Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
17-2020-1015-7Договаряне без предварително обявлениеВъзложена13.5.2020 г. 14:28
"Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ - Русе"
Доставка на топлинна енергия за административните сгради на ТП на НОИ – Русе, находящи се на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ №26 и ул.“Ангел Кънчев“ №1.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.6.2020 г. 15:42
17-2020-1015-6Договаряне без предварително обявлениеВъзложена13.5.2020 г. 14:16
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТП на НОИ - Русе"
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административните сгради на ТП на НОИ – Русе, находящи се на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ №26 и ул. “Ангел Кънчев“ №1 и гр. Бяла, ,ул.  „Екзарх Йосиф“ №1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.6.2020 г. 15:43
17-2020-1015-36Публично състезаниеВъзложена30.3.2020 г. 11:06
„Извършване на текущ ремонт в сградите на ТП на НОИ  – Русе”
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на текущ ремонт в сгради на ТП на НОИ - Русе, чрез извършване на следните дейности: хидроизолация на гаражна плоча, ремонт на външни стени на централен вход, ремонт на вътрешни работни помещения и коридори разположени в сградите на ТП на НОИ, демонтаж, доставка и монтаж на нова алуминиева външна входна врата, подробно описани в Техническата спецификация - Таблица №1 – Количествена сметка/КС/. Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи (СМР) няма да засягат архитектура и конструкцията на сградата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.6.2020 г. 17:30
Променено: 27.8.2020 г. 9:33
17-2020-1015-22Открита процедураВъзложена19.3.2020 г. 15:24
Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Русе
Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка е „ Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Русе”, с цел опазване на имуществото и сигурността на служителите от противозаконни посегателства, чрез осигуряване на дневна физическа охрана, контролно пропускателен режим и СОТ през нощта, почивните и празнични дни на сградите на ТП на НОИ – Русе. Всички описани услуги са за сметка на Изпълнителя и се включват в общата цена на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.5.2020 г. 17:30
Променено: 28.8.2020 г. 13:44
17-2020-1015-23Открита процедураВъзложена12.3.2020 г. 14:24
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Русе и прилежащи площи”
Комплексното почистване на помещенияв сгради на ТП на НОИ- Русе включва: ежедневни дейности по почистване на работни помещения и приемни за граждани, коридори, фоайета, зали, стълбищаи др. с обща площ от 5334 кв.м, осъществявани в извънработното време на Възложителя, периодично, основно и извънредно почистване, както и доставказа сметка на Изпълнителя на необходимите уреди /пособия/ и/или машини за почистване, препарати за почистване и дезинфекция, материали и необходимите консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.5.2020 г. 17:30
Променено: 17.9.2020 г. 15:22
17-2019-1015-166Публично състезаниеВъзложена28.8.2019 г. 15:35
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ – Русе“.
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на климатици и климатични инсталации в сградите на ТП на НОИ – Русе, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2019 г. 17:30
Променено: 23.12.2019 г. 15:04
17_2019_1015_153Публично състезаниеВъзложена20.8.2019 г. 11:25
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Русе
Възлагането на обществената поръчка има за цел доставка, демонтаж на съществуващи климатици, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на инверторни климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Русе, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж, брой и технически изисквания съгласно т.III и т.IV от Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2019 г. 17:30
Променено: 17.12.2019 г. 13:36
17-2019-1015-107Събиране на оферти с обяваВъзложена2.8.2019 г. 16:00
Извършване на обследване за енергийна ефективност на административна сграда на ТП на НОИ – Русе,  гр. Русе, ул. „Асен Златаров”№26 с идентификатор 63427.2.1725.1
Настоящата поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП  има за цел сключване на договор за извършване на ново обследване за енергийна ефективност, изготвяне на доклад и резюме за резултатите от обследването и издаване на актуален Сертификат за енергийни характеристики на част от административна сграда в експлоатация, с идентификатор 63427.2.1725.1,  находяща се в гр. Русе, ул. „проф. Асен Златаров“ № 26, ползвана от ТП на НОИ Русе.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.8.2019 г. 17:30
Променено: 20.11.2019 г. 16:13
17-2019-1015-79Публично състезаниеПрекратена22.5.2019 г. 11:06
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ-Русе"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обслужване на климатици, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Русе. Към момента ТП на НОИ - Русе разполага с 84 (осемдесет и четири) броя климатици, като в т.ч. 12 (дванадесет) броя са гаранционни, подробно описани в Таблица № 1 и Таблица № 2 от Техническата спецификация.
