
26-2017-1015-26-130Събиране на оферти с обяваВъзложена3.4.2017 г. 15:29
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Хасково".
Предмет на настоящата обществена поръчка е отпечатването и доставка на формуляри и бланки, използвани за нуждите на ТП на НОИ - Хасково, по видове и параметри, съгласно техническите спецификации и зададени от Възложителя образци, за периода от 24 месеца, считано от влизане в сила на договора за изпълнение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.6.2017 г. 17:00
Променено: 12.7.2017 г. 8:57
26-2017-1015-26-124Публично състезаниеВъзложена29.3.2017 г. 15:59
Доставка и монтаж на самозатваряща се врата с граница на огнеустойчивост
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на самозатваряща се врата с граница на огнеустойчивост  EI 60 за архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2017 г. 16:30
Променено: 18.7.2017 г. 14:38
26-2017-1015-26-114Пряко договарянеВъзложена24.3.2017 г. 16:59
Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково.
Предоставяне на ВиК услуги - доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за срок от 48 месеца за нуждите на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково с адрес гр. Хасково, ул. Георги Кирков №30.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.6.2017 г. 14:21
26-2017-1015-26-107Публично състезаниеВъзложена22.3.2017 г. 8:37
„Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност  на  ТП на НОИ - Хасково”:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност  на  ТП на НОИ – Хасково, съгласно Приложение №1.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност  на  ТП на НОИ – Хасково, съгласно Приложение № 2.
1.Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на оригинални, фабрично нови канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Хасково, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в Приложение№1 и Приложение №2 към техническите спецификации от документацията.
Количествата посочени в техническите спецификации са прогнозни, без възложителят да се ангажира с тяхното усвояване.
2. Възложителят може да заявява артикули извън номенклатурата посочена в техническите спецификации, по официален каталог или ценовата листа на участника, актуален към момента на подаване на заявка, съдържащ цялата гама на предлаганите артикули със съответните продажни цени без включен ДДС. В ценовото предложение на всеки участник следва да се посочи размер на търговската отстъпка в % от цените в представените с офертата  - официален каталог или ценова листа. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2017 г. 16:30
Променено: 2.8.2017 г. 13:41
26-2017-1015-26-92Публично състезаниеВъзложена21.3.2017 г. 8:58
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Хасково"
Предмет на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на нови, оригинални /нерециклирани/ консумативи за принтери, копирни и факс апарати, за периода от 12 месеца, считано от влизане в сила на договора за изпълнение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.5.2017 г. 16:30
Променено: 7.7.2017 г. 10:42
26-2017-1015-26-83Открита процедураВъзложена14.3.2017 г. 9:28
Абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника, включително доставка на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника, включително доставка на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Хасково,  което се изразява в изпълнение на следните основни дейности:
 1. Поддържане на абонираната техника описана в настоящата Техническа спецификация, извършване на профилактика и ремонт по заявка на Възложителя с цел безаварийна работа.
 2. Спазване на предписанията на производителите и даване на указания за правилното ползване на техниката.
 3. Доставка и монтаж на резервни части за абонираната техника.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.5.2017 г. 16:30
Променено: 4.8.2017 г. 11:01