Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
27-2019-1015-27-86Открита процедураВъзложена30.7.2019 г. 11:36
„Осигуряване на охрана в сградите на НОИ, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на охрана в сградите на НОИ, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на охраната и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.11.2019 г. 17:00
Променено: 19.12.2019 г. 9:35
27-2019-1015-27-85Събиране на оферти с обяваВъзложена30.7.2019 г. 11:33
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ - Шумен “
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ - Шумен“. Отоплителната инсталация, захранвана с газови котли в ТП на НОИ – Шумен, дейностите по абонаментната поддръжка, изискванията към изпълнението и участниците са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.9.2019 г. 17:00
Променено: 1.11.2019 г. 16:28
27-2019-1015-27-74Открита процедураВъзложена3.7.2019 г. 16:07
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен и прилежащи части”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен и прилежащи части” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2019 г. 17:00
Променено: 11.12.2019 г. 9:25
27-2018-1015-27-155Публично състезаниеВъзложена24.10.2018 г. 16:08
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на компресор (включително всички необходими материали и услуги) за подмяна на дефектирал компресор в централната климатична инсталация с водоохлаждащ ефект, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен“
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на компресор (включително всички необходими материали и услуги) за подмяна на дефектирал компресор в централната климатична инсталация с водоохлаждащ ефект, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен“. Характеристиките на централната климатична инсталация с водоохлаждащ ефект, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен, новия компресор за доставка, дейностите по демонтажните и монтажни работи, и изискванията към изпълнението и участниците са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.12.2018 г. 17:00
Променено: 20.2.2019 г. 15:54
27-2018-1015-27-117Публично състезаниеПрекратена22.8.2018 г. 14:38
„Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против  проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Шумен“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против  проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Шумен“, който включва изграждане, настройка и пускане в действие на самостоятелна АСПП (алармена система против  проникване - СОТ) на помещение (Контролния пункт за класифицирана информация) в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен. Изискванията към изпълнението са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2018 г. 17:00
Променено: 18.10.2018 г. 10:46
27-2018-1015-27-116Събиране на оферти с обяваВъзложена20.8.2018 г. 10:49
„Oбследване на енергийна ефективност“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Oбследване на енергийна ефективност“, който включва извършване на обследване за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Шумен, с пристройка асансьорна шахта с асансьорна уредба и прилежащи гаражни клетки, с адрес гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 60, изготвяне на оценка на енергийните спестявания на сградата и издаване на Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация въз основа на резултатите от обследването, съгласно Закона за енергийната ефективност, НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите и НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и на части от сгради в експлоатация има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление, определени с НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.9.2018 г. 17:00
Променено: 22.11.2018 г. 10:59
27-2018-1015-27-103Открита процедураВъзложена25.7.2018 г. 14:11
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции ”
обособена ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса – съгласно приложение № 1.
обособена ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса – съгласно приложение № 4.
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Kанцеларските материали следва да бъдат оригинални и фабрично нови.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.9.2018 г. 17:00
Променено: 3.1.2019 г. 14:22
27-2018-1015-27-81Открита процедураВъзложена22.6.2018 г. 16:55
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен и прилежащи площи”
Предмет на настоящата е „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен и прилежащи площи”, с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.9.2018 г. 17:00
Променено: 22.11.2018 г. 11:00
27-2018-1015-27-80Събиране на оферти с обяваВъзложена22.6.2018 г. 16:51
„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Отпечатване и доставка на формуляри и бланки“, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Количествата са прогнозни за периода от 36 месеца и могат да се променят в зависимост от промените в нормативната база и икономическата ситуация в страната, поради което Възложителят не се ангажира с точното им изпълнение. Доставки по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата по договора или до изтичане срока му. Настоящата поръчка е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито предмет е включен в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591/18.07.2016г., обн. с ДВ № 67/26.08.2016г. Когато участниците са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, същите следва отговарят на условията посочени в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки. В обществената поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на участници специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2018 г. 17:00
Променено: 16.8.2018 г. 14:02
27-2018-1015-27-79Открита процедураВъзложена21.6.2018 г. 14:57
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по охрана на имоти” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на охраната и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.9.2018 г. 17:00
Променено: 3.1.2019 г. 14:23
27-2018-1015-27-69Събиране на оферти с обяваВъзложена11.6.2018 г. 13:48
“Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ с посочени обекти, дейности, начин на извършване и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие. „Дезинфекции“ са методи и средства за обезвреждане или редуциране броя на патогенните микроорганизми във външната среда. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. Дезинфекцията се налага за борба срещу патогенни микроорганизми при възникнали инцидентни наводнения, следствие на аварии, обилни дъждове и други инциденти. „Дезинсекции“ са методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. „Дератизации“ са методи и средства за унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията имат за цел унищожаване или намаляване числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните. С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.6.2018 г. 17:00
Променено: 8.8.2018 г. 8:22
27-2018-1015-27-61Договаряне без предварително обявлениеВъзложена30.5.2018 г. 9:13
„Доставка на природен газ“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на природен газ“, за административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, с адрес: гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" № 60. Срок на изпълнение: 60 /шестдесет/ месеца, считано от 22.07.2018г. или до достигане на максимално допустимата му стойност в рамките на този срок.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.8.2018 г. 8:36
27-2018-1015-27-55Събиране на оферти с обяваПрекратена14.5.2018 г. 11:34
„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Отпечатване и доставка на формуляри и бланки“, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации.