Климатичните съоръжения, на които гаранционният срок ще изтече след  сключване на договора, следва да бъдат поддържани след съответната посочена дата в Таблица № 2, от Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.6.2019 г. 17:30
Променено: 11.7.2019 г. 9:03
17-2019-1015-52Открита процедураВъзложена10.4.2019 г. 11:15
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Русе", включени в Списъка по чл.12 от ЗОП“
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Русе, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение № 1 “Списък на канцеларските материали и принадлежности за офиса по видове и прогнозни количества, включени в списъка по чл.12 от ЗОП”. Посочените количества на артикулите, предмет на доставка са прогнозни и ориентировъчно посочени за срока на изпълнение на договора /36 месеца/. Възложителят си запазва правото да заявява количества от посочените артикули в зависимост от конкретните нужди на териториалното поделение за срока на договора. Предметът на поръчката е включен в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС №591/18.07.2016г. и е запазена за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или  на хора в неравностойно положение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2019 г. 17:30
Променено: 19.9.2019 г. 9:41
17-2019-1015-51Открита процедураВъзложена10.4.2019 г. 11:03
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Русе"
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Русе, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение № 1 Списък на канцеларските материали и принадлежности за офиса по видове и прогнозни количества, както и артикули фигуриращи в актуален каталог и/или на официална интернет страница (оn-line магазин) на Изпълнителя. Посочените количества на артикулите, предмет на доставка са прогнозни и ориентировъчно посочени за срока на изпълнение на договора      / 36 месеца/. Възложителят си запазва правото да заявява количество от посочените артикули в зависимост от конкретните нужди за срока на договора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.6.2019 г. 17:30
Променено: 19.9.2019 г. 9:42
17-2019-1015-180Открита процедураВъзложена16.1.2019 г. 17:02
„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Русе“
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия в обектите, административните сгради на ТП на НОИ – Русе, включително осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.4.2019 г. 17:30
Променено: 1.8.2019 г. 11:19
17-2018-1015-119Събиране на оферти с обяваВъзложена21.9.2018 г. 11:20
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ-Русе"
Възложител на настоящата процедура по реда на Глава 26 от ЗОП е Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. "Асен Златаров" №26. Документацията за обществената поръчка е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача” - ТП на НОИ - Русе. На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти е удължен до 17:30 часа на 11.10.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.10.2018 г., от 14:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Русе, ул."Асен Златаров" №26, ет.2, "Зимна градина". Номер на обществената поръчка в АОП е  9081205.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2018 г. 17:30
Променено: 26.11.2018 г. 13:53
17-2018-1015-104Събиране на оферти с обяваВъзложена10.9.2018 г. 17:53
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административни сгради на ТП на НОИ – Русе, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предметът на поръчката включва абонаментна следгаранционна и сервизна техническа поддръжка на един брой пътнически асансьор в сграда на адрес: гр. Русе, ул. “Ангел Кънчев” №1 и на един брой товарен асансьор в сграда на адрес: гр. Русе, ул. “Асен Златаров” №26, както и доставка на резервни части, материали и консумативи за съоръженията. Поръчката включва извършване на месечни планови и извънпланови технологични операции (Приложение № 1 към Техническата спецификация) по обслужването на асансьорните уредби, както и аварийно обслужване при необходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.9.2018 г. 17:30
Променено: 26.11.2018 г. 16:13
17-2018-1015-64Открита процедураПрекратена6.6.2018 г. 11:36
“Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ - Русе”
