Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
26-2020-Ц1015-26-74Събиране на оферти с обяваВъзложена10.6.2020 г. 14:47
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка на един брой асансьорна уредба, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Георги Кирков“ №30, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за съоръжението.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.6.2020 г. 17:00
Променено: 6.8.2020 г. 9:29
26-2020-Ц1015-26-73Договаряне без предварително обявлениеВъзложена8.6.2020 г. 15:16
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Настоящата обществена поръчка включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.12.2020 г. 13:32
26-2020-Ц1015-26-72Открита процедураВъзложена8.6.2020 г. 15:11
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ – Хасково
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за обект Административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, РМ Димитровград и с. Минерални бани по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към Енергийния Системен Оператор ( ЕСО ) ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електроенергия от страна на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.7.2020 г. 17:00
Променено: 29.12.2020 г. 11:31
26-2020-Ц1015-26-62Публично състезаниеВъзложена1.6.2020 г. 16:53
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации в ТП на НОИ – Хасково
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка, включително осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации в ТП на НОИ - Хасково. Общия брой на климатична техника е следната: Централна климатична система /Чилър/, Марка "Rhoss", модел А3200526058CWCA/С58 400: -Номинална електрическа мощност над 12 kW;-Обща инсталирана електрическа мощност   - 28,60 kW;- Обща студова мощност  - 67,44 kW;   - вентилаторни конвектори - 28 броя. Климатици  - 21 броя с мощност 9 000 Btu до 60 000 Btu.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.7.2020 г. 17:00
Променено: 15.9.2020 г. 16:03
26-2020-Ц1015-26-34Събиране на оферти с обяваПрекратена13.5.2020 г. 9:50
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка на един брой асансьорна уредба, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Георги Кирков“ №30, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за съоръжението.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.6.2020 г. 17:00
Променено: 10.6.2020 г. 14:24
26-2020-Ц1015-26-25Открита процедураВъзложена13.4.2020 г. 14:47
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Хасково и прилежащи площи
Настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по ежедневно, периодично и основно почистване на:- административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, поддръжка на зелените площи около нея, почистване на дворното пространство и терена около сградата,  работно място в гр. Димитровград. Периодично и основно почистване на архивохранилище в гр. Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.6.2020 г. 17:00
Променено: 2.10.2020 г. 13:36
26-2020-Ц1015-26-21Открита процедураВъзложена8.4.2020 г. 9:44
Предоставяне на услуги по охрана на сгради в ТП на НОИ - Хасково по обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Предоставяне на услуги по невъоръжена физическа охрана и охрана, чрез СОТ на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково и архивохранилище гр. Хасково;
Обособена позиция 2 - Предоставяне на услуги по охрана, чрез СОТ в РМ Димитровград, област – Хасково
Настоящата обществена поръчка е за предоставяне на услуга по охрана, изразяваща се в дейност дневна невъоръжена физическа охрана, видеонаблюдение и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, охрана със СОТ на архивохранилище в гр. Хасково и на работно място, находящо се в гр. Димитровград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.6.2020 г. 17:00
Променено: 25.9.2020 г. 8:38
26-2019-1015-26-314Събиране на оферти с обяваВъзложена2.12.2019 г. 16:58
Извършване на проверка за енергийна ефективност на климатична инсталация, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково и климатици с мощност над 12kW, съгласно чл. 51, ал. 2 от закона за енергийната ефективност
Поръчката има за цел да бъде извършена периодична проверка на енергийната ефективност на климатична инсталация  и климатици над 12KW в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, включително изготвяне на доклад с резултатите от проверката,  при спазване на изискванията, условията и реда, регламентирани: -в глава трета, раздел III “Проверка на енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради” от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ); - в Наредба №Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност, издадена от министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, oбн. ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.1.2020 г. 17:00
Променено: 17.2.2020 г. 10:17
26-2019-1015-26-178Открита процедураВъзложена12.7.2019 г. 17:23
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Хасково"
Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на ТП на НОИ - Хасково, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозни количества в техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на териториално поделение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.9.2019 г. 17:00
Променено: 2.12.2019 г. 14:56
26-2019-1015-26-153Открита процедураВъзложена14.6.2019 г. 15:41
"Предоставяне на услуги по охрана, чрез СОТ в с. Минерални бани, област Хасково"
Предметът на обществената поръчката включва в обхвата си осигуряване на услуги по охрана със сигнално-охранителна техника в имот на ТП на НОИ – Хасково, находящ се в с. Минерални бани, УПИ №XVII-366 и УПИ №XVIII-366, квартал 24 по действащия регулационен план на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково. Изпълнителя следва да изгради със собствени сили и средства сигнално-охранителна система, с която да осъществява охраната на обекта собственост на Възложителя. Имот на ТП на НОИ – Хасково в с. Минерални бани, представляващ комплекс от четири свързани сгради (наричан за краткост сграда), с обща застроена площ от 2110.45 кв. метра и обща разгъната застроена площ от 3153.45 кв. метра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.8.2019 г. 17:00
