Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
25-2020-1015-25-34Договаряне без предварително обявлениеВъзложена10.6.2020 г. 10:36
"Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № 1040-25-9 от 10.06.2020 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ-Търговище” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл.79,ал.1, т.3, буква"в"от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.7.2020 г. 10:18
25-2020-1015-25-33Открита процедураЗатворена8.6.2020 г. 13:22
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № Ц1040-25-8 от 05.06.2020 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Търговище”.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.07.2020 г. Офертите ще бъдат отворени на 21.07.2020 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2020-0042.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2020 г. 17:00
Променено: 4.8.2021 г. 14:18
25-2020-1015-25-31Открита процедураЗатворена5.6.2020 г. 11:02
„Предоставяне на услуги по охрана на сгради на ТП на НОИ – Търговище”
С Решение № Ц1040-25-6 от 03.06.2020 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Предоставяне на услуги по охрана на сгради на ТП на НОИ – Търговище”.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 13.07.2020 г. Офертите ще бъдат отворени на 14.07.2020 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2020-0037.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.7.2020 г. 17:00
Променено: 7.3.2023 г. 15:20
25-2020-1015-25-27Публично състезаниеЗатворена28.5.2020 г. 11:35
"Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № Ц1040-25-4 от 28.05.2020 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ - Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 22.06.2020 г. Офертите ще бъдат отворени на 23.06.2020 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2020-0027.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2020 г. 17:00
Променено: 7.12.2020 г. 15:17
25-2020-1005-25-2Директно възлаганеЗатворена26.5.2020 г. 14:02
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации и актуална количествено-стойностна сметка на обществена поръчка с предмет "Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ - Търговище"
На основание чл.44, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.29, ал.1 от ППЗОП Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод на подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения резултат, а именно: възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации и актуална количествено-стойностна сметка за обществена поръчка с предмет "Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ - Търговище".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 26.5.2020 г. 14:02