Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
27-2014-РД 198Открита процедура по ЗОПВъзложена2.12.2014 г. 14:14
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен”, с две обособени позиции :
ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 1.
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 4.
С Решение № Реш-81 от 02.12.2014 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен”, с две обособени позиции :
ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 1.
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 4.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 05.01.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 15.01.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.01.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0260.

На основание чл. 27а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки e публикувано в Регистъра на обществените поръчки с № 642257, решение за промяна № Реш-2 от 13.01.2015 г.  на Директора на ТП на НОИ – Шумен. С посоченото решение за промяна са удължени обявените срокове по процедурата, както следва:
- срокът за получаване на документацията за участие - до 16:30 часа на 13.01.2015 г.;
- срокът за получаване на офертите за участие - до 16.30 часа на 23.01.2015 г.
- датата на отваряне на офертите - на 26.01.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.1.2015 г. 16:30
Променено: 1.4.2015 г. 10:40