Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
29-2020-1016-40-742чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПОтворена22.10.2020 г. 16:24
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ“. Поръчката е публикувана в СЕВОП и е отворена.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 22.10.2020 г. 16:24
29-2020-1016-40-698чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПОтворена19.10.2020 г. 14:56
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 19.10.2020 г. 14:56
29-2020-1016-40-663чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПОтворена9.10.2020 г. 12:30
Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 9.10.2020 г. 14:14
29-2020-101640-578чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПОтворена5.10.2020 г. 12:18
Доставка на течни горива за зареждане на МПС чрез карти за безналично плащане за нуждите на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 9.10.2020 г. 14:15
29-2020-1016-40-238чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОППреустановена6.7.2020 г. 17:00
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ“,
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2020 г. 0:00
Променено: 14.10.2020 г. 9:55
29-2020-1016-40-204-4Директно възлаганеПредстои публикуване12.6.2020 г. 10:51
„Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: за възлагане на Обособена позиция №4 - Доставка на унищожител на данни от магнитни носители – Degausser на основание на основание чл. 20, ал. 4 т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП, част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри, Обособена позиция № 2 – Доставка на документни скенери, Обособена позиция № 3 – Доставка на баркод четци, Обособена позиция №4 - Доставка на унищожител на данни от магнитни носители – Degausser
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.6.2020 г. 10:51
29-2020-1016-40-204-3Директно възлаганеПредстои публикуване12.6.2020 г. 10:50
„Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: за възлагане на Обособена позиция № 3 – Доставка на баркод четци ” на основание чл. 20, ал. 4 т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП, част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри, Обособена позиция № 2 – Доставка на документни скенери, Обособена позиция № 3 – Доставка на баркод четци, Обособена позиция №4 - Доставка на унищожител на данни от магнитни носители – Degausser
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.6.2020 г. 10:50
29-2020-1016-40-204-2Събиране на оферти с обяваВъзложена12.6.2020 г. 10:47
„Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: за възлагане на Обособена позиция № 2 – Доставка на документни скенери” на основание чл. 20, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП, част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри, Обособена позиция № 2 – Доставка на документни скенери, Обособена позиция № 3 – Доставка на баркод четци, Обособена позиция №4 - Доставка на унищожител на данни от магнитни носители – Degausser
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява еднократна окомплектована доставка и поддръжка на всички заявени от Възложителя минимални количества документни скенера -30 /тридесет/ броя, съобразно изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации.Минималният предложен от Участника гаранционен срок за гаранционно обслужване и сервизиране на мястото на експлоатация считано от датата на окончателно приемане на цялата доставка с двустранно подписания „Обобщаващ констативен протокол” да е не по-малък от 1 (една) година
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2020 г. 17:30
Променено: 3.8.2020 г. 9:53
29-2020-1016-40-204-1Открита процедураОтворена12.6.2020 г. 10:45
Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: за възлагане на  Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри, Обособена позиция № 2 – Доставка на документни скенери, Обособена позиция № 3 – Доставка на баркод четци, Обособена позиция №4 - Доставка на унищожител на данни от магнитни носители – Degausser
Предметът на поръчката  представлява еднократна напълно окомплектована доставка и гаранционна поддръжка на всички заявени от възложителя количества конфигурации настолни персонални компютри с монитори - 620 бр. Гаранционен срок минимум 3 г. Предметът ще се реализира съобразно „Технически спецификации” на  възложителя -  условия за доставка, за тестване, за приемане, експлоатационни, гаранционни и др. условия
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2020 г. 17:30
Променено: 15.6.2020 г. 11:10
29-2020-1016-40-182Открита процедураОтворена10.6.2020 г. 16:04
"Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ"
Обект на поръчката е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и включва в предмета си предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на Националния осигурителен институт.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2020 г. 17:30
Променено: 15.6.2020 г. 12:20
29-2020-1016-40-191Събиране на оферти с обяваВъзложена4.6.2020 г. 14:17
„Защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки” за нуждите на ЦУ на НОИ“
Поръчката включва в предмета си осъществяване на услуги по защита на чувствителните данни и осигуряване на непрекъсваемост на достъпа до външни електронни услуги, предоставяни от НОИ. Предлаганата услуга следва да осигури защита срещу distributed denial of service (DDoS) и защита и предотвратяване на изтичане на чувствителна информация (DLP).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2020 г. 17:30
Променено: 30.7.2020 г. 9:51
29-2020-1016-40-1422Открита процедураПрекратена3.6.2020 г. 14:18
„Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и реализиращи Електронното осигурително досие”
Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на Договор № BG05SFOP001-1.008/16.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 за изпълнение на проект „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“. При изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъдат реализирани следните дейности от обхвата на Проект „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“:
Дейност 1: „Развитие на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите и реализиращи Електронното осигурително досие“, включваща: Под-дейност 1.1: „Развитие на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите - компонент Електронно осигурително досие“; Под-дейност 1.2: „Развитие на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите – компонент ТПИПМВ“; Под-дейност 1.3: „Развитие на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите – компонент ЕПЕУ“; Под-дейност 1.4: „Развитие на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите – компонент „Приложно-програмен интерфейс за обмен на структурирана информация с ЕОД от съществуващи първични източници на документи и данни за пенсии“ (СПИДДП)“.
