Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
29-2019-1016-40-796Събиране на оферти с обяваПредстои публикуване17.6.2019 г. 16:11
“Предоставяне на печатни услуги (информационни брошури за граждани) и отпечатване и доставка на формуляри и бланки“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на печатни услуги (информационни брошури и дипляни за граждани); Обособена позиция № 2  „Отпечатване и доставка на формуляри и бланки“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.6.2019 г. 16:11
29-2019-1016-40-631-2Публично състезаниеОтворена13.6.2019 г. 15:54
„Доставка на офис обзавеждане“    
Обектът на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставка на офис обзавеждане за нуждите на ЦУ на НОИ и 15 (петнадесет) броя „работен стол с подлакътници“ за нуждите на ТП на НОИ - Смолян. Определения Изпълнител следва да извърши и монтаж на корпусната мебел от офис обзавеждането, в т.ч. и монтаж на металните шкафове. Офис обзавеждането е с минимални технически характеристики, описани в Приложение № 1 към Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2019 г. 17:30
Променено: 19.6.2019 г. 9:33
29-2019-1016-40-777Открита процедураПредстои публикуване3.6.2019 г. 16:57
Абонаментна поддръжка на система за моделиране на бизнес процеси  ARIS и придобиване на 1 (един) брой лиценз ARIS Architect EAM
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.6.2019 г. 16:57
29-2019-1016-40-646Събиране на оферти с обяваОтворена21.5.2019 г. 13:06
"Доставка на пътнически микробус с 8+1 места за администрацията на ЦУ на НОИ"
Предмет на обществената поръчка е:  Обектът на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставка и гаранционно поддържане на пътнически микробус, за нуждите на администрацията на Централно управление (ЦУ) на Националния осигурителен институт (НОИ) съгласно минимални технически характеристики, описани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2019 г. 17:30
Променено: 18.6.2019 г. 16:28
29-2019-1016-40-704Публично състезаниеОтворена15.5.2019 г. 12:31
"Доставка и монтаж на абонатна станция за отоплителна инсталация, захранвана от топлофикационно дружество и осигуряване на ефективна работа чрез подмяна на част от отоплителната инсталация в административната сграда на ЦУ на НОИ".
"Обществената поръчка включва в предмета си следните дейности:
1. изготвяне от изпълнителя и съгласуване с представители на възложителя и „Топлофикация София” АД на проектната документация за доставката, монтажа и пускането в експлоатация на новите съоръжения и оборудване включваща: Изчисляване на диаметрите на разпределителната отоплителна инсталация захранваща киносалон и фоайе 4-етаж ниско тяло (Г); Преустройство на клонове от топлопреносната мрежа чрез подмяна на тръбопроводи;
2. изготвяне и съгласуване на план-график за изпълнение на дейностите;
3. строително-монтажни работи (СМР) по демонтаж на излязло от употреба оборудване, преустройство на тръбопроводи и монтаж на нови съоръжения (абонатна станция);
4. пусково-наладъчни работи, включително настройки и тестване;
5. извършване на 72-часова проба;
6. въвеждане в експлоатация на съоръженията."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2019 г. 17:30
Променено: 31.5.2019 г. 17:23
29-2019-1016-40-623Открита процедураОтворена8.5.2019 г. 10:22
„Осигуряване на достъп до специализирани обучения на служителите на НОИ за подобряване на качеството на експертизата на работоспособността при реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Предвидените дейности обхващат служителите в Националният осигурителния институт. Конкретно предмета на обществената поръчка обхваща осигуряване на достъп до специализирани обучения, свързани с обмен и разпространение на опит, които са пряко свързани с дейността на служителите в НОИ и с усъвършенстване и надграждане на експертиза на работоспособността. С изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“ се цели: - Да се предостави подкрепа за повишаване на квалификацията на служителите от НОИ, ангажирани в специализираните сфери на компетентност на НОИ - експертиза на работоспособността и др.; - Да се повиши капацитета на служителите в НОИ, отговорни за разработването и прилагането на политиките в горепосочената област, вкл. за планиране, мониторинг и анализ, както и подобряване на уменията за предприемане на адекватни дейности и решения, както и за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.7.2019 г. 17:30
Променено: 30.5.2019 г. 12:11
29-2019-1016-40-636Публично състезаниеОтворена2.5.2019 г. 17:22
“Абонаметно сервизно обслужване и надграждане версията на фърмуер на система за гласови комуникации на НОИ”
