Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
17-2017-1015-117Договаряне без предварително обявлениеВъзложена19.7.2017 г. 14:55
"Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ - Русе"
Доставка на топлинна енергия за административните сгради на ТП на НОИ – Русе, находящи се на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ №26 и ул.“Ангел Кънчев“ №1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.9.2017 г. 17:04
17-2017-1015-109Публично състезаниеВъзложена11.7.2017 г. 14:56
"Изграждане на ограда на имот, находящ се в гр. Русе, ул. „Любен Каравелов“ №24"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за изграждане на ограда на имот, собственост на НОИ, находящ се в гр. Русе, ул. „Любен Каравелов“ №24", включително трасиране на оградата, почистване на имота от високи треви и храсти, направа на изкоп за полагане на бетон, доставка и монтаж на поцинковани оградни пана с прахово покритие, доставка и монтаж на портална врата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.9.2017 г. 17:00
Променено: 5.10.2017 г. 15:23
17-2017-1015-57Публично състезаниеВъзложена19.5.2017 г. 9:07
“Изготвяне на инвестиционен проект за антисеизмично укрепване на сградата на ТП на НОИ-Русе на адрес ул.”Ангел Кънчев“ №1, включително стойностни сметки за предвидените строително-монтажни работи”
Изготвяне на инвестиционен проект във фаза “Работен проект” за специално допълнително укрепване на сградата за осигуряване на конструкцията срещу сеизмични въздействия, като  се предпишат технология и детайли за усилване и укрепване на носещите елементи с недостатъчна товароносимост и недопустима деформативност, в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласуван и одобрен от органа по чл.145 от ЗУТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.7.2017 г. 17:00
Променено: 28.9.2017 г. 14:46
17-2017-1015-70Публично състезаниеВъзложена12.5.2017 г. 13:44
"Текущ ремонт в сгради на ТП на НОИ - Русе, състоящ се в ремонт на отоплителни инсталации на административните сгради, ползвани от ТП на НОИ - Русе, включително доставка и монтаж на електрически бойлер 200л, /стоящ/с прилежаща инсталация"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на текущ ремонт в сгради на ТП на НОИ - Русе, състоящ се в ремонт на отоплителни инсталации /демонтаж на термовентили, доставка и монтаж на радиаторни кранове и други/ на административните сгради, ползвани от ТП на НОИ - Русе, включително доставка и монтаж на електрически бойлер 200л, /стоящ/с прилежаща инсталация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2017 г. 17:00
Променено: 16.8.2017 г. 9:33
17-2017-1015-58Събиране на оферти с обяваВъзложена25.4.2017 г. 9:50
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ-Русе"
Предмет на настоящата обществена поръчка е услуга по отпечатване и доставка на формуляри и бланки, използвани  за  нуждите на ТП на НОИ – Русе. Възлагането на обществената поръчка има за цел обезпечаване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Русе, чрез извършване на периодични доставки на бланки и формуляри. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.5.2017 г. 17:00
Променено: 23.6.2017 г. 10:58
17-2017-59Пряко договарянеВъзложена13.4.2017 г. 11:53
"Предоставяне на В и Куслуги за ТП на НОИ - Русе"
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административните сгради на ТП на НОИ – Русе, находящи се на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ №26 и ул.“Ангел Кънчев“ №1 и гр. Бяла,ул. „Екзарх Йосиф“ №1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.6.2017 г. 10:59
17-2017-52Открита процедураПрекратена29.3.2017 г. 10:24
"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ-Русе"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Русе, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2017 г. 17:00
Променено: 18.9.2017 г. 14:51