Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
25-2020-1015-25-34Договаряне без предварително обявлениеВъзложена10.6.2020 г. 10:36
"Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № 1040-25-9 от 10.06.2020 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ-Търговище” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл.79,ал.1, т.3, буква"в"от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.7.2020 г. 10:18
25-2020-1015-25-33Открита процедураЗатворена8.6.2020 г. 13:22
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № Ц1040-25-8 от 05.06.2020 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Търговище”.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.07.2020 г. Офертите ще бъдат отворени на 21.07.2020 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2020-0042.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2020 г. 17:00
Променено: 4.8.2021 г. 14:18
25-2020-1015-25-31Открита процедураЗатворена5.6.2020 г. 11:02
„Предоставяне на услуги по охрана на сгради на ТП на НОИ – Търговище”
С Решение № Ц1040-25-6 от 03.06.2020 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Предоставяне на услуги по охрана на сгради на ТП на НОИ – Търговище”.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 13.07.2020 г. Офертите ще бъдат отворени на 14.07.2020 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2020-0037.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.7.2020 г. 17:00
Променено: 7.3.2023 г. 15:20
25-2020-1015-25-27Публично състезаниеЗатворена28.5.2020 г. 11:35
"Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № Ц1040-25-4 от 28.05.2020 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ - Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 22.06.2020 г. Офертите ще бъдат отворени на 23.06.2020 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2020-0027.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2020 г. 17:00
Променено: 7.12.2020 г. 15:17
25-2020-1005-25-2Директно възлаганеЗатворена26.5.2020 г. 14:02
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации и актуална количествено-стойностна сметка на обществена поръчка с предмет "Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ - Търговище"
На основание чл.44, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.29, ал.1 от ППЗОП Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод на подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения резултат, а именно: възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации и актуална количествено-стойностна сметка за обществена поръчка с предмет "Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ - Търговище".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 26.5.2020 г. 14:02
25-2019 -1015-25-137Публично състезаниеЗатворена30.10.2019 г. 9:38
„Подмяна на елементи на системите за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Търговище” 
С Решение № 1040-25-19 от 30.10.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на елементи на системите за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 25.11.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 26.11.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване  могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0178.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.11.2019 г. 17:00
Променено: 20.2.2020 г. 9:13
25-2019-1015-25-129Публично състезаниеЗатворена25.10.2019 г. 10:48
„Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна централа с прилежащите към нея елементи”
С Решение № 1040-25-16 от 25.10.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна централа с прилежащите към нея елементи”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 18.11.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.11.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0173.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2019 г. 17:00
Променено: 20.2.2020 г. 9:12
25-2019-1015-25-125Открита процедураЗатворена18.10.2019 г. 10:40
 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Търговище, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП"
С Решение № 1040-25-15 от 16.10.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Търговище, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.11.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 21.11.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0161.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2019 г. 17:00
Променено: 15.3.2021 г. 13:48
25-2019-1015-25-124Открита процедураЗатворена15.10.2019 г. 13:41
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Търговище
С Решение № 1040-25-14 от 15.10.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Търговище". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 19.11.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 20.11.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0157.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.11.2019 г. 17:00
Променено: 15.3.2021 г. 13:24
25-2019-1015-25-117Публично състезаниеЗатворена30.9.2019 г. 13:58
  „Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище”.
С Решение № 1040-25-13 от 30.09.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 23.10.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 24.10.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0144.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2019 г. 17:00
Променено: 4.1.2022 г. 13:59
25-2019-1015-25-93Събиране на оферти с обяваВъзложена22.7.2019 г. 9:14
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ - Търговище"
С Обява № 1026-25-13 от 22.07.2019 г. на директора на ТП на НОИ-Търговище за събиране на оферти е открито възлагането на обществена поръчка с предмет :"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ - Търговище".
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Срок за получаване на офертите - 30.08.2019 г. до 17:00 часа. Офертите ще бъдат отворени на 02.09.2019 г. в 13:00 часа в сградата на ТП на НОИ-Търговище, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №1, стая 304. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертите. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка е публикувана в портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 9090522
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.9.2019 г. 17:00
Променено: 14.10.2019 г. 14:08
25-2019-1015-25-56Събиране на оферти с обяваЗатворена27.5.2019 г. 13:08
 „Абонаментна   поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за система за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР, UPS) в ТП на НОИ – Търговище по обособени позиции”
С Обява № 1026-25-12 от 27.05.2019 г. на директора на ТП на НОИ-Търговище за събиране на оферти е открито възлагането на обществена поръчка с предмет : „Абонаментна   поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за система за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР, UPS) в ТП на НОИ – Търговище по обособени позиции”.  Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Срок за получаване на офертите - 06.06.2019 г. до 17:00 часа. Офертите ще бъдат отворени на 07.06.2019 г. в 10.30 часа в сградата на ТП на НОИ-Търговище, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №1, стая 304. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертите. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка е публикувана в портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 9088538.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.6.2019 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 14:37
25-2019-1015-25-46Публично състезаниеЗатворена18.4.2019 г. 9:46
„Текущ ремонт на сгради на ТП на НОИ – Търговище и изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище”
С Решение № 1040-25-5 от 24.04.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на сгради на ТП на НОИ – Търговище и изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 31.05.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 03.06.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0025.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2019 г. 17:00
Променено: 26.8.2019 г. 11:42
25-2018-1015-25-154Публично състезаниеЗатворена6.12.2018 г. 14:16
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № 1040-25-30 от 06.12.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 18.01.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 21.01.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0211.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.1.2019 г. 17:00
Променено: 18.3.2021 г. 9:53
25-2018-1015-25-134Публично състезаниеЗатворена22.10.2018 г. 11:13
„Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Търговище“
С Решение № 1040-25-22 от 22.10.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Търговище“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.11.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 21.11.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0182.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2018 г. 17:00
Променено: 11.2.2019 г. 8:54
25-2018-1015-25-131Договаряне без предварително обявлениеПрекратена12.10.2018 г. 11:01
" Абонаментно следгаранционно техническо обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ)  в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № 1040-25-21 от 12.10.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаметно следгаранционно техническо обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т. 8, във връзка с чл.79, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 29.10.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 30.10.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Договарянето с всеки от допуснатите участници ще се проведе по отделно на 19.11.2018 г. от 14:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Търговище, ул."Св.Св Кирил и Методий" №1, стая 306.
