Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
17-2019-1015-166Публично състезаниеВъзложена28.8.2019 г. 15:35
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ – Русе“.
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на климатици и климатични инсталации в сградите на ТП на НОИ – Русе, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2019 г. 17:30
Променено: 23.12.2019 г. 15:04
17_2019_1015_153Публично състезаниеВъзложена20.8.2019 г. 11:25
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Русе
Възлагането на обществената поръчка има за цел доставка, демонтаж на съществуващи климатици, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на инверторни климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Русе, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж, брой и технически изисквания съгласно т.III и т.IV от Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2019 г. 17:30
Променено: 17.12.2019 г. 13:36
17-2019-1015-107Събиране на оферти с обяваВъзложена2.8.2019 г. 16:00
Извършване на обследване за енергийна ефективност на административна сграда на ТП на НОИ – Русе,  гр. Русе, ул. „Асен Златаров”№26 с идентификатор 63427.2.1725.1
Настоящата поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП  има за цел сключване на договор за извършване на ново обследване за енергийна ефективност, изготвяне на доклад и резюме за резултатите от обследването и издаване на актуален Сертификат за енергийни характеристики на част от административна сграда в експлоатация, с идентификатор 63427.2.1725.1,  находяща се в гр. Русе, ул. „проф. Асен Златаров“ № 26, ползвана от ТП на НОИ Русе.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.8.2019 г. 17:30
Променено: 20.11.2019 г. 16:13
17-2019-1015-79Публично състезаниеПрекратена22.5.2019 г. 11:06
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ-Русе"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обслужване на климатици, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Русе. Към момента ТП на НОИ - Русе разполага с 84 (осемдесет и четири) броя климатици, като в т.ч. 12 (дванадесет) броя са гаранционни, подробно описани в Таблица № 1 и Таблица № 2 от Техническата спецификация.
Климатичните съоръжения, на които гаранционният срок ще изтече след  сключване на договора, следва да бъдат поддържани след съответната посочена дата в Таблица № 2, от Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.6.2019 г. 17:30
Променено: 11.7.2019 г. 9:03
17-2019-1015-52Открита процедураВъзложена10.4.2019 г. 11:15
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Русе", включени в Списъка по чл.12 от ЗОП“
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Русе, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение № 1 “Списък на канцеларските материали и принадлежности за офиса по видове и прогнозни количества, включени в списъка по чл.12 от ЗОП”. Посочените количества на артикулите, предмет на доставка са прогнозни и ориентировъчно посочени за срока на изпълнение на договора /36 месеца/. Възложителят си запазва правото да заявява количества от посочените артикули в зависимост от конкретните нужди на териториалното поделение за срока на договора. Предметът на поръчката е включен в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС №591/18.07.2016г. и е запазена за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или  на хора в неравностойно положение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2019 г. 17:30
Променено: 19.9.2019 г. 9:41
17-2019-1015-51Открита процедураВъзложена10.4.2019 г. 11:03
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Русе"
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Русе, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение № 1 Списък на канцеларските материали и принадлежности за офиса по видове и прогнозни количества, както и артикули фигуриращи в актуален каталог и/или на официална интернет страница (оn-line магазин) на Изпълнителя. Посочените количества на артикулите, предмет на доставка са прогнозни и ориентировъчно посочени за срока на изпълнение на договора      / 36 месеца/. Възложителят си запазва правото да заявява количество от посочените артикули в зависимост от конкретните нужди за срока на договора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.6.2019 г. 17:30
Променено: 19.9.2019 г. 9:42
17-2019-1015-180Открита процедураВъзложена16.1.2019 г. 17:02
„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Русе“
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия в обектите, административните сгради на ТП на НОИ – Русе, включително осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.4.2019 г. 17:30
Променено: 1.8.2019 г. 11:19