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия в обектите, административните сгради на ТП на НОИ – Русе, включително осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.7.2018 г. 17:30
Променено: 11.7.2019 г. 9:05
17-2018-1015-53Публично състезаниеВъзложена20.4.2018 г. 15:45
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Русе"
Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на инверторни климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Русе, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно т.II от Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.6.2018 г. 17:30
Променено: 28.9.2018 г. 9:27
17-2018-1015-51Публично състезаниеВъзложена20.4.2018 г. 15:39
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, за ТП на НОИ-Русе"
Чрез периодични доставки ще бъдат осигурявани консумативи за принтерна, копирна техника и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Русе /тонер касети, друм касети, ленти за матрични принтери, ленти за факс апарати, ленти за калкулатор и други консумативи, посочени в таблица от техническата спецификация. Периодичните доставки на консумативите ще се извършват на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров”  № 26.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2018 г. 17:30
Променено: 17.8.2018 г. 13:37
17-2018-1015-52Събиране на оферти с обяваВъзложена20.4.2018 г. 15:33
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за ТП на НОИ-Русе"
Унищожаване или намаляване на числеността на вредителите в сградите на ТП на НОИ - Русе (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните  по смисъла на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите, Обн. ДВ бр. 7 от 19 януари 2018 г.). С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.5.2018 г. 17:30
Променено: 8.8.2018 г. 10:23
17-2018-1015-47Открита процедураВъзложена5.4.2018 г. 11:06
“Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Русе и прилежащи площи”
Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка е “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Русе и прилежащи площи”
 с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението, конкретизирани в техническите спецификации от документацията за участие.
Изпълнителят ще извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника при спазване на условията, изискванията и обема посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Всички описани услуги са за сметка на Изпълнителя и се включват в общата цена на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.5.2018 г. 17:30
Променено: 9.8.2018 г. 11:10
17-2018-1015-48Открита процедураВъзложена5.4.2018 г. 10:53
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Русе”
Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка е „ Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Русе”, с цел опазване на имуществото и сигурността на служителите от противозаконни посегателства, чрез осигуряване на дневна физическа охрана, контролно пропускателен режим и СОТ през нощта, почивните и празнични дни на сградите на ТП на НОИ – Русе. Всички описани услуги са за сметка на Изпълнителя и се включват в общата цена на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.5.2018 г. 17:30
Променено: 5.11.2018 г. 13:39
17-2017-1015-117Договаряне без предварително обявлениеВъзложена19.7.2017 г. 14:55
"Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ - Русе"
Доставка на топлинна енергия за административните сгради на ТП на НОИ – Русе, находящи се на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ №26 и ул.“Ангел Кънчев“ №1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.9.2017 г. 17:04
17-2017-1015-109Публично състезаниеВъзложена11.7.2017 г. 14:56
"Изграждане на ограда на имот, находящ се в гр. Русе, ул. „Любен Каравелов“ №24"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за изграждане на ограда на имот, собственост на НОИ, находящ се в гр. Русе, ул. „Любен Каравелов“ №24", включително трасиране на оградата, почистване на имота от високи треви и храсти, направа на изкоп за полагане на бетон, доставка и монтаж на поцинковани оградни пана с прахово покритие, доставка и монтаж на портална врата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.9.2017 г. 17:00
Променено: 5.10.2017 г. 15:23
17-2017-1015-57Публично състезаниеВъзложена19.5.2017 г. 9:07
