Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
09-2020-Ц1015-09-28Договаряне без предварително обявлениеВъзложена27.5.2020 г. 15:50
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти на ТП на НОИ - Кюстендил.
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обект Административна сграда на ТП на НОИ - Кюстендил, бул. "България" №46  и  доставка на питейна вода за обект Архивохранилище с. Невестино, ул. "Струма" №16.           
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.9.2020 г. 9:39
09-2019-1015-09-191Открита процедураВъзложена4.12.2019 г. 15:47
 “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ-Кюстендил и прилежащи площи "
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на  ТП на НОИ – Кюстендил и прилежащи площи  за осигуряване на ежедневно, периодично  и основно почистване на помещенията в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – Кюстендил – гр. Кюстендил, бул. България № 46 и работните и архивните помещения, ведно с дворното място на Архивохранилище - с. Невестино за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Изпълнителя ще извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника при спазване на условията, изискванията и обема посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.2.2020 г. 17:00
Променено: 25.6.2020 г. 11:15
09-2019-1015-09-133Публично състезаниеВъзложена4.9.2019 г. 9:39
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатична техника за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил."
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатична техника за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.10.2019 г. 17:00
Променено: 20.12.2019 г. 13:46
09-2019-1015-09-113Събиране на оферти с обяваВъзложена16.8.2019 г. 15:19
“Изготвяне на инвестиционни проекти за ремонтни работи в сгради 3(4) и сграда 8 в ООА с. Невестино за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“.
Обществената поръчка включва в обхвата си изготвяне на два броя инвестиционни проекти за ремонти в съществуващи сгради в поземлен имот, собственост на НОИ в ООА – с. Невестино, обл. Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.9.2019 г. 17:00
Променено: 11.11.2019 г. 12:56
09-2019-1015-09-103Събиране на оферти с обяваВъзложена23.7.2019 г. 14:23
„Доставка на системата за контрол на достъпа и на работното време  за сгради на ТП на НОИ – Кюстендил“
Доставка на системата за контрол на достъпа и на работното време  за сгради на ТП на НОИ –  Кюстендил.
 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.8.2019 г. 17:00
Променено: 3.10.2019 г. 9:12
09-2019-1015-09-67Открита процедураВъзложена15.5.2019 г. 15:46
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил"
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.7.2019 г. 17:00
Променено: 9.9.2019 г. 15:56
09-2018-1015-09-192Събиране на оферти с обяваВъзложена14.11.2018 г. 14:53
"Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в сграда на ТП на НОИ - Кюстендил, включително осигуряване на резервни части и консумативи."
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.1.2019 г. 17:00
Променено: 19.3.2019 г. 9:14
09-2018-1015-09-172Открита процедураВъзложена27.9.2018 г. 8:49
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ-Кюстендил по обособени позиции“.
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ-Кюстендил по обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.1.2019 г. 17:00
Променено: 5.3.2019 г. 15:48
09-2018-1015-09-159Публично състезаниеВъзложена4.9.2018 г. 15:25
"Строително-монтажни работи по възстановяване на компрометирани участъци от оградата на ООА с.Невестино към ТП на НОИ - Кюстендил."
Строително-монтажни работи по възстановяване  на компрометирани участъци от оградата на ООА с.Невестино към ТП на НОИ - Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.11.2018 г. 17:00
Променено: 7.1.2019 г. 10:38
09-2018-1015-09-144Публично състезаниеПрекратена6.8.2018 г. 10:37
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“ .
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.11.2018 г. 17:00
Променено: 3.4.2019 г. 13:56
09-2018-1015-09-141Открита процедураВъзложена2.8.2018 г. 11:30
"Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ-Кюстендил“.
Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2018 г. 17:00
Променено: 6.2.2019 г. 16:24
09-2018-1015-09-100Публично състезаниеВъзложена6.6.2018 г. 15:16
“Текущ ремонт на тераса/покрив на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил.
Текущ ремонт на тераса/покрив на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.7.2018 г. 17:00
Променено: 5.10.2018 г. 11:55
09-2018-1015-09-79Открита процедураВъзложена2.5.2018 г. 14:17
“Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ-Кюстендил“.
Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.7.2018 г. 17:00
Променено: 8.11.2018 г. 16:12
09-2018-1015-09-60Събиране на оферти с обяваВъзложена17.4.2018 г. 14:43
"Извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и обработки против влечуги на помещения в сгради на ТП на НОИ-Кюстендил".
Извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и обработки против влечуги на помещения в сгради на ТП на НОИ-Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2018 г. 17:00
Променено: 2.7.2018 г. 16:30
09-2018-1015-09-50Открита процедураВъзложена12.3.2018 г. 10:37
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ- Кюстендил и прилежащи площи".
