Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
25-2016-1015-25-149Открита процедураЗатворена23.12.2016 г. 14:43
„Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Търговище”
С Решение № 1040-25-23 от 23.12.2016 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Търговище”
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.02.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 21.02.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0228.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.2.2017 г. 17:00
Променено: 20.7.2021 г. 9:04
25-2016-1015-25-139Събиране на оферти с обяваЗатворена12.12.2016 г. 14:25
„Упражняване на строителен надзор по време на строителството на отоплителна газова инсталация в сградата на Архивохранилище към ТП на НОИ - Търговище”
С Обява № 1026-25-15 от 12.12.2016 г. на директора на ТП на НОИ-Търговище за събиране на оферти е открито възлагането на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на отоплителна газова инсталация в сградата на Архивохранилище към ТП на НОИ - Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Офертите ще бъдат отворени на 04.01.2017 г. в 09.00 часа в сградата на ТП на НОИ-Търговище, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №1, стая 306. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертите. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка е публикувана в портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №9059805
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.1.2017 г. 17:00
Променено: 11.10.2017 г. 8:41
25-2016-1015-25-138Събиране на оферти с обяваПрекратена29.11.2016 г. 11:11
Доставка на дизелово гориво за зареждане на дизел-генератори в ТП на НОИ - Търговище ( ООА – Търговище )
С Обява № 1026-25-22 от 29.11.2016 г. на директора на ТП на НОИ-Търговище за събиране на оферти е открито възлагането на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за зареждане на дизел-генератори в ТП на НОИ - Търговище ( ООА – Търговище )”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Офертите ще бъдат отворени на 07.12.2016 г. в 09.00 часа в сградата на ТП на НОИ-Търговище, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №1, стая 306. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертите. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка е публикувана в портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №9059194
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.12.2016 г. 17:00
Променено: 15.2.2017 г. 16:07
25-2016-1015-25-126Открита процедураЗатворена4.11.2016 г. 13:24
„Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Търговище”: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”
С Решение № 1040-25-18 от 04.11.2016 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Търговище”: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 09.12.2016г. Офертите ще бъдат отворени на 12.12.2016г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0190
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.12.2016 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 11:52
25-2016-1015-25-110Публично състезаниеЗатворена3.10.2016 г. 11:00
“Проектиране и изграждане на отоплителна газова инсталация в сградата на Архивохранилище към ТП на НОИ –Търговище”
С Решение № 1040-25-16 от 07.10.2016 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Проектиране и изграждане на отоплителна газова инсталация в сградата на Архивохранилище към ТП на НОИ –Търговище”  . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00часа на 04.11.2016г. Офертите ще бъдат отворени на 07.11.2016г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0173
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.11.2016 г. 17:00
Променено: 28.9.2017 г. 14:13
25-2016-1015-25-101Открита процедураЗатворена13.9.2016 г. 11:26
"Предоставяне на услуги по охрана за нуждите на ТП на НОИ-Търговище"
С Решение № 1040-25-15 от 20.09.2016 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на услуги по охрана за нуждите на ТП на НОИ-Търговище". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 25.10.2016г. Офертите ще бъдат отворени на 26.10.2016г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0163
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.10.2016 г. 17:00
Променено: 15.1.2018 г. 15:06
25-2016-1015-25-96Открита процедураЗатворена7.9.2016 г. 14:15
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ-Търговище, включително прилежащи площи"
С Решение № 1040-25-14 от 16.09.2016 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ-Търговище, включително прилежащи площи”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 21.10.2016г. Офертите ще бъдат отворени на 24.10.2016г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0158
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2016 г. 17:00
Променено: 3.1.2018 г. 15:41
25-2016-1015-25-92Договаряне без предварително обявлениеЗатворена30.8.2016 г. 9:45
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ-Търговище
С Решение № 1040-25-13 от 30.08.2016 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ-Търговище” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл.79,ал.1, т.3, буква"в"от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.8.2021 г. 14:20
25-2016-1015-25-63Събиране на оферти с обяваЗатворена30.6.2016 г. 8:44
"Изготвяне на технически паспорт на административната сграда на ТП на НОИ-Търговище"
"Изготвяне на технически паспорт на административната сграда на ТП на НОИ-Търговище"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.7.2016 г. 17:00
Променено: 3.1.2017 г. 11:01
25-2016-1015-25-54Публично състезаниеЗатворена9.6.2016 г. 11:39
“Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ –Търговище”
С Решение № 1040-25-10 от 22.06.2016 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ –Търговище”  . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00часа на 15.07.2016г. Офертите ще бъдат отворени на 18.07.2016г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0098
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.7.2016 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 11:49
25-2016-1015-25-33Затворена8.4.2016 г. 10:32
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сградите на ТП на НОИ – Търговище”
Предмет на настоящата обществена поръчка e “Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сградите на ТП на НОИ – Търговище“. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) се извършва с цел намаляване на числеността на преносители, причинители, резервоари на инфекции и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.6.2016 г. 16:30
Променено: 28.6.2018 г. 16:20
25-2016-1015-25-30Затворена22.3.2016 г. 15:29
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Търговище"
С Решение № 1040-25-4 от 25.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Търговище". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на 09.05.2016г. Офертите ще бъдат отворени на 10.05.2016г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0044
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2016 г. 16:30
Променено: 7.8.2018 г. 8:41
25-2016-1015-25-24Затворена22.2.2016 г. 13:37
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Търговище"
С Решение № 1040-25-3 от 26.02.2016 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 на 25.04.2016г. Офертите ще бъдат отворени на 26.04.2016г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0012
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.4.2016 г. 16:30
Променено: 4.7.2018 г. 14:00