Дейност 2: „Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите и реализиращи Електронното осигурително досие“ , включваща: Под-дейност 2.1: „Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за процесите, свързани с пенсиите – компонент Електронно осигурително досие“;  Под-дейност 2.2: „Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за процесите, свързани с пенсиите – компонент ТПИПМВ“; Под-дейност 2.3: „Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за процесите, свързани с пенсиите – компонент ЕПЕУ“; Под-дейност 2.4: „Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за процесите, свързани с пенсиите – компонент СПИДДП“; Под-дейност 2.5: „Обучение“."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.7.2020 г. 17:30
Променено: 6.8.2020 г. 10:02
29-2020-1016-40-283Публично състезаниеОтворена26.5.2020 г. 9:29
„Изграждане на централна модулна климатизация в сградата на ЦУ на НОИ – блок „В“ (високо тяло)“
"ОП вк. в обх. си сл:•Първоначални дейности изброени в техническите спец;•Изграждане на ЦКС състояща се от ЕКС обслужващи високо 12 ет.сградно тяло, което е част от архитектурата състояща се и от още две ниски тела  – по изготвен и одобрен от възлож.проект, в който са застъпени дейностите по доставка, монтиране, изграждане на инсталациите, присъединяване към ел.разпределителната мрежа, зареждане с хладилен агент, изпитания, тестване и въвеждане в експлоатация-осигуряващи база за поетапно реализиране на целия проект без спиране на дейностите на ЦУи ТП на НОИ-София град;•Безплатно гар. обсл.на мястото на експлоатация на доставеното обор.и извършените монтажно-пускови дейности.•Строително възстановителни дейности породени от изпълнението на дейностите по част климатизация. Пълното описание на дейностоте е заложено в Техническите специф. на Възложителя, неразделна част от документацията за ОП.
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.6.2020 г. 17:30
Променено: 26.5.2020 г. 14:02
29-2020-1016-40-32Директно възлаганеВъзложена18.5.2020 г. 14:57
Предоставяне на медицински услуги на работещите в НОИ” по две обособени позиции,
за възлагане на обособена позиция №2 с предмет: “Осигуряване на текущо медицинско  обслужване на служителите в Централно управление /ЦУ/ на НОИ и Териториално поделение /ТП/ на НОИ — София град“ на основание чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 18.5.2020 г. 14:57
29-2020-1016-40-…Открита процедураПредстои публикуване18.5.2020 г. 14:56
Предоставяне на медицински услуги на работещите в НОИ” по две обособени позиции,
за възлагане на обособена позиция №1 с предмет: “ Осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ“ на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 18.5.2020 г. 14:56
29-2020-1006-40-6Покана до определени лицаПрекратена24.4.2020 г. 13:13
„Защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки” за нуждите на ЦУ на НОИ“
Предоставяне на услуга за защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3  от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.4.2020 г. 17:30
Променено: 8.5.2020 г. 15:46
29-2020-1016-40-122Открита процедураЗатворена23.3.2020 г. 11:15
Извършване писмени и устни специализирани официални преводи за нуждите на Националния осигурителен институт
Поръчката включва в предмета си осъществяване на качествени и професионални писмени и устни преводи по време на работни срещи, семинари, обучения, командировки и други служебни мероприятия на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.6.2020 г. 17:30
Променено: 30.7.2020 г. 12:26
29-2020-1016-40-104Събиране на оферти с обяваВъзложена28.2.2020 г. 14:22
„Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции: Обособена позиция 1: Застраховане на служебните МПС на НОИ със застраховки “Пълно автокаско” и “Злополука на местата в МПС”; Обособена позиция 2: Застраховане на служебните МПС на НОИ със задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите; Обособена позиция 3: Имуществено застраховане на ДМА - сгради и  електронна техника на НОИ; Обособена позиция 4: Застраховка “Злополука” на всички служители на НОИ”
"Предмет на обществената поръчка е:  Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е: Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции, като обособените позиции са, както следва:
1. Обособена позиция 1: Застраховане на служебните МПС на НОИ със застраховки “Пълно автокаско” и “Злополука на местата в МПС”
В обхвата на обособена позиция 1 се включва сключване на застраховка „Пълно автокаско” и Застраховка „Злополука на местата в МПС” за моторни превозни средства (МПС) по списък (Приложение 1 към Техническите спецификации).
