Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
27-2017-1015-27-206Публично състезаниеВъзложена16.11.2017 г. 14:21
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби в административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части консумативи”
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби в административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части консумативи”. Абонаментната поддръжка на асансьорната уредба, монтирана в административната сграда в ТП на НОИ – Шумен е съвкупност от дейности осигуряващи безопасната експлоатация на съоръжението според предназначението му, както и на неговите съставни части през целия му жизнен цикъл, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя. Асансьорната уредба, дейностите по абонаментната поддръжка, изискванията към изпълнението и участниците са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.1.2018 г. 17:00
Променено: 20.3.2018 г. 10:32
27-2017-1015-27-202Публично състезаниеВъзложена16.11.2017 г. 14:18
“Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен”
обособена ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен – съгласно приложение № 1.
обособена ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен – съгласно приложение № 4.
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Kанцеларските материали следва да бъдат оригинални и фабрично нови.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.1.2018 г. 17:00
Променено: 20.3.2018 г. 10:33
27-2017-1015-27-152Открита процедураВъзложена15.9.2017 г. 14:06
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Шумен” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на охраната и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.11.2017 г. 17:00
Променено: 12.1.2018 г. 15:16
27-2017-1015-27-134Публично състезаниеВъзложена31.7.2017 г. 16:25
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.9.2017 г. 17:00
Променено: 28.11.2017 г. 9:24
27-2017-1015-27-127Публично състезаниеВъзложена12.7.2017 г. 11:21
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс машини за нуждите на ТП на НОИ - Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс машини за нуждите на ТП на НОИ- Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.9.2017 г. 17:00
Променено: 15.11.2017 г. 11:03
27-2017-1015-27-90Публично състезаниеВъзложена9.5.2017 г. 12:08
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”. Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на офис обзавеждане до адреса на Възложителя, а именно: ТП на НОИ - Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 60.
Доставката следва да бъде осъществена за офис обзавеждане с характеристики посочени в т. 2 от РАЗДЕЛ V ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.6.2017 г. 17:00
Променено: 15.9.2017 г. 14:06
27-2017-1015-27-47Публично състезаниеВъзложена20.3.2017 г. 10:57
„Извършване на текущ ремонт в помещение, управлявано от ТП на НОИ – Шумен, находящо се в гр. Нови Пазар”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на текущ ремонт в помещение, управлявано от ТП на НОИ – Шумен, находящо се в гр. Нови Пазар“ , с адрес гр. Нови Пазар, ул. “Оборище” № 5, ет. 2, стая с идентификатор 52009.502.220.6.8, от сграда с идентификатор 52009.502.220.6 по КК и КР на гр. Нови Пазар. Пълният обем на строително-ремонтни работи (СРР) – съгласно посоченото в количествената сметка по т. 2 от  РАЗДЕЛ V ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.4.2017 г. 17:00
Променено: 1.6.2017 г. 15:51