Променено: 31.10.2019 г. 11:58
26-2019-1015-26-133Публично състезаниеВъзложена14.5.2019 г. 16:00
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Хасково
Настоящата обществена поръчка е с цел доставка на офис обзавеждане за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Хасково.  Работен стол - 40 броя; Посетителски стол - 30 броя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2019 г. 17:00
Променено: 27.8.2019 г. 10:21
26-2019-1015-26-87Публично състезаниеВъзложена8.4.2019 г. 15:20
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Хасково"
Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на инверторни климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Хасково. Предвидено е да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно т. II от Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2019 г. 17:00
Променено: 8.8.2019 г. 13:47
26-2019-1015-26-82Открита процедураВъзложена2.4.2019 г. 11:28
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Хасково, включени в списъка по чл. 12, ал. 1 от ЗОП"
Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на ТП на НОИ - Хасково, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозни количества в техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на териториално поделение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.5.2019 г. 17:00
Променено: 12.8.2019 г. 17:11
26-2019-1015-26-81Открита процедураПрекратена2.4.2019 г. 11:25
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Хасково"
Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на ТП на НОИ - Хасково, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозни количества в техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на териториално поделение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.5.2019 г. 17:00
Променено: 8.7.2019 г. 11:19
26-2018-1015-26-253Публично състезаниеВъзложена6.8.2018 г. 13:23
"Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система протикв проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Хасково"
Предметът на настоящата обществената поръчката включва в обхвата си изграждане, настройка и пускане в експлоатация на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на помещение (Контролния пункт за класифицирана информация) в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково. Контролният пункт за класифицирана информация в ТП на  НОИ – Хасково се намира на сутеренен етаж на административната сграда на ТП, и представлява стая с размери приблизително 9 m2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2018 г. 17:00
Променено: 29.11.2018 г. 15:53
26-2018-1015-26-247Публично състезаниеВъзложена1.8.2018 г. 12:27
„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации монтирани в сгради на ТП на НОИ – Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи“.
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка, включително осигуряване на резервни части и консумативи на климатиците и климатична система на ТП на НОИ – Хасково.
Общия брой на климатичната техника е както следва:1.Една централна климатична система /Чилър/, Марка "Rhoss", модел А3200526058CWCA/С58 400:-номинална електрическа мощност над 12 kW;- обща инсталирана електрическа мощност-28,60kW;- обща студова мощност - 67,44 kW; 2. Вентилаторни конвектори-28 броя. 3.Климатици-45 бр.:-с мощност от 9 000 Btu до 60 000 Btu.
Възложителят си запазва правото да изключва от предмета на поръчката климатици, които са спрени от експлоатация, бракувани или за които по други причини е отпаднала необходимостта от ползването им. Възложителят си запазва правото да включва в предмета на поръчката климатици, при спазване условията на производителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2018 г. 17:00
Променено: 19.12.2018 г. 13:29
26-2018-1015-26-246Събиране на оферти с обяваВъзложена1.8.2018 г. 12:12
„Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка на един брой асансьорна уредба, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Георги Кирков“ №30, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за съоръжението.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.8.2018 г. 17:00
Променено: 1.10.2018 г. 13:42
26-2018-1015-26-154Открита процедураВъзложена30.5.2018 г. 8:39
„Доставка на баркод четци за нуждите на ТП на НОИ – Хасково“
Предметът на обществената поръчка включва доставка на 3(три) броя баркод четци(ръчни баркод скенери) отговарящи на всички стандарти на Република България и Европейския съюз, относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, степен на защита и електромагнитна съвместимост. Доставяните баркод четци, трябва да бъдат нови, неупотребявани и да фигурират в актуалната производствена листа на съответния производител. Те трябва да бъдат окомплектовани със стойка за автоматично сканиране, чрез която скенерът се „превръща" от ръчен в настолен. Баркод четците (ръчните баркод скенери) да имат осигурена гаранционна поддръжка. Срокът на гаранцията да бъде не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемо–предавателния протокол за извършване на доставката.Към техническото предложение участникът следва да представи нагледни материали, от които да може да се установят техническите характеристики на предложените баркод четци (ръчни баркод скенери).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2018 г. 17:00
Променено: 29.11.2018 г. 16:24
26-2018-1015-26-128Събиране на оферти с обяваВъзложена11.5.2018 г. 17:29
"Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ - Хасково"
Предмет на настоящата обществена поръчка  чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е за извършване на доставка на 39 броя работни стола и 1 брой директорски стол, определени по вид, количество и технически параметри, съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2018 г. 17:00
Променено: 2.8.2018 г. 16:03
26-2018-1015-26-95Събиране на оферти с обяваВъзложена9.5.2018 г. 13:12
"Упражняване на строителен надзор и/или инвеститорски контрол за нуждите на ТП на НОИ - Хасково"
Настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е за възлагане на дейностите по упражняване на строителен надзор и/или инвеститорски контрол за нуждите на ТП на НОИ – Хасково, чрез извършване всички дейности, свързани със строителния надзор и/или инвеститорски контрол по смисъла на ЗУТ в процеса на текущия ремонт и строително-монтажни работи (СМР) с обем от 2 700 кв. м. в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2018 г. 17:00
Променено: 31.7.2018 г. 9:40
26-2018-1015-26-72Открита процедураВъзложена13.4.2018 г. 16:19
Предоставяне на услуги по почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ - Хасково и прилежащи площи
Настоящата обществена поръчка е за предоставяне на услуги, изразяващи се в дейности по ежедневно, периодично и основно почистване на: административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, поддръжка на зелените площи около нея, почистване на дворното пространство и терена около сградата, на работно място в гр. Димитровград; периодично и основно почистване на архивохранилище, гр. Хасково. Дейностите по почистване се извършват с персонал, почистваща техника, оборудване, почистващи препарати и консумативи на Изпълнителя при спазване изискванията и обема, посочени в Техническите спецификации към документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.6.2018 г. 17:00
Променено: 3.9.2018 г. 12:28
26-2018-1015-26-69Открита процедураВъзложена12.4.2018 г. 14:24
Предоставяне на услуги по охрана за ТП на НОИ - Хасково
Настоящата обществена поръчка е за предоставяне на услуги по охрана, изразяващи се в дейности по дневна физическа охрана, видеонаблюдение и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, охрана със СОТ в архивохранилище на ТП на НОИ – Хасково и на работно място гр. Димитровград. Дейността по охрана със СОТ в гр. Хасково и гр. Димитровград се извършва със съществуващи сигнално-охранителни системи, собственост на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2018 г. 17:00
Променено: 1.10.2018 г. 11:43
26-2018-1015-26-68Събиране на оферти с обяваВъзложена12.4.2018 г. 14:20
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на административната сграда на ТП на НОИ – Хасково“
Предмет на настоящата обществена поръчка  чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП  е извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на административната сграда на ТП на НОИ – Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.5.2018 г. 17:00
Променено: 18.6.2018 г. 13:21
26-2018-1015-26-64Публично състезаниеВъзложена4.4.2018 г. 11:37
"Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково"
Настоящата обществена поръчка е за предоставяне на строителство, изразяващо се в дейности по: Строително – ремонтни дейности на административна сграда на ТП на НОИ – Хасково, В и К ремонт,  ремонт и В и К оборудване на санитарен възел за хора с увреждания. Строително - ремонтните работи са свързани с ремонт на съществуващ санитарен възел в санитарен възел за хора с увреждания и оборудването му с необходимите санитарни принадлежности,  ремонт и В и К оборудване на санитарни възли и други и ремонт на ел. оборудване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2018 г. 17:00
Променено: 5.10.2018 г. 12:50
26-2018-1007-26-18Директно възлаганеВъзложена29.3.2018 г. 15:19
Изготвяне от външно лице на технически спецификации за обществена поръчка с предмет "Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково"
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно лице изготвянето на технически спецификации за обществена поръчка с предмет "Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.3.2018 г. 15:23
26-2018-1015-26-49Публично състезаниеВъзложена6.3.2018 г. 17:28
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Хасково"
Предмет на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на нови, оригинални /нерециклирани/ консумативи за принтери, копирни и факс апарати, за периода от 12 месеца, считано от влизане в сила на договора за изпълнение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2018 г. 17:00
Променено: 12.7.2018 г. 12:11
26-2017-1015-26-352Публично състезаниеПрекратена30.10.2017 г. 9:34
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Хасково и прилежащите площи"
Предметът на обществената поръчка включва извршване на дейности по: Ежедневно, периодично и основно почистване на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково, РЗП 2 792 кв.м., поддръжка на зелените площи около нея, почистване на дворното пространство и терена около сградата и работно място гр. Димитровград с обща плащ 211 кв.м. Периодично и основно почистване на архивохранилище в гр. Хасково, с обща площ 900 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.1.2018 г. 17:00
Променено: 1.3.2018 г. 13:58
26-2017-1015-26-206Публично състезаниеВъзложена13.6.2017 г. 8:59
"Изграждане на система за управление на потока от клиенти в приемните на ТП на НОИ - Хасково"
Предмет на настоящата обществена поръчка включва изграждането на система за управление на потока от клиенти в приемните на ТП на НОИ - Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2017 г. 17:00
Променено: 15.1.2018 г. 12:25
26-2017-1015-26-150Пряко договарянеВъзложена13.4.2017 г. 9:11
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на работно място на ТП на НОИ - Хасково, находящо се в гр. Димитровград
 Предоставяне на ВиК услуги - доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за срок от 48 месеца за нуждите на работно място на ТП на НОИ - Хасково, находящо се на адрес гр. Димитровград, бул. Г. С. Раковски №13, ет.4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.6.2017 г. 13:48
26-2017-1015-26-130Събиране на оферти с обяваВъзложена3.4.2017 г. 15:29
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Хасково".
Предмет на настоящата обществена поръчка е отпечатването и доставка на формуляри и бланки, използвани за нуждите на ТП на НОИ - Хасково, по видове и параметри, съгласно техническите спецификации и зададени от Възложителя образци, за периода от 24 месеца, считано от влизане в сила на договора за изпълнение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.6.2017 г. 17:00
Променено: 12.7.2017 г. 8:57
1 - 30Напред