2. Обособена позиция 2: Застраховане на служебните МПС на НОИ със задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. В обхвата на обособена позиция 2 се включва сключване на застраховка ""Гражданска отговорност"" на автомобилистите на МПС по списък (Приложение 2 към Техническите спецификации).
3. Обособена позиция 3: Имуществено застраховане на ДМА - сгради и  електронна техника на НОИ - В обхвата на обособена позиция 3 се включва имуществено застраховане на недвижимо имущество на НОИ - дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи сгради и електронна техника (компютърни конфигурации, печатаща техника, сървърна техника, телефонни централи и др.), описани с отчетни стойности в Приложение 3 към Техническите спецификации.
4. Обособена позиция 4: Застраховка “Злополука” на всички служители на НОИ”. В обхвата на обособена позиция 4 се включва сключване на застраховка за риска „Злополука” на всички служители на НОИ по посочена обща численост (Приложение 4) за сметка на работодателя."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.3.2020 г. 17:30
Променено: 9.4.2020 г. 17:05
29-2019-1016-40-1454Публично състезаниеВъзложена17.12.2019 г. 12:04
„Строителни ремонти в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на санитарни помещения в сградата на ЦУ на НОИ - ет. 1-ви (за граждани), ет. 4 (ниско тяло), ет. 12 към столова и кухненски блок, и Обособена позиция № 2 - Подмяна на В и К инсталация и противопожарен водопровод в кухненски блок на етаж XII-ти от блок „В“ в сградата на ЦУ на НОИ и възстановяване на настилки и облицовки на съответните участъци“
Предмета на поръчката включва две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на санитарни помещения в сградата на ЦУ на НОИ - ет. 1-ви (за граждани), ет. 4 (ниско тяло), ет. 12 към столова и кухненски блок, и Обособена позиция № 2 - Подмяна на В и К инсталация и противопожарен водопровод в кухненски блок на етаж XII-ти от блок „В“ в сградата на ЦУ на НОИ и възстановяване на настилки и облицовки на съответните участъци
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.1.2020 г. 17:30
Променено: 5.6.2020 г. 9:38
29-2019-1016-40-1382Открита процедураВъзложена27.11.2019 г. 16:35
„Оценка и развиване на критериите за автоматизация на контролната дейност на НОИ“ при реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-3.016  „Изграждане на система за контрол върху експертиза на работоспособността“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
"Настоящата обществена поръчка има за цел да реализира необходимостта на НОИ да разшири възможностите за ограничаване на неправомерните разходи от фондовете на общественото осигуряване и за прецизиране на статистическата информация за целите на разработване на анализи по значими социално осигурителни теми. Понастоящем, подобряване на контрола върху разходите за осигурителни обезщетения и пенсии и предпазване от измами се реализира чрез действия в три основни направления:
1) дисциплиниране „на входа“, където е възможна злоупотреба с права за получаване на обезщетения или пенсии въз основа на неправомерно издадени болнични листове или експертни решения на ТЕЛК;
2) обвързване размера на осигурителните обезщетения с реалния осигурителен доход, върху който са внесени осигурителните вноски за по-дълъг осигурителен период;
3) ограничаване на броя на пенсиите за инвалидност чрез предприемане на мерки за намаляване на злоупотребите при медицинската експертиза на работоспособността.
