Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
09-2017-1015-09-238Събиране на оферти с обяваВъзложена18.10.2017 г. 13:40
“Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на сгради на ТП на НОИ-Кюстендил по обособени позиции: Обособена позиция №1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16, съгласно Наредба №5 от 25.12.2006 г. за техническите паспорти; Обособена позиция №2: Обследване на енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46 и на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16, съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради“
“Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на сгради на ТП на НОИ-Кюстендил по обособени позиции: Обособена позиция №1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16, съгласно Наредба №5 от 25.12.2006 г. за техническите паспорти; Обособена позиция №2: Обследване на енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46 и на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16, съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.12.2017 г. 17:00
Променено: 20.2.2018 г. 16:29
09-2017-1015-09-224Публично състезаниеВъзложена28.9.2017 г. 9:13
“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“.
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 г. 17:00
Променено: 20.2.2018 г. 10:34
09-2017-1015-09-214Открита процедураВъзложена18.9.2017 г. 14:17
"Доставка на 4 броя сканиращи устройства за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил."
Доставка на 4 броя сканиращи устройства за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.12.2017 г. 17:00
Променено: 22.2.2018 г. 16:10
09-2017-1015-09-192Публично състезаниеВъзложена12.9.2017 г. 15:18
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Кюстендил по обособени позиции."
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Кюстендил по обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 г. 17:00
Променено: 31.1.2018 г. 15:55
09-2017-1015-09-178Публично състезаниеВъзложена12.9.2017 г. 9:13
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в ТП на НОИ - Кюстендил, включително осигуряване на резервни части и консумативи."
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в ТП на НОИ - Кюстендил, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2017 г. 17:00
Променено: 16.1.2018 г. 16:08
09-2017-1015-09-177Публично състезаниеВъзложена24.7.2017 г. 14:51
“Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“.
Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.9.2017 г. 17:00
Променено: 15.12.2017 г. 14:08
09-2017-1015-09-170Публично състезаниеВъзложена13.7.2017 г. 9:19
“Проектиране и изграждане на нова ограда на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16 към ТП на НОИ-Кюстендил“
Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за инженерингова услуга, която да включва изготвяне на проект и изпълнение на строително – монтажни работи по изграждане на ограда в поземлен имот собственост на Националния осигурителен институт в Обединен осигурителен архив, с. Невестино, област Кюстендил.
Обществената поръчка включва в обхвата си следното:
1. Изготвяне на инвестиционен проект, включващ
- Анализ за състоянието на съществуващата ограда,
-  Цялостното проектиране във фаза “Работен проект” обхваща минимум  следните части: “Архитектурна”, “Конструктивна”, „Геодезия”, “План за безопасност и здраве”,  „Анализ, оценка и управление на риска (методика)”  
2. Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) по изпълнението на изготвения инвестиционен проект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.9.2017 г. 17:00
Променено: 30.10.2017 г. 16:48
09-2017-1015-09-144Пряко договарянеВъзложена19.6.2017 г. 16:06
“Доставка на природен газ за ТП на НОИ - Кюстендил”.
Доставка на природен газ за ТП на НОИ - Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.10.2017 г. 15:56
09-2017-1015-09-124Събиране на оферти с обяваВъзложена5.6.2017 г. 11:06
“Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“ .
Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.7.2017 г. 16:30
Променено: 22.8.2017 г. 11:47
09-2017-1015-09-113Открита процедураПрекратена16.5.2017 г. 15:10
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил“
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.8.2017 г. 16:30
Променено: 19.12.2017 г. 16:05
09-2017-1015-09-80Открита процедураВъзложена21.4.2017 г. 14:09
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2017 г. 16:30
Променено: 13.9.2017 г. 13:29
09-2017-1015-09-50Публично състезаниеПрекратена28.3.2017 г. 16:55
“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил”
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.6.2017 г. 16:30
Променено: 4.7.2017 г. 11:33
09-2017-1015-09-51Публично състезаниеВъзложена23.3.2017 г. 9:52
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил, съгласно списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“ .
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил, съгласно списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2017 г. 16:30
Променено: 11.7.2017 г. 16:42
09-2017-1015-09-42Публично състезаниеВъзложена23.3.2017 г. 9:19
"Комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46, почистване на работните и архивните помещения с дворно място на Архивохранилище-с. Невестино, ул. „Струма“ №16"
Комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46, почистване на работните и архивните помещения с дворно място на Архивохранилище-с. Невестино, ул. „Струма“ №16
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2017 г. 16:30
Променено: 27.6.2017 г. 16:14
09-2016-1015-09-347Публично състезаниеВъзложена3.1.2017 г. 13:37
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“ 
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.2.2017 г. 16:30
Променено: 31.3.2017 г. 15:35