Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
26-2016-1015-26-403Открита процедураВъзложена16.11.2016 г. 10:00
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
 Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на обекти на ТП на НОИ - Хасково от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси за срок от 4 /четири/ години.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.1.2017 г. 16:30
Променено: 13.4.2017 г. 10:48
26-2016-1015-26-302Публично състезаниеВъзложена27.7.2016 г. 8:34
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични системи, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на абонаментно поддържане чрез профилактика, ремонт и доставка на резервни части за климатични системи – централна климатична система, състояща се от водоохлаждащ агрегат „Rhoss“,  модел А3200526058CWCA/С58 400 /Чилър/, ведно с 28 броя конвектори и 41 броя климатици,  собственост на ТП на НОИ - Хасково, индивидуализирани по марка и мощност  и местоположение съгласно Приложение №1, раздел ІІ "Технически спецификации" от документацията на процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.9.2016 г. 16:30
Променено: 1.12.2016 г. 15:30
26-2016-1015-26-272Събиране на оферти с обяваВъзложена4.7.2016 г. 10:26
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на UPS (система за гарантирано безпаузово електрозахранване) за административната сграда на ТП на НОИ - Хасково
Предмет  на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на UPS (система за гарантирано безпаузово електрозахранване) за административната сграда на ТП на НОИ – Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.8.2016 г. 16:30
Променено: 17.10.2016 г. 12:30
26-2016-1015-26-258Публично състезаниеВъзложена24.6.2016 г. 9:01
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ - Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Предмет  на настоящата обществена поръчка е извършване абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ- Хасково        /на адрес гр. Хасково, ул.“Георги Кирков“ № 30/, включително осигуряване на резервни части и консумативи, за период от 24 месеца, считано от влизане в сила на договора за изпълнение
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.7.2016 г. 16:30
Променено: 10.10.2016 г. 16:23
26-2016-1015-26-252Публично състезаниеВъзложена24.6.2016 г. 8:43
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Хасково определени по вид, количество и технически параметри съгласно Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.7.2016 г. 16:30
Променено: 7.10.2016 г. 16:26
26-2016-1015-26-107Възложена30.3.2016 г. 15:50
„Предоставяне на услуги по охрана за нуждите на ТП на НОИ – Хасково“
Предмет на настоящата обществена поръчка е дневна физическа въоръжена охрана, видеонаблюдение и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, и охрана със  СОТ в архивохранилище на ТП на НОИ – Хасково, гр. Хасково, бул. “България“ № 152  и  работно място гр. Димитровград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.5.2016 г. 16:30
Променено: 17.8.2016 г. 16:07
26-2016-1015-26-95Възложена22.3.2016 г. 13:42
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ – Хасково“
Предмет на настоящата обществена поръчка  чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП  е извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ – Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2016 г. 16:30
Променено: 10.8.2016 г. 15:01
26-2016-1015-26-94Публична покана по ЗОПВъзложена18.3.2016 г. 16:57
„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите та ТП на НОИ – Хасково“.
Предмет на настоящата обществена поръчка е отпечатване и доставка на бланки и формуляри, използвани  за  нуждите на ТП на НОИ – Хасково, по видове и параметри, съгласно  техническата спецификация и зададен от Възложителя образец.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.5.2016 г. 16:30
Променено: 3.6.2016 г. 11:16
26-2016-1015-26-92Публична покана по ЗОПВъзложена17.3.2016 г. 14:53
„Разширяване обхвата на система за контрол на достъп чрез монтиране на два броя нови контролни точки и свързването им с изградената вече система за контрол на достъп в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково“.
Предмет на настоящата обществена поръчка е разширяване обхвата на системата за контрол на достъп чрез монтиране на два броя нови контролни точки и свързването им с изградената вече система за контрол на достъп в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.4.2016 г. 16:30
Променено: 3.6.2016 г. 11:14
26-2016-1015-26-82Открита процедураВъзложена15.3.2016 г. 16:44
“Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност  на  ТП на НОИ - Хасково”, с две обособени позиции:
ПОЗИЦИЯ 1:Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Хасково – съгласно Приложение №1.
ПОЗИЦИЯ 2:Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ –Хасково – съгласно Приложение № 2.
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност  на  ТП на НОИ - Хасково”, с две обособени позиции:
ПОЗИЦИЯ 1:Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Хасково – съгласно Приложение №1.
ПОЗИЦИЯ 2:Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ –Хасково – съгласно Приложение № 2 съгласно техническа спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2016 г. 16:30
Променено: 25.7.2017 г. 15:05
26-2016-1015-26-71Възложена29.2.2016 г. 11:23
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на нови, оригинални /нерециклирани/ консумативи за принтери, копирни и факс апарати по заявка на Възложителя за наличната в ТП на НОИ - Хасково копирна и принтерна техника, съгласно техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.4.2016 г. 16:30
Променено: 12.7.2016 г. 17:10
26-2016-1015-26-70Възложена24.2.2016 г. 16:17
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Хасково“.
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за абонираните устройства за нуждите на ТП на НОИ - Хасково,  което се изразява в изпълнение на следните основни дейности:1. Поддържане на абонираната техника описана в Техническата спецификация към настоящата документация, извършване на профилактика и ремонт по заявка на Възложителя с цел безаварийна работа.2. Спазване на предписанията на производителите и даване на указания за правилното ползване на техниката;3. Доставка и монтаж на резервни части за абонираната техника;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.4.2016 г. 16:30
Променено: 12.7.2016 г. 11:49
26-2016-1015-26-66Прекратена18.2.2016 г. 14:24
„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на абонаментно поддържане чрез профилактика, ремонт и доставка на резервни части за климатични системи – централна климатична система, състояща се от водоохлаждащ агрегат „Rhoss“,  модел А3200526058CWCA/С58 400 /Чилър/, ведно с 28 броя конвектори и 41 броя климатици,  собственост на ТП на НОИ - Хасково, индивидуализирани по марка и мощност  и местоположение съгласно Приложение №1 от Техническата спецификация към документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.3.2016 г. 16:30
Променено: 21.6.2016 г. 17:17