Обществената поръчка включва в предмета си осигуряване от страна на Изпълнителя на абонаментно сервизно обслужване и надграждане версията на фърмуер на системата за гласови комуникации на НОИ, в т.ч IP централизирани телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX 4400 Enterprise CS Cristal Hardware - 7 броя и телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Common Hardware - 35 броя, IP телефонни апарати - 443 бр., IP SIP телефонни апарати - 50 бр., цифрови телефонни апарати - 1544 бр. и аналогови телефонни апарати - 1648 бр. Пълно описание на дейностите и изискванията на Възложителя са заложени в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.6.2019 г. 17:30
Променено: 20.5.2019 г. 16:57
29-2019-1016-40-631Събиране на оферти с обяваПрекратена2.5.2019 г. 16:17
“Доставка на офис обзавеждане за администрацията на ЦУ на НОИ“
Предмет на обществената поръчка е:  Предмет на обществената поръчка е доставка на офис обзавеждане за нуждите на  Централно управление на Националния осигурителен институт (ЦУ на НОИ). Петнадесет (15) броя от артикулите, посочени в номенклатура №1 от техническите спецификации, а именно „работен стол с подлакътници“ са за нуждите на Териториално поделение на НОИ - Смолян. Офис обзавеждането е с минимални технически характеристики, описани в Приложение № 1 към Техническите спецификации, като определения Изпълнител следва да извърши и монтаж само на корпусната мебел от офис обзавеждането, в т.ч. и монтаж на металните шкафове
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2019 г. 17:30
Променено: 12.6.2019 г. 16:25
29-2019-1016-40-554Открита процедураОтворена22.4.2019 г. 11:08
Абонаментна поддръжка на съществуващ хардуерен разпределител на натоварването F5
Предмет на обществената поръчка е:  Предметът на ОП представлява реализиране на мястото на експлоатация на цялостно и напълно обезпечено с всички необходими продукти (предложено от Участника) техническо решение за осигуряване от страна и за сметка на Изпълнителя на заявените: продължение без прекъсване на съвместното пълно сервизиране и техническо поддържане от страна на Производителя и Изпълнителя на оборудването предмет на ОП, необходимите обновяване на фърмуера, провеждане на съответно обучение за служители на Възложителя и пакет от заявени допълнителни услуги.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.6.2019 г. 17:30
Променено: 7.5.2019 г. 11:31
29-2019-1016-40-560Събиране на оферти с обяваОтворена19.4.2019 г. 9:49
„Отпечатване и доставка на брандирани с логото на НОИ пощенски пликове”
Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Възлагането на обществената поръчка има за цел да се изпълни: Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на брандирани с логото на НОИ пощенски пликове, съгласно техническите спецификации от документацията на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.6.2019 г. 17:30
Променено: 28.5.2019 г. 16:04
29-2019-1016-40-756-3Директно възлаганеВъзложена12.4.2019 г. 15:59
„Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на ЦУ на НОИ.“ Обособена позиция № 1 „Доставка на настолни и преносими компютри“. Обособена позиция № 2 „Доставка на документни скенери.“ Обособена позиция № 3 „Доставка на записващи и четящи устройства“ за възлагане на Обособена позиция № 3 Доставка на записващи и четящи устройства.
Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на ЦУ на НОИ за възлагане на Обособена позиция №  3 „Доставка на записващи и четящи устройства“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.6.2019 г. 16:24
29-2019-1016-40---Събиране на оферти с обяваПредстои публикуване12.4.2019 г. 15:56
Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на ЦУ на НОИ“ Обособена позиция № 2 Доставка на документни скенери.
Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на ЦУ на НОИ за възлагане на Обособена позиция № 2 „Доставка на документни скенери“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.4.2019 г. 15:56
29-2019-1016-40--Открита процедураПредстои публикуване12.4.2019 г. 15:53
Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на ЦУ на НОИ. Обособена позиция № 1 Доставка на настолни и преносими компютри. Обособена позиция № 2 Доставка на документни скенери. Обособена позиция № 3 Доставка на записващи и четящи устройства – открита процедура по реда на чл. 18, ал.1, т. 1 от ЗОП
Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на ЦУ на НОИ. Обособена позиция № 1 „Доставка на настолни и преносими компютри“. Обособена позиция № 2 „Доставка на документни скенери“. Обособена позиция № 3 „Доставка на записващи и четящи устройства“ 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.4.2019 г. 15:53
29-2019-1016-40-525Публично състезаниеОтворена10.4.2019 г. 10:12
„Абонаментна подръжка на противопожарни съоръжения, монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи, по обособени позиции”
Предмет на обществената поръчка е:  Поръчката включва в предмета си абонаментната поддръжка и обслужване, и осигуряване (доставка) на резервни части и консумативи на следните съоръжения:
1. Пожароизвестителните системи (съкратено по-нататък в описанието – ПИС).
