Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
29-2019-1016-40-1225Открита процедураПредстои публикуване17.10.2019 г. 11:43
„Внедряване на добри практики ITIL-реализиране на 6 броя компоненти от система за управление на IT услуги"
Предмет на обществената поръчка е:  Предмета на поръчката е внедряване на добри практики от ITIL – реализиране на 6 броя компоненти от система за управление на IT услуги в НОИ. Предлаганото решение трябва да е съвместимо с нормите и препоръките в ITIL версия 3 (или еквивалент), както и да разполага с интегрирани модули, които да позволят на НОИ да управлява следните компоненти и резултати от система за управление ИТ на услуги:•ИТ Сервизно бюро (IT Service Desk);•Управление на ИТ заявки и тяхното изпълнение (Service Request Management);•Управление на активи и конфигурации (Asset & Configuration Management);•Управление на промени (Change Management);•Управление на инциденти (Incident Management);•Управление на проблеми (Problem Management);•Управление на знанието;•Управление на нивата на услугите;•Модул за анализи на информацията и създаване на отчети;•Модул за комуникация в реално време;•Модул за обратна връзка с потребители и специалисти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.10.2019 г. 11:43
29-2019-1016-40-1348Събиране на оферти с обяваПредстои публикуване16.10.2019 г. 16:15
„Осигуряване на комплексно обслужване от служба по трудова медицина на работещите в Национален осигурителен институт (Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ.“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.10.2019 г. 16:15
29-2019-1016-40-991Открита процедураПредстои публикуване3.10.2019 г. 11:50
“Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Национален осигурителен институт“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.10.2019 г. 11:50
29-2019-1016-40-1250Открита процедураОтворена27.9.2019 г. 11:10
"Доставка на хардуерно оборудване", обособена позиция № 1, част от обществена поръчка с предмет: „Технологично обезпечаване на НОИ за целите на развитие на контролната дейност, включваща три обособени позиции: ОП № 1 "Доставка на хардуерно оборудване"; ОП № 2 "Доставка на лицензиран софтуер и техническо оборудване за изграждане на обучителен център"; ОП № 3 "Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ по проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“  по ОП РЧР 2014-2020
Предмет на поръчката включва технологично обезпечаване на НОИ за целите на развитие на контролната дейност,чрез доставка на хардуерно оборудване и доставка на на постоянен лиценз за ползване на системен софтуер (BIOS,firmware, драйвери за хардуерните модули),операционна система и на централизирана платформа за управление на заявки,инциденти, проблеми и промени.Предметът на поръчката включва доставка на хардуерно оборудване в изпълнение целите на проекта за инфраструктурно обезпечаване на свързани елементи (компютърни конфигурации;специализирани сървъри);с описание на две дейности съгласно детайлни технически спецификации.Обществената поръчка включва три об.позиции,об.п-я №1:„Доставка на хардуерно оборудване“;Об.п-я №2:„Доставка на лицензиран софтуер и техническо оборудване за изграждане на обучителен център“, финансирани по Оперативна програма "РЧР" и Об.п-я №3:„Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ“(само ОП № 3 финансирана със средства от бюджета на НОИ),за възлагане на Об.п.№ 1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2019 г. 17:30
Променено: 7.10.2019 г. 13:45
29-2019-1016-40-1111Открита процедураОтворена17.9.2019 г. 12:23
“Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS/LTE или еквивалент с национално покритие за нуждите на НОИ“
"Предмет на обществената поръчка е: Обществената поръчка включва в предмета си:
- осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM и UMTS/LTE или еквивалент с национално покритие, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, както и свързани доставки, позволяващи реализацията на връзки в корпоративна група от мобилната мрежа на Участника, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина (обществени телефонни мрежи) за крайните потребители на Възложителя;
- Предоставянето на далекосъобщителни услуги включва всички услуги по стандарт GSM и UMTS/ LTE (телефонни разговори; съобщения чрез SMS и MMS; предаване на данни; достъп до мобилен Интернет) и други при необходимост;
- Участникът в поръчката да предоставя услуги, чрез далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM и UMTS/ LTE с национално покритие за нуждите на експлоатационната дейност на Възложителя, който разполага с поделения и офиси на територията на цялата страна;
- Свързване на системата за гласови комуникации на НОИ към мобилната телефонна мрежа на Участника и осигуряване на достъп на абонатите на Възложителя до обществени телефонни услуги (PSTN);
- Изпращане на съобщения SMS и MMS.
