Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
17-2020-1015-7Договаряне без предварително обявлениеВъзложена13.5.2020 г. 14:28
"Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ - Русе"
Доставка на топлинна енергия за административните сгради на ТП на НОИ – Русе, находящи се на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ №26 и ул.“Ангел Кънчев“ №1.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.6.2020 г. 15:42
17-2020-1015-6Договаряне без предварително обявлениеВъзложена13.5.2020 г. 14:16
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТП на НОИ - Русе"
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административните сгради на ТП на НОИ – Русе, находящи се на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ №26 и ул. “Ангел Кънчев“ №1 и гр. Бяла, ,ул.  „Екзарх Йосиф“ №1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.6.2020 г. 15:43
17-2020-1015-36Публично състезаниеВъзложена30.3.2020 г. 11:06
„Извършване на текущ ремонт в сградите на ТП на НОИ  – Русе”
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на текущ ремонт в сгради на ТП на НОИ - Русе, чрез извършване на следните дейности: хидроизолация на гаражна плоча, ремонт на външни стени на централен вход, ремонт на вътрешни работни помещения и коридори разположени в сградите на ТП на НОИ, демонтаж, доставка и монтаж на нова алуминиева външна входна врата, подробно описани в Техническата спецификация - Таблица №1 – Количествена сметка/КС/. Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи (СМР) няма да засягат архитектура и конструкцията на сградата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.6.2020 г. 17:30
Променено: 27.8.2020 г. 9:33
17-2020-1015-22Открита процедураВъзложена19.3.2020 г. 15:24
Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Русе
Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка е „ Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Русе”, с цел опазване на имуществото и сигурността на служителите от противозаконни посегателства, чрез осигуряване на дневна физическа охрана, контролно пропускателен режим и СОТ през нощта, почивните и празнични дни на сградите на ТП на НОИ – Русе. Всички описани услуги са за сметка на Изпълнителя и се включват в общата цена на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.5.2020 г. 17:30
Променено: 28.8.2020 г. 13:44
17-2020-1015-23Открита процедураВъзложена12.3.2020 г. 14:24
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Русе и прилежащи площи”
Комплексното почистване на помещенияв сгради на ТП на НОИ- Русе включва: ежедневни дейности по почистване на работни помещения и приемни за граждани, коридори, фоайета, зали, стълбищаи др. с обща площ от 5334 кв.м, осъществявани в извънработното време на Възложителя, периодично, основно и извънредно почистване, както и доставказа сметка на Изпълнителя на необходимите уреди /пособия/ и/или машини за почистване, препарати за почистване и дезинфекция, материали и необходимите консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.5.2020 г. 17:30
Променено: 17.9.2020 г. 15:22