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ- Кюстендил и прилежащи площи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.5.2018 г. 17:00
Променено: 2.7.2018 г. 15:39
09-2018-1015-09-5Публично състезаниеПрекратена11.1.2018 г. 16:37
“Изготвяне на инвестиционен проект за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“
Изготвяне на инвестиционен проект за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 9.3.2018 г. 15:22
09-2017-1015-09-238Събиране на оферти с обяваВъзложена18.10.2017 г. 13:40
“Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на сгради на ТП на НОИ-Кюстендил по обособени позиции: Обособена позиция №1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16, съгласно Наредба №5 от 25.12.2006 г. за техническите паспорти; Обособена позиция №2: Обследване на енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46 и на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16, съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради“
“Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на сгради на ТП на НОИ-Кюстендил по обособени позиции: Обособена позиция №1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16, съгласно Наредба №5 от 25.12.2006 г. за техническите паспорти; Обособена позиция №2: Обследване на енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46 и на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16, съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.12.2017 г. 17:00
Променено: 20.2.2018 г. 16:29
09-2017-1015-09-224Публично състезаниеВъзложена28.9.2017 г. 9:13
“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“.
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 г. 17:00
Променено: 20.2.2018 г. 10:34
09-2017-1015-09-214Открита процедураВъзложена18.9.2017 г. 14:17
"Доставка на 4 броя сканиращи устройства за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил."
Доставка на 4 броя сканиращи устройства за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.12.2017 г. 17:00
Променено: 22.2.2018 г. 16:10
09-2017-1015-09-192Публично състезаниеВъзложена12.9.2017 г. 15:18
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Кюстендил по обособени позиции."
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Кюстендил по обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 г. 17:00
Променено: 31.1.2018 г. 15:55
09-2017-1015-09-178Публично състезаниеВъзложена12.9.2017 г. 9:13
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в ТП на НОИ - Кюстендил, включително осигуряване на резервни части и консумативи."
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в ТП на НОИ - Кюстендил, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2017 г. 17:00
Променено: 16.1.2018 г. 16:08
09-2017-1015-09-177Публично състезаниеВъзложена24.7.2017 г. 14:51
“Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“.
Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.9.2017 г. 17:00
Променено: 15.12.2017 г. 14:08
09-2017-1015-09-170Публично състезаниеВъзложена13.7.2017 г. 9:19
“Проектиране и изграждане на нова ограда на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16 към ТП на НОИ-Кюстендил“
Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за инженерингова услуга, която да включва изготвяне на проект и изпълнение на строително – монтажни работи по изграждане на ограда в поземлен имот собственост на Националния осигурителен институт в Обединен осигурителен архив, с. Невестино, област Кюстендил.
Обществената поръчка включва в обхвата си следното:
1. Изготвяне на инвестиционен проект, включващ
- Анализ за състоянието на съществуващата ограда,
-  Цялостното проектиране във фаза “Работен проект” обхваща минимум  следните части: “Архитектурна”, “Конструктивна”, „Геодезия”, “План за безопасност и здраве”,  „Анализ, оценка и управление на риска (методика)”  
2. Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) по изпълнението на изготвения инвестиционен проект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.9.2017 г. 17:00
Променено: 30.10.2017 г. 16:48
09-2017-1015-09-144Пряко договарянеВъзложена19.6.2017 г. 16:06
“Доставка на природен газ за ТП на НОИ - Кюстендил”.
Доставка на природен газ за ТП на НОИ - Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.10.2017 г. 15:56
09-2017-1015-09-124Събиране на оферти с обяваВъзложена5.6.2017 г. 11:06
“Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“ .
Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.7.2017 г. 16:30
Променено: 22.8.2017 г. 11:47
09-2017-1015-09-113Открита процедураПрекратена16.5.2017 г. 15:10
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил“
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.8.2017 г. 16:30
Променено: 19.12.2017 г. 16:05
09-2017-1015-09-80Открита процедураВъзложена21.4.2017 г. 14:09
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2017 г. 16:30
Променено: 13.9.2017 г. 13:29
09-2017-1015-09-50Публично състезаниеПрекратена28.3.2017 г. 16:55
“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил”
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.6.2017 г. 16:30
Променено: 4.7.2017 г. 11:33
09-2017-1015-09-51Публично състезаниеВъзложена23.3.2017 г. 9:52
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил, съгласно списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“ .
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил, съгласно списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2017 г. 16:30
Променено: 11.7.2017 г. 16:42
09-2017-1015-09-42Публично състезаниеВъзложена23.3.2017 г. 9:19
"Комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46, почистване на работните и архивните помещения с дворно място на Архивохранилище-с. Невестино, ул. „Струма“ №16"
Комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46, почистване на работните и архивните помещения с дворно място на Архивохранилище-с. Невестино, ул. „Струма“ №16
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2017 г. 16:30
Променено: 27.6.2017 г. 16:14
1 - 30Напред