Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
27-2016-1015-27-239Открита процедураВъзложена4.11.2016 г. 14:18
“Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен”
обособена ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” – съгласно приложение № 1.
обособена ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” – съгласно приложение № 4.
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Kанцеларските материали следва да бъдат оригинални и фабрично нови.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.1.2017 г. 17:00
Променено: 20.3.2017 г. 9:33
27-2016-1015-27-225Открита процедураВъзложена28.10.2016 г. 11:38
”Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Шумен”
Доставка на нетна елекрическа енергия – ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.
Прогнозното потребление в mWh на Възложителя е посочено в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.2.2017 г. 17:00
Променено: 14.6.2017 г. 10:14
27-2016-1015-27-60Открита процедураВъзложена24.3.2016 г. 11:37
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”
С Решение № 1040-27-9 от 01.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 14.05.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 14.05.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 16.05.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0055.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2016 г. 16:30
Променено: 3.10.2016 г. 11:32
27-2016-1015-27-55Открита процедураВъзложена21.3.2016 г. 8:36
„Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда, ПРМ и прилежащи площи на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-8 от 31.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда, ПРМ и прилежащи площи на ТП на НОИ – Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 30.09.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 30.09.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 03.10.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0053.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2016 г. 16:30
Променено: 23.11.2016 г. 13:10
27-2016-1015-27-51Открита процедураВъзложена17.3.2016 г. 10:49
„Предоставяне на услуги по охрана на сградите на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-7 от 24.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по охрана на сградите на ТП на НОИ – Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 31.10.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 31.10.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 01.11.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0040.
На основание чл. 27а, ал. 9, т. 1 от Закона за обществените поръчки отм. e публикувано в Регистъра на обществените поръчки с № 755911, решение за промяна № 1040-27-17 от 01.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Шумен. С посоченото решение за промяна са удължени обявените срокове по процедурата, както следва:
- срокът за получаване на документацията за участие - до 12:00 часа на 11.11.2016 г.;
- срокът за получаване на офертите за участие - до 16:30 часа на 11.11.2016 г.;
- датата на отваряне на офертите - на 14.11.2016 г. в 14.00 часа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2016 г. 16:30
Променено: 6.1.2017 г. 8:12
27-2016-1015-27-49Открита процедураВъзложена15.3.2016 г. 16:49
„Доставка на консумативи за принтерни, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-6 от 21.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за принтерни, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 31.08.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 31.08.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.09.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0033.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.8.2016 г. 16:30
Променено: 23.11.2016 г. 10:44
27-2016-1015-27-41Възложена2.3.2016 г. 15:37
„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка са отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Шумен, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.5.2016 г. 16:30
Променено: 21.6.2016 г. 10:32
27-2016-1015-27-40Възложена2.3.2016 г. 15:35
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка e “Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения за нуждите на ТП на НОИ – Шумен“
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) се извършва с цел намаляване на числеността на преносители, причинители, резервоари на инфекции и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека. С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2016 г. 16:30
Променено: 21.6.2016 г. 10:32
27-2016-1015-27-35Открита процедураВъзложена25.2.2016 г. 11:11
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”
С Решение № 1040-27-4 от 10.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 12.04.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 22.04.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 25.04.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0020.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.4.2016 г. 16:30
Променено: 3.10.2016 г. 11:33
27-2016-1015-27-33Открита процедураВъзложена22.2.2016 г. 15:15
„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-3 от 01.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 05.04.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 15.04.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 18.04.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0014.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.4.2016 г. 16:30
Променено: 3.10.2016 г. 11:33
27-2016-1015-27-30Открита процедура по ЗОПВъзложена16.2.2016 г. 16:27
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
С Решение № 1040-27-2 от 22.02.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”.  Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 07.03.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 17.03.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 18.03.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0007.
На основание чл. 27а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 27а, ал. 7 от  Закона за обществените поръчки e публикувано в Регистъра на обществените поръчки с № 719228, решение за промяна № 1040-27-5 от 14.03.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Шумен. С посоченото решение за промяна са удължени обявените срокове по процедурата, както следва:
- срокът за получаване на документацията за участие - до 11:00 часа на 24.03.2016 г.;
- срокът за получаване на офертите за участие - до 16.30 часа на 24.03.2016 г.
- датата на отваряне на офертите - на 25.03.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.3.2016 г. 16:30
Променено: 27.4.2016 г. 15:33