“Изготвяне на инвестиционен проект за антисеизмично укрепване на сградата на ТП на НОИ-Русе на адрес ул.”Ангел Кънчев“ №1, включително стойностни сметки за предвидените строително-монтажни работи”
Изготвяне на инвестиционен проект във фаза “Работен проект” за специално допълнително укрепване на сградата за осигуряване на конструкцията срещу сеизмични въздействия, като  се предпишат технология и детайли за усилване и укрепване на носещите елементи с недостатъчна товароносимост и недопустима деформативност, в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласуван и одобрен от органа по чл.145 от ЗУТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.7.2017 г. 17:00
Променено: 28.9.2017 г. 14:46
17-2017-1015-70Публично състезаниеВъзложена12.5.2017 г. 13:44
"Текущ ремонт в сгради на ТП на НОИ - Русе, състоящ се в ремонт на отоплителни инсталации на административните сгради, ползвани от ТП на НОИ - Русе, включително доставка и монтаж на електрически бойлер 200л, /стоящ/с прилежаща инсталация"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на текущ ремонт в сгради на ТП на НОИ - Русе, състоящ се в ремонт на отоплителни инсталации /демонтаж на термовентили, доставка и монтаж на радиаторни кранове и други/ на административните сгради, ползвани от ТП на НОИ - Русе, включително доставка и монтаж на електрически бойлер 200л, /стоящ/с прилежаща инсталация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2017 г. 17:00
Променено: 16.8.2017 г. 9:33
17-2017-1015-58Събиране на оферти с обяваВъзложена25.4.2017 г. 9:50
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ-Русе"
Предмет на настоящата обществена поръчка е услуга по отпечатване и доставка на формуляри и бланки, използвани  за  нуждите на ТП на НОИ – Русе. Възлагането на обществената поръчка има за цел обезпечаване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Русе, чрез извършване на периодични доставки на бланки и формуляри. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.5.2017 г. 17:00
Променено: 23.6.2017 г. 10:58
17-2017-59Пряко договарянеВъзложена13.4.2017 г. 11:53
"Предоставяне на В и Куслуги за ТП на НОИ - Русе"
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административните сгради на ТП на НОИ – Русе, находящи се на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ №26 и ул.“Ангел Кънчев“ №1 и гр. Бяла,ул. „Екзарх Йосиф“ №1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.6.2017 г. 10:59
17-2017-52Открита процедураПрекратена29.3.2017 г. 10:24
"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ-Русе"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Русе, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2017 г. 17:00
Променено: 18.9.2017 г. 14:51
00145-2016-193Публично състезаниеВъзложена15.9.2016 г. 9:45
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Русе”
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на офис обзавеждане с характеристики, подробно описани в раздел II. Технически параметри на поръчката за нуждите на ТП на НОИ – Русе
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2016 г. 17:30
Променено: 6.3.2017 г. 16:58
17-2016-183Публично състезаниеВъзложена26.8.2016 г. 15:14
„Проектиране, доставка, монтаж, настройки, тестване и пускане в експлоатация на 2 бр. пожароизвестителни инсталации в административните сгради на ТП на НОИ – Русе – ул.”Ангел Кънчев” №1 и ул. “Асен Златаров” №26”
Проектиране, изграждане и доставка на два броя конвенционални пожароизвестителни централи за сгради находящи се в гр. Русе на ул."Ангел Кънчев" 1 и ул. "Асен Златаров" 26, всяка с минимум 8 пожароизвестителни линии, по два акумулатора, дайлери, небходимият брой пожароизвестителни датчици, ръчни пожароизвестители, светлинно звукови сигнализации, аварийно осветление, проводници и кабелни канали. Монтажни работи, тестване, пускане в експлоатация при спазване на изискванията на действащите нормативни документи и стандарти в РБ. Да се извършат пусково наладъчни работи, тестове и настройки, провеждане на инструктаж за безопасна експлоатация, обучение на отговорните лица.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2016 г. 17:30
Променено: 27.9.2017 г. 12:22
17-2016-149Публично състезаниеВъзложена24.6.2016 г. 16:04
“Абонаментна поддръжка на климатични системи в сградите на ТП на НОИ - Русе, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.7.2016 г. 17:30
Променено: 15.9.2016 г. 15:15
1 - 30Напред