2. Стационарни пожарогасителни инсталации (съкратено по-нататък в описанието – СПГИ) (монтирани в административната сграда на ЦУ на НОИ и в административната сграда на ТП на НОИ - Стара Загора)..
3. Средства за пожарогасене - носими и возими пожарогасители,  окомплектовани противопожарни касети и табла (съкратено по-нататък в описанието – НВПГ и ПКТ).
4. Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (съкратено по-нататък в описанието – ВСОДТ) за  Обособена позиция 3 и 4: „Следгаранционно абонаментно и сервизно техническо поддържане на противопожарни съоръжения, инсталирани в сгради на НОИ, в Югоизточен и Югозападен региони ) (монтирани в сгради на ООА с. Невестино към ТП на НОИ - Кюстендил и в административната сграда на ТП на НОИ - Стара Загора)
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.5.2019 г. 17:30
Променено: 22.4.2019 г. 14:50
29-2019-1016-40-357Открита процедураОтворена5.4.2019 г. 10:06
“Контекстен анализ на държавното обществено осигуряване за целите на НОИ”
"Предмет на обществената поръчка е: Основната цел е да извлече контекстна информация относно:
а) социалния ефект от реформата и как тя би засегнала позиционирането на НОИ в общественото пространство;
б) как реформата би рефлектирала върху публичния образ на института;
в) как следва да се промени дейността на осигурителния орган в краткосрочен и дългосрочен план, така че да се реализира адекватна информационна и комуникационна кампания за целите на осъществяване на реформата в областта на експертизата на работоспособността.
Набавянето на актуална информация относно социално-икономическите и демографските особености и поведенческите модели на регионално ниво ще спомогне за цялостното преразглеждане на политиката на НОИ в дългосрочен план относно предоставянето на осигурителни услуги в частта комуникация, публичност и прозрачност на управлението, но също и оценка на риска и превенция на злоупотреби при оценката на експертизата на работоспособността."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 25.4.2019 г. 11:35
29-2019-1016-40-473Публично състезаниеВъзложена3.4.2019 г. 15:45
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ЦУ на  НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи
"Предмет на обществената поръчка е:  Обществената поръчка включва абонаментната поддръжка на 7 (седем) броя асансьорни уредби, монтирани в сградата на ЦУ на НОИ на адрес: гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 62-64, които разделени по марка са както следва:
1. Асансьорна уредба марка „KONE” – 4 броя, всяка с по 13 спирки;
2. Асансьорна уредба марка „ALEX“- 3 броя, всяка от тях съответно с 2, 3 и 13 спирки.
Техническите характеристики на посочените асансьорни уредби, подлежащи на абонаментна техническа поддръжка са описани в Приложение 1 към техническите спецификации, а минимално необходимите дейности за техническото им обслужване – в Приложение 2."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.5.2019 г. 17:30
Променено: 7.6.2019 г. 16:34
29-2019-1016-40-330Открита процедураОтворена27.3.2019 г. 16:04
„Дизайн, имплементация и конфигурация на уеб сайт за нуждите на НОИ“
Предмет на обществената поръчка е:  Основната цел е да бъде реализиран модерен, полезен и удобен уеб сайт, който да поддържа високо ниво на сигурност поради специфичната информация, предоставяна чрез справките с данни на потребителите и интеграцията им с вътрешните информационни системи на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.5.2019 г. 17:30
Променено: 10.4.2019 г. 11:47
29-2019-1016-40-339Открита процедураВъзложена20.3.2019 г. 16:18
„Поддръжка на съществуващ хардуерен FireWall Checkpoint и добавяне на функционалност (Upgrade)“
Предмет на обществената поръчка е:  Предметът на обществената поръчка представлява реализиране на мястото на експлоатация на цялостно и напълно обезпечено с всички необходими продукти (предложено от Участника) техническо решение за осигуряване от страна и за сметка на Изпълнителя на заявените: продължение без прекъсване на съвместното пълно сервизиране и техническо поддържане от страна на Производителя и Изпълнителя на оборудването предмет на обществената поръчка, необходимите обновяване на фърмуера, добавяне на функционалност (Upgrade) и провеждане на съответно обучение за служители на Възложителя, както и пакет от заявени допълнителни услуги.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2019 г. 17:30
Променено: 7.6.2019 г. 10:18
29-2019-1016-40-341Събиране на оферти с обяваПрекратена14.3.2019 г. 12:57
"Анализ на СУБД инфраструктурата на НОИ".