Предвид разработената Концепция и предприетите организационни мерки през последните години, фокус на Оценката и развиване на критериите за автоматизация на контролната дейност на НОИ е именно превенция и значително намаляване на случаите на злоупотреби."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.1.2020 г. 17:30
Променено: 29.5.2020 г. 16:42
29-2019-1016-40-1369Събиране на оферти с обяваВъзложена7.11.2019 г. 14:26
Абонамент и доставка на печатни и електронни издания и специализирана литература през 2020 г. в ЦУ и ТП на НОИ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Абонамент и доставка на печатни и електронни издания; Обособена позиция №2: Доставка на специализирана литература
Предмета на обществената поръчка е „Абонамент и доставка на печатни и електронни издания и специализирана литература през 2020 г. в ЦУ и ТП на НОИ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Абонамент и доставка на печатни и електронни издания; Обособена позиция №2: Доставка на специализирана литература“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.11.2019 г. 0:00
Променено: 21.1.2020 г. 15:16
29-2019-1016-40-1345Публично състезаниеПрекратена4.11.2019 г. 11:45
"Сервизно обслужване на системата за гласови комуникации, разширение и поддръжка на CRM системата за контактен център"
Предметът на настоящата обществена поръчка е осигуряване от страна на Изпълнителя на абонаментно сервизно обслужване на системата за гласови комуникации на НОИ, разширение и поддръжка на CRM системата на контактния център в т.ч. 1 брой телефонна централа IP PBX Cisco Unified Communications Manager, 1 брой система за разпределение на обажданията Cisco Unified Contact Center Express с 25 Premium агента, 1 брой система за запис на разговорите ZOOM CallRec с 22 лиценза, 1 брой система за управление на контакти Microsoft Dynamics CRM, 2 броя дублирани Voice gateway Cisco 2901 и 22 броя IP SIP телефонни апарати
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2019 г. 17:30
Променено: 5.12.2019 г. 11:58
29-2019-1016-40-1333Открита процедураВъзложена28.10.2019 г. 15:10
„Разработване на комуникационна стратегия на НОИ и извеждане на сценарии за повишаване осведомеността относно реформиране на системата за експертиза на работоспособността“ в изпълнение на  проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
За постигане целите на проекта трябва да бъдат подбрани най-ефективните комуникационни инструменти, които, обединени в обща стратегическа рамка, да съдействат за разширяване на публичността и надграждане на формите за популяризиране на дейността. Това трябва да бъде направено през призмата на необходимостта от повишаване на доверието в НОИ и осведомеността на гражданите и партньорите относно процесите, които институцията управлява, включително и по отношение реформата на експертизата на работоспособността. Проектът следва да посочи очакваните характеристики на социалния ефект на реформата и как тя би засегнала позиционирането на НОИ в публичното пространство, как би следвало да се преформатира дейността на осигурителния институт в краткосрочен и дългосрочен план, за да се осъществи адекватна комуникационна кампания за целите на реализиране на реформата в областта на експертизата на работоспособността.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.12.2019 г. 17:30
Променено: 24.7.2020 г. 10:43
29-2019-1016-40-1302Открита процедураПрекратена24.10.2019 г. 15:46
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП"
Предмета на обществената поръчка включва доставка на стоки (артикули), необходими за обезпечаване ежедневната дейност на администрацията на НОИ - фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, с технически характеристики и прогнозни количества (обем), посочени в документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.12.2019 г. 17:30
Променено: 13.12.2019 г. 10:55
29-2019-1016-40-1303Открита процедураЗатворена21.10.2019 г. 15:51
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса".
Предмета на обществената поръчка включва доставка на стоки (артикули), необходими за обезпечаване ежедневната дейност на администрацията на НОИ - фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, с технически характеристики и прогнозни количества (обем), посочени в документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.11.2019 г. 17:30
Променено: 16.12.2019 г. 11:59
29-2019-1016-40-1225Открита процедураВъзложена17.10.2019 г. 11:43
„Внедряване на добри практики ITIL-реализиране на 6 броя компоненти от система за управление на IT услуги"
Предмет на обществената поръчка е:  Предметът на поръчката е внедряване на добри практики от ITIL – реализиране на 6 броя компоненти от система за управление на IT услуги в НОИ. Предлаганото решение трябва да е съвместимо с нормите и препоръките в ITIL версия 3 (или еквивалент), както и да разполага с интегрирани модули, които да позволят на НОИ да управлява следните компоненти и резултати от система за управление ИТ на услуги:•ИТ Сервизно бюро (IT Service Desk);•Управление на ИТ заявки и тяхното изпълнение (Service Request Management);•Управление на активи и конфигурации (Asset & Configuration Management);•Управление на промени (Change Management);•Управление на инциденти (Incident Management);•Управление на проблеми (Problem Management);•Управление на знанието;•Управление на нивата на услугите;•Модул за анализи на информацията и създаване на отчети;•Модул за комуникация в реално време;•Модул за обратна връзка с потребители и специалисти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2019 г. 17:30