Количествата са прогнозни за периода от 36 месеца и могат да се променят в зависимост от промените в нормативната база и икономическата ситуация в страната, поради което Възложителят не се ангажира с точното им изпълнение. Доставки по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата по договора или до изтичане срока му.

Настоящата поръчка е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито предмет е включен в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591/18.07.2016г., обн. с ДВ № 67/26.08.2016г.
Когато участниците са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, същите следва отговарят на условията посочени в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки.
В обществената поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на участници специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2018 г. 17:00
Променено: 18.6.2018 г. 13:55
27-2018-1015-27-39Публично състезаниеВъзложена13.4.2018 г. 14:09
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части”. Офис техниката, дейностите по  абонаментното и сервизно обслужване, изискванията към изпълнението и участниците са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.5.2018 г. 17:00
Променено: 25.7.2018 г. 11:28
27-2018-1015-27-38Публично състезаниеВъзложена13.4.2018 г. 14:06
„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предмет на настоящата обществена поръчка е  „Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”. Климатиците и климатичните инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Шумен, дейностите по абонаментната поддръжка, изискванията към изпълнението и участниците са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.5.2018 г. 17:00
Променено: 12.7.2018 г. 16:02
27-2018-1015-27-25Събиране на оферти с обяваПрекратена20.3.2018 г. 10:30
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ с посочени обекти, дейности, начин на извършване и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
„Дезинфекции“ са методи и средства за обезвреждане или редуциране броя на патогенните микроорганизми във външната среда. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. Дезинфекцията се налага за борба срещу патогенни микроорганизми при възникнали инцидентни наводнения, следствие на аварии, обилни дъждове и други инциденти.
„Дезинсекции“ са методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.
„Дератизации“ са методи и средства за унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.
Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията имат за цел унищожаване или намаляване числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните. С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.5.2018 г. 17:00
Променено: 30.5.2018 г. 16:27
27-2018-1015-27-24Пряко договарянеВъзложена9.3.2018 г. 13:26
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води“
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, с адрес: гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" № 60. Срок на изпълнение: 60 /шестдесет/ месеца, считано от 20.04.2018г. или до достигане на максимално допустимата му стойност в рамките на този срок.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.4.2018 г. 13:43
27-2017-1015-27-206Публично състезаниеВъзложена16.11.2017 г. 14:21
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби в административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части консумативи”
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби в административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части консумативи”. Абонаментната поддръжка на асансьорната уредба, монтирана в административната сграда в ТП на НОИ – Шумен е съвкупност от дейности осигуряващи безопасната експлоатация на съоръжението според предназначението му, както и на неговите съставни части през целия му жизнен цикъл, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя. Асансьорната уредба, дейностите по абонаментната поддръжка, изискванията към изпълнението и участниците са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.1.2018 г. 17:00
Променено: 20.3.2018 г. 10:32
27-2017-1015-27-202Публично състезаниеВъзложена16.11.2017 г. 14:18
“Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен”
обособена ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен – съгласно приложение № 1.
обособена ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен – съгласно приложение № 4.
