Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
25-2015-1015-25-39Затворена10.11.2015 г. 13:19
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Търговище” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”
С Решение № 1040-25-8 от 20.11.2015 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Търговище” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на 05.01.2016г. Офертите ще бъдат отворени на 06.01.2016г. в 09.00 часа в сградата на ТП на НОИ -Търговище ул." Св.Св.Кирил и Методий" №1 стая № 306 . Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0237
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.1.2016 г. 16:30
Променено: 6.2.2017 г. 15:21
25-2015-1015-25-33Затворена21.10.2015 г. 13:45
 “Обследване за енергийна ефективност на сградите на ТП на НОИ –Търговище”
С Решение № 1040-25-5 от 26.10.2015 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обследване за енергийна ефективност на сградите на ТП на НОИ –Търговище” .  Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8  от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на 20.11.2015г. Офертите ще бъдат отворени на 23.11.2015г. в 09.00 часа в сградата на ТП на НОИ -Търговище ул." Св.Св.Кирил и Методий" №1 стая № 306 . Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0218
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2015 г. 16:30
Променено: 3.1.2017 г. 10:54
25-2015-1015-25-28Затворена5.10.2015 г. 14:31
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи” . 
С Решение № 1040-25-4 от 13.10.2015 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи” .  Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 и чл.16 г от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на 09.11.2015г. Офертите ще бъдат отворени на 10.11.2015г. в 09.00 часа в сградата на ТП на НОИ -Търговище ул." Св.Св.Кирил и Методий" №1 стая № 306 . Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0210
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.11.2015 г. 16:30
Променено: 3.1.2018 г. 15:37
25-2015-1015-25-25Затворена29.9.2015 г. 9:50
„Охрана на сградите на ТП на НОИ – Търговище”
С Решение № 1040-25-3 от 02.10.2015 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Охрана на сградите на ТП на НОИ – Търговище” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 и чл.16 г от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на 28.10.2015г. Офертите ще бъдат отворени на 29.10.2015г. в 09.00 часа в сградата на ТП на НОИ -Търговище ул." Св.Св.Кирил и Методий" №1 стая № 306 . Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0202
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2015 г. 16:30
Променено: 12.1.2017 г. 14:40
25-2015-1015-25-22Затворена14.9.2015 г. 13:50
“ Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ-Търговище”
С Решение № 1040-25-2 от 17.09.2015 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ-Търговище” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 и чл.16 г от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на 14.10.2015г. Офертите ще бъдат отворени на 15.10.2015г. в 09.00 часа в сградата на  ТП на НОИ -Търговище ул." Св.Св.Кирил и Методий" №1 стая № 306 .
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0190
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2015 г. 16:30
Променено: 3.1.2017 г. 9:07
25-2015-47Затворена14.5.2015 г. 9:13
“Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградата на ТП на НОИ –Търговище, включително осигуряване на резервни части”
С Решение № Зап-50 от 14.05.2015 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградата на ТП на НОИ –Търговище, включително осигуряване на резервни части” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на 06.07.2015г. Офертите ще бъдат отворени на 07.07.2015г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ-Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0086.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2015 г. 16:30
Променено: 3.1.2017 г. 8:50
25-2015-44Открита процедура по ЗОПЗатворена4.5.2015 г. 15:54
”Текущ ремонт на част от покривната конструкция на административната сграда на ТП на НОИ-Търговище”
С Решение № Зап-45 от 07.05.2015 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Текущ ремонт на част от покривната конструкция на административната сграда на ТП на НОИ-Търговище” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на 05.06.2015г. Офертите ще бъдат отворени на 08.06.2015г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ-Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0081.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.9.2015 г. 8:48
25-2015-35Затворена15.4.2015 г. 13:44
"Абонаментно поддържане на отоплителна инсталация/оборудвана с газов котел/, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ-Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № Зап-38 от 20.04.2015 г. на директора на  ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Абонаментно поддържане на отоплителна инсталация /оборудвана с газов котел/, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ-Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на  01.06.2015г. Офертите ще бъдат отворени на 02.06.2015г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ-Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват  при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №  00145-2015-0060.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.6.2015 г. 16:30
Променено: 3.1.2017 г. 8:48
25-2015-22Затворена16.3.2015 г. 8:56
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Търговище."
 С Решение № Зап-24 от 16.03.2015 г. на директора на  ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на  27.04.2015г. Офертите ще бъдат отворени на 28.04.2015г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ-Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват  при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №  00145-2015-0031.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.4.2015 г. 16:30
Променено: 3.1.2017 г. 8:48
25-2015-13Затворена6.2.2015 г. 13:35
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите  на ТП на НОИ - Търговище “

 С Решение № Зап-15 от 16.02.2015 г. на директора на  ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на  31.03.2015г. Офертите ще бъдат отворени на 01.04.2015г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват  при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №  00145-2015-0009
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.3.2015 г. 16:30
Променено: 3.1.2017 г. 8:47