"Софтуерите за управление на бази данни (СУБД) на Национален осигурител институт са изцяло базирани на различни версии на Майкрософт SQL Server. Инфраструктурата на института, поддържаща информационните системи, се състои приблизително от 29 сървъра, които поддържат 32 инстанции на SQL сървър, на които има около 950 бази данни.
Като част от общата инициатива за дигитална трансформация на IT инфраструктурата на НОИ, организацията възнамерява да предприеме стъпки по стабилизиране и хармонизиране на слоя за управление на данни. Това предполага ревизия на текущия статус на сървърите, High Availability and Disaster Recovery (HADR) решенията в слоя за данни на организацията, анализ на използваните версии, модела за сигурност и възможностите за консолидация. При изпълнение на предмета на обществената поръчка изпълнителят следва да предвиди обучения на служителите на НОИ."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.6.2019 г. 17:30
Променено: 4.6.2019 г. 16:40
29-2019-1016-40-326Събиране на оферти с обяваВъзложена13.3.2019 г. 14:09
Доставка на техническо оборудване и лицензиран софтуер за изграждане на обучителен център“ за нуждите на Националния осигурителен институт
Доставка на хардуерно-софтуерно техническо решение включващо еднократна напълно окомплектована доставка, инсталация, конфигурация и провеждане на обучение   на   заявеното   от   възложителя    минимално   количество    съгласно     техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.4.2019 г. 17:30
Променено: 29.5.2019 г. 16:07
29-2019-1016-40-248Събиране на оферти с обяваВъзложена21.2.2019 г. 11:48
"Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции".
"Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен според вида на застраховането на следните четири самостоятелно обособени позиции:   Обособена позиция 1: Застраховане на служебните МПС на НОИ със застраховки „Пълно автокаско” и „Злополука на местата в МПС”;
Обособена позиция 2: Застраховане на служебните МПС на НОИ със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите;
Обособена позиция 3: Имуществено застраховане на ДМА – сгради и електронна техника на НОИ;
Обособена позиция 4: Застраховка „Злополука” на служители на ТП на НОИ."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.3.2019 г. 17:30
Променено: 23.4.2019 г. 10:49
29-2019-1016-40-166Открита процедураЗатворена6.2.2019 г. 11:47
„Анализ на процесите в системата за експертизата на работоспособността при реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Предмет на обществената поръчка е: Обект на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Целите на настоящата поръчка са създаване на капацитет за анализ и идентифициране на рисковете при оценката на експертизата на работоспособността и за превенция на злоупотреби и грешки при оценката на експертизата на работоспособността; и подобряване на качеството на експертизата на работоспособността чрез оптимизиране на работните процеси и съкращаване на сроковете за контрол.. Конкретните дейности и изисквания на Възложителя при изпълнение на обществената поръчка са описани в техническите спецификации към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.4.2019 г. 17:30
Променено: 25.4.2019 г. 12:28
29-2019-1016-40-38Публично състезаниеВъзложена24.1.2019 г. 9:58
“Извършване писмени и устни специализирани официални преводи за нуждите на Националния осигурителен институт”
Предмет на обществената поръчка е: Обект на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Поръчката включва в предмета си осъществяване на качествени и професионални писмени и устни преводи по време на работни срещи, семинари, обучения, командировки и други служебни мероприятия на НОИ. Конкретните дейности и изисквания на Възложителя при изпълнение на обществената поръчка са описани в техническите спецификации към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.3.2019 г. 17:30
Променено: 4.6.2019 г. 14:06
29-2019-1016-40-1389Открита процедураВъзложена3.1.2019 г. 13:38
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите на Националния осигурителен институт
Изпълнителят следва да осигури  самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на НОИ, съгласно техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.2.2019 г. 17:30
Променено: 23.4.2019 г. 10:48
29-2018-1016-40-1504Открита процедураОтворена27.12.2018 г. 16:19