 Ползваните от служителите на НОИ, вътрешни абонати на телефонните централи,  работещи по GSM стандарт, всички сим карти от настоящата процедура за мобилни, настолни GSM телефонни апарти да бъдат обособени в една обща група като разговорите между абонатите в групата да не се таксуват и да не са ограничени.
Дейностите, предмет на поръчката са подробно разписани в Техническите спецификации на Възложителя, неразделна част от документацията на обществената поръчка."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2019 г. 17:30
Променено: 25.9.2019 г. 11:15
29-2019-1016-40-966-3Директно възлаганеВъзложена12.9.2019 г. 9:49
Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ и доставка на интернет за нуждите на ЦУ на НОИ по три обособени позиции, за възлагане на обособена позиция № 3 с предмет "Достъп до интернет със скорост за обмен на данни 40 Mbps международна свързаност, 100% CIR, неограничени по трафик и 110 Mbps българска свързаност, 100 % CIR, неограничени по трафик"
Достъп до Интернет със скорост за обмен на данни 60 Mbps международна свързаност, 100% CIR, неограничени по трафик, и 140 Mbps българска свързаност, 100% CIR, неограничени по трафик“, обособена позиция № 3, част от обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ и доставка на интернет за нуждите на ЦУ на НОИ по три обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 1.10.2019 г. 10:14
29-2019-1016-40-966-2Директно възлаганеВъзложена12.9.2019 г. 9:48
Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ и доставка на интернет за нуждите на ЦУ на НОИ по три обособени позиции, за възлагане на обособена позиция № 2 с предмет „Предоставяне на гарантиран интернет достъп"
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНТИРАН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП“, обособена позиция № 2, част от обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ и доставка на интернет за нуждите на ЦУ на НОИ по три обособени позиции“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 30.9.2019 г. 17:16
29-2019-1016-40-966Открита процедураПредстои публикуване12.9.2019 г. 9:46
Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ и доставка на интернет за нуждите на ЦУ на НОИ по три обособени позиции, за възлагане на обособена позиция № 1 с предмет „Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ, техните изнесени офиси, отдалечени работни места и архивохранилища"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.9.2019 г. 10:02
29-2019-1016-40-1187Събиране на оферти с обяваОтворена10.9.2019 г. 14:57
„Доставка на автомобилни гуми“
Предмет на обществената поръчка е доставка на нови и неупотребявани зимни автомобилни гуми, съобразно изискванията, заложени в приложение №1 от техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка.Срок за изпълнение на обществената поръчка е 10 (десет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка.Начин на изпълнение – еднократна доставка.Гаранционен срок- минимално 6 месеца от датата на доставката на гумите, отразено в съответен приемо-предавателен протокол.
Мястото на изпълнение на предмета на договора е по места, съгласно адресите на 28-те териториални поделения и централно управление на НОИ, посочени в приложение №2 от техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.9.2019 г. 0:00
Променено: 13.9.2019 г. 12:15
29-2019-1016-40-1085Събиране на оферти с обяваПрекратена30.8.2019 г. 9:27
Осигуряване на комплексно обслужване от служба по трудова медицина на работещите в Национален осигурителен институт (Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ.