Променено: 31.1.2020 г. 11:21
29-2019-1016-40-1348Събиране на оферти с обяваВъзложена16.10.2019 г. 16:15
„Осигуряване на комплексно обслужване от служба по трудова медицина на работещите в Национален осигурителен институт (Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ.“
 Предмет на обществената поръчка е осъществяване на комплексно обслужване срещу възнаграждение от Служба по трудова медицина на работещите в Национален осигурителен институт (Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ), ориентировъчно 3630 души, съгласно Техническите спецификации, приложение към документацията обществената поръчка. Обслужването включва осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 и чл. 25а от Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и в съответствие с Наредба №3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, Наредба № 5 /1999 г. за реда и начина и периодичността на оценка на риска и други релевантни нормативни актове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.11.2019 г. 17:30
Променено: 28.11.2019 г. 10:19
29-2019-1016-40-991Открита процедураВъзложена3.10.2019 г. 11:50
“Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Национален осигурителен институт“
Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Обществената поръчка включва в предмета си свързване към обществена електронна съобщителна мрежа за осигуряване достъп до (предоставяне на) фиксирани електронни далекосъобщителни услуги, заедно с всички включени в стандартите допълнителни гласови и други услуги на собствената комуникационна система на НОИ от предприятие, като услугите са подробно описани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация. Обемът на възлаганата услуга е за 4630 прогнозен брой номера, които следва да се обслужват. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2019 г. 17:30
Променено: 12.3.2020 г. 15:59
29-2019-1016-40-1250Открита процедураВъзложена27.9.2019 г. 11:10
"Доставка на хардуерно оборудване", обособена позиция № 1, част от обществена поръчка с предмет: „Технологично обезпечаване на НОИ за целите на развитие на контролната дейност, включваща три обособени позиции: ОП № 1 "Доставка на хардуерно оборудване"; ОП № 2 "Доставка на лицензиран софтуер и техническо оборудване за изграждане на обучителен център"; ОП № 3 "Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ по проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“  по ОП РЧР 2014-2020
Предмет на поръчката включва технологично обезпечаване на НОИ за целите на развитие на контролната дейност,чрез доставка на хардуерно оборудване и доставка на на постоянен лиценз за ползване на системен софтуер (BIOS,firmware, драйвери за хардуерните модули),операционна система и на централизирана платформа за управление на заявки,инциденти, проблеми и промени.Предметът на поръчката включва доставка на хардуерно оборудване в изпълнение целите на проекта за инфраструктурно обезпечаване на свързани елементи (компютърни конфигурации;специализирани сървъри);с описание на две дейности съгласно детайлни технически спецификации.Обществената поръчка включва три об.позиции,об.п-я №1:„Доставка на хардуерно оборудване“;Об.п-я №2:„Доставка на лицензиран софтуер и техническо оборудване за изграждане на обучителен център“, финансирани по Оперативна програма "РЧР" и Об.п-я №3:„Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ“(само ОП № 3 финансирана със средства от бюджета на НОИ),за възлагане на Об.п.№ 1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2019 г. 17:30
Променено: 22.1.2020 г. 13:09
29-2019-1016-40-1111Открита процедураВъзложена17.9.2019 г. 12:23
“Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS/LTE или еквивалент с национално покритие за нуждите на НОИ“
"Предмет на обществената поръчка е: Обществената поръчка включва в предмета си:
- осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM и UMTS/LTE или еквивалент с национално покритие, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, както и свързани доставки, позволяващи реализацията на връзки в корпоративна група от мобилната мрежа на Участника, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина (обществени телефонни мрежи) за крайните потребители на Възложителя;
- Предоставянето на далекосъобщителни услуги включва всички услуги по стандарт GSM и UMTS/ LTE (телефонни разговори; съобщения чрез SMS и MMS; предаване на данни; достъп до мобилен Интернет) и други при необходимост;
- Участникът в поръчката да предоставя услуги, чрез далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM и UMTS/ LTE с национално покритие за нуждите на експлоатационната дейност на Възложителя, който разполага с поделения и офиси на територията на цялата страна;
- Свързване на системата за гласови комуникации на НОИ към мобилната телефонна мрежа на Участника и осигуряване на достъп на абонатите на Възложителя до обществени телефонни услуги (PSTN);
- Изпращане на съобщения SMS и MMS.
 Ползваните от служителите на НОИ, вътрешни абонати на телефонните централи,  работещи по GSM стандарт, всички сим карти от настоящата процедура за мобилни, настолни GSM телефонни апарти да бъдат обособени в една обща група като разговорите между абонатите в групата да не се таксуват и да не са ограничени.
Дейностите, предмет на поръчката са подробно разписани в Техническите спецификации на Възложителя, неразделна част от документацията на обществената поръчка."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2019 г. 17:30
Променено: 20.12.2019 г. 11:03
1 - 30Напред