„Технологично обезпечаване на НОИ за целите на развитие на контролната дейност, осъществено чрез доставка на хардуерно оборудване” по проект BG05M9OP001-3.016 включваща три обособени позиции:  Обособена позиция № 1: „Доставка на хардуерно оборудване“;  Обособена позиция № 2: „Доставка на лицензиран софтуер и техническо оборудване за изграждане на обучителен център“;  Обособена позиция № 3: „Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ“
ПО ПРОЕКТ  BG05M9OP001-3.016 „ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕКСПЕРТИЗАТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 1: „Доставка на хардуерно оборудване“ "
 Предметът на настоящата поръчка е обособена позиция № 1 и включва доставка на хардуерно оборудване в изпълнение целите на проекта за  инфраструктурно обезпечаване на свързани елементи (компютърни конфигурации; специализирани сървъри;) за служители, текущо ангажирани в областта на експертизата на работоспособността, свързаните с тях поддържащи отдели, предвиденото увеличение на състава и изграждане на обучителен център на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2019 г. 17:30
Променено: 4.6.2019 г. 16:41
29-2018-1006-40-279Договаряне без предварително обявлениеВъзложена11.12.2018 г. 15:47
„Абонаментна поддръжка, инсталиране, настройка и централизация на единна работна среда на АИС Архимед" с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - "Абонаментна поддръжка на Единната електронна система Архимед eDMS"
Обособена позиция № 2 - "Инсталиране, настройка и централизация на единна работна среда на ARCHIMED EPROCESS"
Предметът на обществената поръчка по обособена позиция № 1 обхваща абонаментната поддръжка, осигуряване на безпроблемната работа и обновяване към последни актуални версии с реализирана пълна функционалност на притежаваните от НОИ модули на Единна електронна система Archimed eDMS (Архимед) в Централно управление (ЦУ) и териториалните поделения (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ).
Обхватът на поръчката по обособена позиция № 2 включва изпълнението на дейности, както следва:
Дейност 1 - Анализ; Дейност 2 - Проектиране и детайлизация
Дейност 3 - Настройка на нови функционалности; Дейност 4 - Настройка на единна работна среда; Дейност 5 - Тестване
Дейност 6 - Обучение; Дейност 7 - Внедряване.
Детайлно описание на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, се съдържа в Технически спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 19.3.2019 г. 11:33
29-2018-1016-40-187Събиране на оферти с обяваВъзложена30.11.2018 г. 13:41
„Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ“
Предмет на обществената поръчка е: доставка на преносими компютри
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2018 г. 17:30
Променено: 7.1.2019 г. 11:53
29-2018-1007-40-1155Договаряне без предварително обявлениеВъзложена13.11.2018 г. 15:53
Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт за управление на човешките ресурси HeRMeS, внедрен в Централно управление, 28 Териториални поделения на НОИ и Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители
Предмет на обществената поръчка е: поддръжка на вснедрените модули на софтуерен продукт HeRMeS - информационна система за управление на човешките ресурси в работно състояние, съобразно техническите спецификации на последно инсталираната версия
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 7.1.2019 г. 11:54
29-2018-1016-40-798-1Открита процедураВъзложена9.11.2018 г. 16:16
Повишаване мобилността на контролните органи на НОИ чрез закупуване на нови МПС по две обособени позиции“:
Oбособена позиция № 1 – Доставка на 28 (двадесет и осем) броя нови автомобили, среден клас;
Oбособена позиция № 2 - Доставка на 2 (два) броя нови автомобили с повишена проходимост"
 Повишаването мобилността на контролните органи на НОИ e предвидено да се осъществи чрез закупуването на нови МПС, разделено на две обособени позиции: Позиция № 1 - Доставка на 28  (двадесет и осем) броя нови леки автомобили, среден клас и Позиция № 2 – Доставка на 2 (два) броя автомобили с повишена проходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2019 г. 17:30
Променено: 11.4.2019 г. 16:45
29-2018-1016-40-1159Събиране на оферти с обяваВъзложена8.11.2018 г. 11:22
“Защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки”.
Възлагането на обществената поръчка има за цел: За удовлетворяване на настоящи нужди на Национален осигурителен институт са необходими услуги по защита на чувствителните данни и осигуряване на непрекъсваемост на достъпа до външни електронни услуги, предоставяни от НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2018 г. 17:30
Променено: 18.12.2018 г. 13:51
1 - 30Напред