 Предмет на обществената поръчка е осъществяване на комплексно обслужване срещу възнаграждение от Служба по трудова медицина на работещите в Национален осигурителен институт (Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ), ориентировъчно 3630 души, съгласно Техническите спецификации, приложение към документацията обществената поръчка. Обслужването включва осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 и чл. 25а от Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и в съответствие с Наредба №3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, Наредба № 5 /1999 г. за реда и начина и периодичността на оценка на риска и други релевантни нормативни актове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.9.2019 г. 0:00
Променено: 16.10.2019 г. 13:22
29-2019-1016-40-917Събиране на оферти с обяваОтворена16.8.2019 г. 14:57
"Анализ на софтуер за управление на бази от данни (СУБД) инфраструктурата на НОИ"
"Предмет на обществената поръчка е:  Софтуерите за управление на бази данни (СУБД) на Национален осигурител институт са изцяло базирани на различни версии на Майкрософт SQL Server. Инфраструктурата на института, поддържаща информационните системи, се състои приблизително от 30 сървъра, които поддържат 35 инстанции на SQL сървър, на които има около 950 бази данни. Като част от общата инициатива за дигитална трансформация на IT инфраструктурата на НОИ, организацията възнамерява да предприеме стъпки по стабилизиране и хармонизиране на слоя за управление на данни. Това предполага ревизия на текущия статус на сървърите, High Availability and Disaster Recovery (HADR) решенията в слоя за данни на организацията, анализ на използваните версии, модела за сигурност и възможностите за консолидация. При изпълнение на предмета на поръчката изпълнителят следва да предвиди обучения на служителите на НОИ."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.8.2019 г. 17:30
Променено: 19.8.2019 г. 17:08
29-2019-1016-40-983Публично състезаниеОтворена16.8.2019 г. 9:25
„Проектиране и изпълнение на СМР за преустройство и ремонт на обособена част от административна сграда, собственост на НОИ, в гр. Кърджали, ул. Раковска № 4“
"Предмет на обществената поръчка е:  Обществената поръчка включва в обхвата си следното:1. Изготвяне на проект за текущ ремонт - Проектът за текущ ремонт трябва да бъде изработен във фаза „Технически  проект“ и  да бъде в обхват (части), подробно описан в Техническите спецификации (неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка), като същият следва да получи одобрение от Възложителя.  За целите на изпълнението на проекта следва да бъдат изготвени подробни количествено-стойностни сметки (КСС), включващи всички предвидени работи, както и спецификация на материалите, полуфабрикатите и изделията, предвидени за влагане. Забележка: Проектът, като част от предмета на настоящата обществена поръчка, се отнася за текущ ремонт по смисъла на чл.151, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, т.е. проект, за който не се изисква разрешение за строеж. 2. Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) – в съответствие с изготвения проект. Обхватът на дейностите с цел вътрешни преустройства и ремонт на самостоятелни обекти и общи части на административната сграда са подробно описани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.9.2019 г. 17:30
Променено: 23.8.2019 г. 13:52
29-2019-1016-40-960Публично състезаниеОтворена6.8.2019 г. 12:14
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на изпълнение на възложените СМР от инвестиционните проекти, изготвени за собствен имот в с. Минерални бани, област Хасково
С цел спазване на относимите нормативни изисквания, качествена реализация и контрол при изпълнението на инженеринговата поръчка, Националният осигурителен институт (НОИ) възлага настоящата обществена поръчка за избор на консултант/и, който/които  да изпълни/ят следните дейности: строителен надзор и инвеститорски контрол.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.8.2019 г. 17:30
Променено: 7.8.2019 г. 16:56
29-2019-1016-40-877Събиране на оферти с обяваВъзложена26.7.2019 г. 10:23
“Доставка на пътнически микробус с 8+1 места за администрацията на ЦУ на НОИ“
Обектът на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставка и гаранционно поддържане на пътнически микробус, за нуждите на администрацията на Централно управление (ЦУ) на Националния осигурителен институт (НОИ) съгласно минимални технически характеристики, описани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.8.2019 г. 17:30
Променено: 10.9.2019 г. 13:49
29-2019-1016-40-1129Открита процедураОтворена17.7.2019 г. 10:31
“Абонаментна поддръжка на  софтуерни продукти Microsoft и услуги от производителя“
"Предмет на обществената поръчка е:
Обществената поръчка включва в предмета си абонаментна поддръжка, включваща абонамент за лицензии на софтуерни продукти на производителя Microsoft и услуги от производителя/изпълнителя съгласно техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2019 г. 17:30
Променено: 27.9.2019 г. 11:21
29-2019-1016-40-925Публично състезаниеОтворена17.7.2019 г. 10:30
„Проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи за преустройство и ремонт на сгради с цел смяна на предназначение, находящи се в собствен урегулиран поземлен имот в с. Минерални бани, област Хасково“
Предмет на обществената поръчка е:  Обществената поръчка включва в обхвата си следното:1. Изготвяне на инвестиционен проект
2. Изпълнителят на проекта (Изпълнителят) ще упражнява авторския надзор по време на строителството съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант. 3. Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – поетапно в съответствие с изготвения инвестиционен проект.Етап I: Преустройство на сгради №2 и №4, включително всички останали СМР в поземления имот (парцел), без тези за сгради №1 и №3. Забележка: В обхвата на изпълнение на предмета на настоящата ОП не се включва изпълнението на СМР, предвидени за Етап II -Преустройството на сгради №1 и №3.
