Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
27-2015-1015-27-40Открита процедура по ЗОПВъзложена14.9.2015 г. 9:22
„Изготвяне на технически паспорт на административната сграда на ТП на НОИ - Шумен”
С Решение № 1040-27-24 от 15.09.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на технически паспорт на административната сграда на ТП на НОИ - Шумен”
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 16.10.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 26.10.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 27.10.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0187.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.10.2015 г. 16:30
Променено: 23.11.2015 г. 11:18
27-2015-1015-27-19Открита процедура по ЗОПВъзложена4.8.2015 г. 11:52
„Комплексно почистване на административната сграда и ПРМ на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-23 от 31.08.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексно почистване на административната сграда и ПРМ на ТП на НОИ – Шумен”
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 05.10.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 15.10.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.10.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0181.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.10.2015 г. 16:30
Променено: 7.1.2016 г. 9:41
27-2015-1015-27-10Открита процедура по ЗОПВъзложена24.7.2015 г. 15:08
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ -Шумен”
С Решение № 1040-27-22 от 31.08.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ -Шумен”.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 12.10.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 22.10.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 26.10.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0180.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.10.2015 г. 16:30
Променено: 7.1.2016 г. 9:39
27-2015-1015-27-11Открита процедура по ЗОПВъзложена23.7.2015 г. 11:28
„Охрана на  сградите на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-9 от 27.07.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Охрана на  сградите на ТП на НОИ – Шумен”
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 26.08.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 04.09.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 07.09.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0150.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 2.11.2015 г. 8:49
27-2015-1015-27-12Открита процедура по ЗОПВъзложена22.7.2015 г. 13:16
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен”, с две обособени позиции :
ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 1.
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 4.
С Решение № 1040-27-7 от 24.07.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен”, с две обособени позиции :
ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 1.
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 4.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 08.09.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 18.09.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 21.09.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0146.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2015 г. 16:30
Променено: 9.12.2015 г. 10:43
27-2015-РД 138Публична покана по ЗОПВъзложена7.5.2015 г. 11:30
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка - „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”. Офис обзавеждането, което е в обхвата на настоящата публична покана е индивидуализирано по видове, параметри и количества в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2015 г. 16:30
Променено: 12.6.2015 г. 10:42
27-2015-РД 119Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена15.4.2015 г. 8:22
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ – Шумен
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 22.7.2015 г. 15:15
27-2015-РД 85Открита процедура по ЗОПВъзложена27.3.2015 г. 16:48
“Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация (с газов котел), монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
С Решение № Реш-23 от 07.04.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация (с газов котел), монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 11.05.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 21.05.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 25.05.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0050.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.5.2015 г. 16:30
Променено: 14.7.2015 г. 8:42
27-2015-РД 64Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена11.2.2015 г. 14:08
“Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.4.2015 г. 14:34