Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
17-2018-1015-119Събиране на оферти с обяваВъзложена21.9.2018 г. 11:20
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ-Русе"
Възложител на настоящата процедура по реда на Глава 26 от ЗОП е Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. "Асен Златаров" №26. Документацията за обществената поръчка е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача” - ТП на НОИ - Русе. На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти е удължен до 17:30 часа на 11.10.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.10.2018 г., от 14:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Русе, ул."Асен Златаров" №26, ет.2, "Зимна градина". Номер на обществената поръчка в АОП е  9081205.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2018 г. 17:30
Променено: 26.11.2018 г. 13:53
17-2018-1015-104Събиране на оферти с обяваВъзложена10.9.2018 г. 17:53
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административни сгради на ТП на НОИ – Русе, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предметът на поръчката включва абонаментна следгаранционна и сервизна техническа поддръжка на един брой пътнически асансьор в сграда на адрес: гр. Русе, ул. “Ангел Кънчев” №1 и на един брой товарен асансьор в сграда на адрес: гр. Русе, ул. “Асен Златаров” №26, както и доставка на резервни части, материали и консумативи за съоръженията. Поръчката включва извършване на месечни планови и извънпланови технологични операции (Приложение № 1 към Техническата спецификация) по обслужването на асансьорните уредби, както и аварийно обслужване при необходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.9.2018 г. 17:30
Променено: 26.11.2018 г. 16:13
17-2018-1015-64Открита процедураПрекратена6.6.2018 г. 11:36
“Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ - Русе”
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия в обектите, административните сгради на ТП на НОИ – Русе, включително осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.7.2018 г. 17:30
Променено: 11.7.2019 г. 9:05
17-2018-1015-53Публично състезаниеВъзложена20.4.2018 г. 15:45
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Русе"
Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на инверторни климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Русе, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно т.II от Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.6.2018 г. 17:30
Променено: 28.9.2018 г. 9:27
17-2018-1015-51Публично състезаниеВъзложена20.4.2018 г. 15:39
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, за ТП на НОИ-Русе"
Чрез периодични доставки ще бъдат осигурявани консумативи за принтерна, копирна техника и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Русе /тонер касети, друм касети, ленти за матрични принтери, ленти за факс апарати, ленти за калкулатор и други консумативи, посочени в таблица от техническата спецификация. Периодичните доставки на консумативите ще се извършват на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров”  № 26.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2018 г. 17:30
Променено: 17.8.2018 г. 13:37
17-2018-1015-52Събиране на оферти с обяваВъзложена20.4.2018 г. 15:33
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за ТП на НОИ-Русе"
Унищожаване или намаляване на числеността на вредителите в сградите на ТП на НОИ - Русе (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните  по смисъла на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите, Обн. ДВ бр. 7 от 19 януари 2018 г.). С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.5.2018 г. 17:30
Променено: 8.8.2018 г. 10:23
17-2018-1015-47Открита процедураВъзложена5.4.2018 г. 11:06
“Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Русе и прилежащи площи”
Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка е “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Русе и прилежащи площи”
 с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението, конкретизирани в техническите спецификации от документацията за участие.
Изпълнителят ще извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника при спазване на условията, изискванията и обема посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Всички описани услуги са за сметка на Изпълнителя и се включват в общата цена на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.5.2018 г. 17:30
Променено: 9.8.2018 г. 11:10
17-2018-1015-48Открита процедураВъзложена5.4.2018 г. 10:53
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Русе”
Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка е „ Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Русе”, с цел опазване на имуществото и сигурността на служителите от противозаконни посегателства, чрез осигуряване на дневна физическа охрана, контролно пропускателен режим и СОТ през нощта, почивните и празнични дни на сградите на ТП на НОИ – Русе. Всички описани услуги са за сметка на Изпълнителя и се включват в общата цена на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.5.2018 г. 17:30
Променено: 5.11.2018 г. 13:39