Подробно описание на дейностите и изискванията на възложителя са пососчени в Техн. спец.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.8.2019 г. 17:30
Променено: 29.7.2019 г. 12:25
29-2019-1016-40-796Събиране на оферти с обяваВъзложена17.6.2019 г. 16:11
“Предоставяне на печатни услуги (информационни брошури за граждани) и отпечатване и доставка на формуляри и бланки“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на печатни услуги (информационни брошури и дипляни за граждани); Обособена позиция № 2  „Отпечатване и доставка на формуляри и бланки“
Обособена позиция № 1: Възлагането на обществената поръчка има за цел да се изпълни предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на информационни брошури и дипляни за граждани и на формуляри и бланки съгласно техническите спецификации от документацията на поръчката.
Обособена позиция № 2: Предметът на обществената поръчка включва отпечатването и доставката на бланки и формуляри за нуждите на НОИ - индивидуализирано по формат и вид хартия в раздел II от техническите спецификации, съобразно потребностите на възложителя, след заявка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.7.2019 г. 0:00
Променено: 2.10.2019 г. 10:15
29-2019-1016-40-631-2Публично състезаниеВъзложена13.6.2019 г. 15:54
„Доставка на офис обзавеждане“    
Обектът на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставка на офис обзавеждане за нуждите на ЦУ на НОИ и 15 (петнадесет) броя „работен стол с подлакътници“ за нуждите на ТП на НОИ - Смолян. Определения Изпълнител следва да извърши и монтаж на корпусната мебел от офис обзавеждането, в т.ч. и монтаж на металните шкафове. Офис обзавеждането е с минимални технически характеристики, описани в Приложение № 1 към Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2019 г. 17:30
Променено: 2.10.2019 г. 10:14
29-2019-1016-40-777Открита процедураВъзложена3.6.2019 г. 16:57
Абонаментна поддръжка на система за моделиране на бизнес процеси  ARIS и придобиване на 1 (един) брой лиценз ARIS Architect EAM или еквивалентно/и
Предметът на обществената поръчка  включва дейности по придобиване (доставка) на 1 бр. лиценз към системата ARIS за моделиране на ИТ архитектурата на НОИ от тип ARIS Architect EAM версия 10 или по-нова или еквивалентно/и, напълно съвместим за работа с ARIS Connect Server, специализирано обучение на експерти от НОИ за работа с доставения лиценз и осигуряване на абонаментна поддръжка на новопридобития и останалите притежавани от НОИ лицензи на система за моделиране на бизнес процеси ARIS за срок от 24 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.7.2019 г. 17:30
Променено: 2.10.2019 г. 10:15
29-2019-1016-40-646Събиране на оферти с обяваПрекратена21.5.2019 г. 13:06
"Доставка на пътнически микробус с 8+1 места за администрацията на ЦУ на НОИ"
Предмет на обществената поръчка е:  Обектът на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставка и гаранционно поддържане на пътнически микробус, за нуждите на администрацията на Централно управление (ЦУ) на Националния осигурителен институт (НОИ) съгласно минимални технически характеристики, описани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2019 г. 17:30
Променено: 25.6.2019 г. 16:23
29-2019-1016-40-704Публично състезаниеВъзложена15.5.2019 г. 12:31
"Доставка и монтаж на абонатна станция за отоплителна инсталация, захранвана от топлофикационно дружество и осигуряване на ефективна работа чрез подмяна на част от отоплителната инсталация в административната сграда на ЦУ на НОИ".