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Kанцеларските материали следва да бъдат оригинални и фабрично нови.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.1.2018 г. 17:00
Променено: 20.3.2018 г. 10:33
27-2017-1015-27-152Открита процедураВъзложена15.9.2017 г. 14:06
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Шумен” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на охраната и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.11.2017 г. 17:00
Променено: 12.1.2018 г. 15:16
27-2017-1015-27-134Публично състезаниеВъзложена31.7.2017 г. 16:25
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.9.2017 г. 17:00
Променено: 28.11.2017 г. 9:24
27-2017-1015-27-127Публично състезаниеВъзложена12.7.2017 г. 11:21
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс машини за нуждите на ТП на НОИ - Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс машини за нуждите на ТП на НОИ- Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.9.2017 г. 17:00
Променено: 15.11.2017 г. 11:03
27-2017-1015-27-90Публично състезаниеВъзложена9.5.2017 г. 12:08
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”. Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на офис обзавеждане до адреса на Възложителя, а именно: ТП на НОИ - Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 60.
Доставката следва да бъде осъществена за офис обзавеждане с характеристики посочени в т. 2 от РАЗДЕЛ V ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.6.2017 г. 17:00
Променено: 15.9.2017 г. 14:06
27-2017-1015-27-47Публично състезаниеВъзложена20.3.2017 г. 10:57
„Извършване на текущ ремонт в помещение, управлявано от ТП на НОИ – Шумен, находящо се в гр. Нови Пазар”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на текущ ремонт в помещение, управлявано от ТП на НОИ – Шумен, находящо се в гр. Нови Пазар“ , с адрес гр. Нови Пазар, ул. “Оборище” № 5, ет. 2, стая с идентификатор 52009.502.220.6.8, от сграда с идентификатор 52009.502.220.6 по КК и КР на гр. Нови Пазар. Пълният обем на строително-ремонтни работи (СРР) – съгласно посоченото в количествената сметка по т. 2 от  РАЗДЕЛ V ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.4.2017 г. 17:00
Променено: 1.6.2017 г. 15:51
27-2016-1015-27-239Открита процедураВъзложена4.11.2016 г. 14:18
“Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен”
обособена ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” – съгласно приложение № 1.
обособена ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” – съгласно приложение № 4.
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Kанцеларските материали следва да бъдат оригинални и фабрично нови.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.1.2017 г. 17:00
Променено: 20.3.2017 г. 9:33
27-2016-1015-27-225Открита процедураВъзложена28.10.2016 г. 11:38
”Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Шумен”
Доставка на нетна елекрическа енергия – ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.
Прогнозното потребление в mWh на Възложителя е посочено в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.2.2017 г. 17:00
Променено: 14.6.2017 г. 10:14
27-2016-1015-27-60Открита процедураВъзложена24.3.2016 г. 11:37
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”
С Решение № 1040-27-9 от 01.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 14.05.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 14.05.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 16.05.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0055.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2016 г. 16:30
Променено: 3.10.2016 г. 11:32
27-2016-1015-27-55Открита процедураВъзложена21.3.2016 г. 8:36
„Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда, ПРМ и прилежащи площи на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-8 от 31.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда, ПРМ и прилежащи площи на ТП на НОИ – Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 30.09.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 30.09.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 03.10.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0053.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2016 г. 16:30
Променено: 23.11.2016 г. 13:10
27-2016-1015-27-51Открита процедураВъзложена17.3.2016 г. 10:49
„Предоставяне на услуги по охрана на сградите на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-7 от 24.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по охрана на сградите на ТП на НОИ – Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 31.10.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 31.10.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 01.11.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0040.
На основание чл. 27а, ал. 9, т. 1 от Закона за обществените поръчки отм. e публикувано в Регистъра на обществените поръчки с № 755911, решение за промяна № 1040-27-17 от 01.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Шумен. С посоченото решение за промяна са удължени обявените срокове по процедурата, както следва:
- срокът за получаване на документацията за участие - до 12:00 часа на 11.11.2016 г.;
- срокът за получаване на офертите за участие - до 16:30 часа на 11.11.2016 г.;
- датата на отваряне на офертите - на 14.11.2016 г. в 14.00 часа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2016 г. 16:30
Променено: 6.1.2017 г. 8:12
27-2016-1015-27-49Открита процедураВъзложена15.3.2016 г. 16:49
„Доставка на консумативи за принтерни, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-6 от 21.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за принтерни, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 31.08.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 31.08.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.09.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0033.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.8.2016 г. 16:30
Променено: 23.11.2016 г. 10:44
1 - 30Напред