Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
26-2019-1015-26-314Събиране на оферти с обяваВъзложена2.12.2019 г. 16:58
Извършване на проверка за енергийна ефективност на климатична инсталация, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково и климатици с мощност над 12kW, съгласно чл. 51, ал. 2 от закона за енергийната ефективност
Поръчката има за цел да бъде извършена периодична проверка на енергийната ефективност на климатична инсталация  и климатици над 12KW в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, включително изготвяне на доклад с резултатите от проверката,  при спазване на изискванията, условията и реда, регламентирани: -в глава трета, раздел III “Проверка на енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради” от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ); - в Наредба №Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност, издадена от министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, oбн. ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.1.2020 г. 17:00
Променено: 17.2.2020 г. 10:17
26-2019-1015-26-178Открита процедураВъзложена12.7.2019 г. 17:23
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Хасково"
Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на ТП на НОИ - Хасково, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозни количества в техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на териториално поделение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.9.2019 г. 17:00
Променено: 2.12.2019 г. 14:56
26-2019-1015-26-153Открита процедураВъзложена14.6.2019 г. 15:41
"Предоставяне на услуги по охрана, чрез СОТ в с. Минерални бани, област Хасково"
Предметът на обществената поръчката включва в обхвата си осигуряване на услуги по охрана със сигнално-охранителна техника в имот на ТП на НОИ – Хасково, находящ се в с. Минерални бани, УПИ №XVII-366 и УПИ №XVIII-366, квартал 24 по действащия регулационен план на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково. Изпълнителя следва да изгради със собствени сили и средства сигнално-охранителна система, с която да осъществява охраната на обекта собственост на Възложителя. Имот на ТП на НОИ – Хасково в с. Минерални бани, представляващ комплекс от четири свързани сгради (наричан за краткост сграда), с обща застроена площ от 2110.45 кв. метра и обща разгъната застроена площ от 3153.45 кв. метра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.8.2019 г. 17:00
Променено: 31.10.2019 г. 11:58
26-2019-1015-26-133Публично състезаниеВъзложена14.5.2019 г. 16:00
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Настоящата обществена поръчка е с цел доставка на офис обзавеждане за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Хасково.  Работен стол - 40 броя; Посетителски стол - 30 броя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2019 г. 17:00
Променено: 27.8.2019 г. 10:21
26-2019-1015-26-87Публично състезаниеВъзложена8.4.2019 г. 15:20
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Хасково"
Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на инверторни климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Хасково. Предвидено е да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно т. II от Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2019 г. 17:00
Променено: 8.8.2019 г. 13:47
26-2019-1015-26-82Открита процедураВъзложена2.4.2019 г. 11:28
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Хасково, включени в списъка по чл. 12, ал. 1 от ЗОП"
Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на ТП на НОИ - Хасково, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозни количества в техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на териториално поделение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.5.2019 г. 17:00
Променено: 12.8.2019 г. 17:11
26-2019-1015-26-81Открита процедураПрекратена2.4.2019 г. 11:25
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Хасково"
Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на ТП на НОИ - Хасково, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозни количества в техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на териториално поделение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.5.2019 г. 17:00
Променено: 8.7.2019 г. 11:19