"Обществената поръчка включва в предмета си следните дейности:
1. изготвяне от изпълнителя и съгласуване с представители на възложителя и „Топлофикация София” АД на проектната документация за доставката, монтажа и пускането в експлоатация на новите съоръжения и оборудване включваща: Изчисляване на диаметрите на разпределителната отоплителна инсталация захранваща киносалон и фоайе 4-етаж ниско тяло (Г); Преустройство на клонове от топлопреносната мрежа чрез подмяна на тръбопроводи;
2. изготвяне и съгласуване на план-график за изпълнение на дейностите;
3. строително-монтажни работи (СМР) по демонтаж на излязло от употреба оборудване, преустройство на тръбопроводи и монтаж на нови съоръжения (абонатна станция);
4. пусково-наладъчни работи, включително настройки и тестване;
5. извършване на 72-часова проба;
6. въвеждане в експлоатация на съоръженията."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2019 г. 17:30
Променено: 16.9.2019 г. 11:14
29-2019-1016-40-623Открита процедураВъзложена8.5.2019 г. 10:22
„Осигуряване на достъп до специализирани обучения на служителите на НОИ за подобряване на качеството на експертизата на работоспособността при реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Предвидените дейности обхващат служителите в Националният осигурителния институт. Конкретно предмета на обществената поръчка обхваща осигуряване на достъп до специализирани обучения, свързани с обмен и разпространение на опит, които са пряко свързани с дейността на служителите в НОИ и с усъвършенстване и надграждане на експертиза на работоспособността. С изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“ се цели: - Да се предостави подкрепа за повишаване на квалификацията на служителите от НОИ, ангажирани в специализираните сфери на компетентност на НОИ - експертиза на работоспособността и др.; - Да се повиши капацитета на служителите в НОИ, отговорни за разработването и прилагането на политиките в горепосочената област, вкл. за планиране, мониторинг и анализ, както и подобряване на уменията за предприемане на адекватни дейности и решения, както и за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.7.2019 г. 17:30
Променено: 14.10.2019 г. 11:15
29-2019-1016-40-636Публично състезаниеВъзложена2.5.2019 г. 17:22
“Абонаметно сервизно обслужване и надграждане версията на фърмуер на система за гласови комуникации на НОИ”
Обществената поръчка включва в предмета си осигуряване от страна на Изпълнителя на абонаментно сервизно обслужване и надграждане версията на фърмуер на системата за гласови комуникации на НОИ, в т.ч IP централизирани телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX 4400 Enterprise CS Cristal Hardware - 7 броя и телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Common Hardware - 35 броя, IP телефонни апарати - 443 бр., IP SIP телефонни апарати - 50 бр., цифрови телефонни апарати - 1544 бр. и аналогови телефонни апарати - 1648 бр. Пълно описание на дейностите и изискванията на Възложителя са заложени в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.6.2019 г. 17:30
Променено: 29.7.2019 г. 10:42
29-2019-1016-40-631Събиране на оферти с обяваПрекратена2.5.2019 г. 16:17
“Доставка на офис обзавеждане за администрацията на ЦУ на НОИ“
Предмет на обществената поръчка е:  Предмет на обществената поръчка е доставка на офис обзавеждане за нуждите на  Централно управление на Националния осигурителен институт (ЦУ на НОИ). Петнадесет (15) броя от артикулите, посочени в номенклатура №1 от техническите спецификации, а именно „работен стол с подлакътници“ са за нуждите на Териториално поделение на НОИ - Смолян. Офис обзавеждането е с минимални технически характеристики, описани в Приложение № 1 към Техническите спецификации, като определения Изпълнител следва да извърши и монтаж само на корпусната мебел от офис обзавеждането, в т.ч. и монтаж на металните шкафове
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2019 г. 17:30
Променено: 12.6.2019 г. 16:25
29-2019-1016-40-554Открита процедураВъзложена22.4.2019 г. 11:08
Абонаментна поддръжка на съществуващ хардуерен разпределител на натоварването F5
Предмет на обществената поръчка е:  Предметът на ОП представлява реализиране на мястото на експлоатация на цялостно и напълно обезпечено с всички необходими продукти (предложено от Участника) техническо решение за осигуряване от страна и за сметка на Изпълнителя на заявените: продължение без прекъсване на съвместното пълно сервизиране и техническо поддържане от страна на Производителя и Изпълнителя на оборудването предмет на ОП, необходимите обновяване на фърмуера, провеждане на съответно обучение за служители на Възложителя и пакет от заявени допълнителни услуги.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.6.2019 г. 17:30
Променено: 29.7.2019 г. 10:40
29-2019-1016-40-560Събиране на оферти с обяваВъзложена19.4.2019 г. 9:49
„Отпечатване и доставка на брандирани с логото на НОИ пощенски пликове”
Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Възлагането на обществената поръчка има за цел да се изпълни: Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на брандирани с логото на НОИ пощенски пликове, съгласно техническите спецификации от документацията на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.6.2019 г. 17:30
Променено: 1.7.2019 г. 16:03
29-2019-1016-40-756-3Директно възлаганеВъзложена12.4.2019 г. 15:59
„Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на ЦУ на НОИ.“ Обособена позиция № 1 „Доставка на настолни и преносими компютри“. Обособена позиция № 2 „Доставка на документни скенери.“ Обособена позиция № 3 „Доставка на записващи и четящи устройства“ за възлагане на Обособена позиция № 3 Доставка на записващи и четящи устройства.
Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на ЦУ на НОИ за възлагане на Обособена позиция №  3 „Доставка на записващи и четящи устройства“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.6.2019 г. 16:24
29-2019-1016-40---Събиране на оферти с обяваПредстои публикуване12.4.2019 г. 15:56
Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на ЦУ на НОИ“ Обособена позиция № 2 Доставка на документни скенери.
Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на ЦУ на НОИ за възлагане на Обособена позиция № 2 „Доставка на документни скенери“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.4.2019 г. 15:56
29-2019-1016-40-756Открита процедураОтворена12.4.2019 г. 15:53
„Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на НОИ“, за възлагане на обществена поръчка за
Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри“

Част от обществена поръчка с предмет:
„Доставка на компютърно оборудване по три обособени позиции за нуждите на НОИ - Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри.  Обособена позиция № 2 Доставка на документни скенери. Обособена позиция № 3 Доставка на записващи и четящи устройства“
Предметът на поръчката представлява хардуерно-софтуерно техническо решение включващо еднократна напълно окомплектована доставка и гаранционна поддръжка на всички заявени от възложителя количества конфигурации настолни персонални компютри с монитори (400 бр.), като същите следва да разполагат с постоянен лиценз за ползване на системен софтуер (BIOS, firmware, драйвери за хардуерните модули), операционна система и на централизирана платформа за управление на заявки, инциденти, проблеми и промени. Минимален гаранционен срок за гаранционно обслужване и гаранционно сервизиране на мястото на експлоатация, считано от датата на окончателно приемане на цялата доставка с двустранно подписан обобщаващ констативен протокол - не по-малък от 3 (три) години.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2019 г. 17:30
Променено: 14.10.2019 г. 14:33
29-2019-1016-40-525Публично състезаниеВъзложена10.4.2019 г. 10:12
„Абонаментна подръжка на противопожарни съоръжения, монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи, по обособени позиции”
Предмет на обществената поръчка е:  Поръчката включва в предмета си абонаментната поддръжка и обслужване, и осигуряване (доставка) на резервни части и консумативи на следните съоръжения:
1. Пожароизвестителните системи (съкратено по-нататък в описанието – ПИС).
2. Стационарни пожарогасителни инсталации (съкратено по-нататък в описанието – СПГИ) (монтирани в административната сграда на ЦУ на НОИ и в административната сграда на ТП на НОИ - Стара Загора)..
3. Средства за пожарогасене - носими и возими пожарогасители,  окомплектовани противопожарни касети и табла (съкратено по-нататък в описанието – НВПГ и ПКТ).
4. Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (съкратено по-нататък в описанието – ВСОДТ) за  Обособена позиция 3 и 4: „Следгаранционно абонаментно и сервизно техническо поддържане на противопожарни съоръжения, инсталирани в сгради на НОИ, в Югоизточен и Югозападен региони ) (монтирани в сгради на ООА с. Невестино към ТП на НОИ - Кюстендил и в административната сграда на ТП на НОИ - Стара Загора)
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.5.2019 г. 17:30
Променено: 5.8.2019 г. 9:20
1 - 30Напред