Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
24-2014-171Открита процедура по ЗОПВъзложена13.11.2014 г. 11:02
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ, Стара Загора"
С Решение № Зап-187/29.12.2014 г. на директора на ТП на НОИ –  Стара Загора е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16.30 ч. на 30.01.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 30.01.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 02.02.2015 г. в 10.00 часа, в сградата на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ № 44, зала втора, етаж трети. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0270.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.1.2015 г. 16:30
Променено: 15.4.2015 г. 17:16