Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
13-2019-1015-13-201Публично състезаниеЗатворена24.10.2019 г. 15:37
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ - Перник
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ - Перник.
Oтварянето на офертите ще се извърши на 25.11.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. "Отец Паисий" № 50. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Срокът за получаване на оферти e до 17:00 ч. на 22.11.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.11.2019 г. 17:00
Променено: 14.3.2022 г. 16:59
13-2019-1005-13-18Директно възлаганеВъзложена11.10.2019 г. 15:58
Поетапно извършване на проверка и контрол върху цялостното изпълнение на договор № 1005-13-12/09.08.2019 г. с предмет: "Ремонт на аварийно стълбище и възстановяване на стоманената конструкция на четирите колони от него към административната сграда в ТП на НОИ - Перник".
На основание чл.44 ал. 3, т.1 от ЗОП във връзка с чл.23 и чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача информацията, разменена по повод поетапно извършване на проверка и контрол върху цялостното изпълнение на договор № 1005-13-12/09.08.2019 г. с предмет: "Ремонт на аварийно стълбище и възстановяване на стоманената конструкция на четирите колони от него към административната сграда в ТП на НОИ - Перник" от външен експерт по изготвената Техническа спецификация за възлагане на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 11.10.2019 г. 17:00
13-2019-1015-13-165Събиране на оферти с обяваВъзложена21.8.2019 г. 10:56
Извършване на обследване за енергийна ефективнаст на сграда, собстваност на ТП на НОИ-Перник
Извършване на обследване за енергийна ефективнаст на сграда, собстваност на ТП на НОИ-Перник. Oтварянето на офертите ще се извърши на 16.10.2019 г. от 15.00 ч. в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. "Отец Паисий" № 50. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Срокът за получаване на оферти e до 17:00 ч. на 14.10.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2019 г. 17:00
Променено: 20.12.2019 г. 10:56
13-2019-1015-13-166Събиране на оферти с обяваВъзложена21.8.2019 г. 10:50
Доставка на системата за контрол на достъпа и работното време в  ТП на НОИ – Перник
Доставка на системата за контрол на достъпа и работното време в  ТП на НОИ – Перник. Oтварянето на офертите ще се извърши на 14.10.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. "Отец Паисий" № 50. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Срокът за получаване на оферти e до 17:00 ч. на 10.10.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2019 г. 17:00
Променено: 27.11.2019 г. 14:55
13-2019-1005-13-13Директно възлаганеВъзложена20.8.2019 г. 15:24
Изготвяне от външен експерт на Техническа спецификация във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обследване за енергийна ефективност на сграда, собственост на ТП на НОИ - Перник".
На основание чл.44 ал. 3, т.1 от ЗОП във връзка с чл.23 и чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на обследване за енергийна ефективност на сграда, собственост на ТП на НОИ - Перник".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.8.2019 г. 16:25
13-2019-1005-13-11Директно възлаганеВъзложена20.8.2019 г. 10:45
Изготвяне от външен експерт на становище с приложена количествено-стойностна сметка за планиране на средства за цялостен ремонт на покрива на административната сграда на ТП на НОИ - Перник през 2020 г.
На основание чл.44 ал. 3, т.1 от ЗОП във връзка с чл.23 и чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на становище с приложена количествено-стойностна сметка за планиране на средства за цялостен ремонт на покрива на административната сграда на ТП на НОИ - Перник през 2020 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.8.2019 г. 16:26
13-2019-1015-13-95Договаряне без предварително обявлениеВъзложена29.5.2019 г. 14:04
Доставка на топлинна енергия.
Доставка на топлинна енергия за административната сграда на ТП на НОИ - гр. Перник с адрес: гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 50
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.8.2023 г. 14:51
13-2019-1015-13-68Публично състезаниеВъзложена11.4.2019 г. 14:36
Ремонт на аварийно стълбище и възстановяване на стоманената конструкция на четирите колони от него към административната сграда в ТП ва НОИ-Перник
Ремонт на аварийно стълбище и възстановяване на стоманената конструкция на четирите колони от него към административната сграда в ТП ва НОИ-Перник.
Oтварянето на офертите ще се извърши на 03.06.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. "Отец Паисий" № 50. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Срокът за получаване на оферти e до 17:00 ч. на 31.05.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2019 г. 17:00
Променено: 20.8.2019 г. 16:47
13-2019-1015-13-70Открита процедураЗатворена10.4.2019 г. 16:15
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за административната дейност на ТП на НОИ – Перник, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за административната дейност на ТП на НОИ – Перник, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
Oтварянето на офертите ще се извърши на 11.07.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. "Отец Паисий" № 50. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Срокът за получаване на оферти e до 17:00 ч. на 10.07.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.7.2019 г. 17:00
Променено: 9.3.2021 г. 16:53
13-2019-1015-13-69Открита процедураЗатворена10.4.2019 г. 16:10
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за административната дейност на ТП на НОИ - Перник
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за административната дейност на ТП на НОИ - Перник
Oтварянето на офертите ще се извърши на 11.07.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. "Отец Паисий" № 50. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Срокът за получаване на оферти e до 17:00 ч. на 10.07.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2019 г. 17:00
Променено: 9.3.2021 г. 16:52
13-2019-1015-13-67Публично състезаниеВъзложена10.4.2019 г. 15:54
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи.
Oтварянето на офертите ще се извърши на 10.06.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. "Отец Паисий" № 50. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Срокът за получаване на оферти e до 17:00 ч. на 07.06.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.6.2019 г. 17:00
Променено: 25.7.2019 г. 15:57