Решението е публикувано  в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0171.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.10.2018 г. 17:00
Променено: 13.11.2018 г. 10:48
25-2018-1015-25-120Открита процедураЗатворена1.10.2018 г. 11:15
"Предоставяне услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № 1040-25-20 от 28.09.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне  услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ-Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 05.11.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 06.11.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0156.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.11.2018 г. 17:00
Променено: 12.3.2021 г. 11:54
25-2018-1015-25-114Открита процедураЗатворена26.9.2018 г. 14:02
“Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ-Търговище, включително прилежащи площи”
С Решение № 1040-25-19 от 25.09.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ-Търговище, включително прилежащи площи”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 31.10.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 01.11.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0150.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2021 г. 9:05
25-2018-1015-25-87Публично състезаниеПрекратена22.6.2018 г. 13:48
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № 1040-25-12 от 22.06.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 19.07.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 20.07.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0088.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.7.2018 г. 17:00
Променено: 20.7.2018 г. 15:45
25-2018-1015-25-72Публично състезаниеПрекратена6.6.2018 г. 15:27
"Изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № 1040-25-11 от 06.06.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище на ТП на НОИ - Търговище". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 06.07.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 09.07.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0071.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2018 г. 17:00
Променено: 23.7.2018 г. 11:56
25-2018-1015-25-62Открита процедураПрекратена30.4.2018 г. 13:25
"Абонаметно следгаранционно техн. сервизно обслужване и поддръжка на изградена СГБНЕ в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи"
С Решение № 1040-25-5 от 27.04.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаметно следгаранционно техн. сервизно обслужване и поддръжка на изградена СГБНЕ в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 04.06.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 05.06.2018г. в 09.00 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0041.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.6.2018 г. 17:00
Променено: 19.6.2018 г. 10:25
25-2018-1005-25-5Директно възлаганеЗатворена27.4.2018 г. 11:36
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище на ТП на НОИ-Търговище“.
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации за обществени поръчки с предмет: „Изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище на ТП на НОИ-Търговище“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.5.2018 г. 13:33
25-2018-1015-25-54Събиране на оферти с обяваЗатворена16.4.2018 г. 14:37
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сградите на ТП на НОИ - Търговище”
С Обява № 1026-25-10 от 16.04.2018 г. на директора на ТП на НОИ-Търговище за събиране на оферти е открито възлагането на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сградите на ТП на НОИ - Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Срок за получаване на офертите - 04.05.2018 г. до 17:00 часа. Офертите ще бъдат отворени на 08.05.2018 г. в 09.00 часа в сградата на ТП на НОИ-Търговище, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №1, стая 306. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертите. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка е публикувана в портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 9074975.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.5.2018 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 12:01
25-2018-1015-25-42Публично състезаниеЗатворена5.4.2018 г. 13:14
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително  осигуряване на резервни части"
С Решение № 1040-25-4 от 05.04.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително  осигуряване на резервни части". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 30.04.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 02.05.2018г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0024.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.4.2018 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 12:01
25-2018-1015-25-36Публично състезаниеЗатворена23.3.2018 г. 10:57
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Търговище.
С Решение № 1040-25-3 от 23.03.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Търговище.". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 16.04.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 17.04.2018г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0011.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.4.2018 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 12:00
25-2017-1015-25-119Публично състезаниеЗатворена5.10.2017 г. 15:36
"Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ -Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № 1040-25-23 от 05.10.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ -Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 03.11.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 06.11.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0201.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.11.2017 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 11:59
25-2017-1015-25-115Публично състезаниеЗатворена27.9.2017 г. 14:09
"Подмяна на стъклопакети и изработка на алуминиева конструкция в административна сграда на ТП на НОИ - Търговище".
С Решение № 1040-25-22 от 27.09.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Подмяна на стъклопакети и изработка на алуминиева конструкция в административна сграда на ТП на НОИ - Търговище". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 25.10.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 26.10.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0194.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.10.2017 г. 17:00
Променено: 20.2.2018 г. 15:30
25-2017-1015-25-110Открита процедураЗатворена25.9.2017 г. 10:33
" Предоставяне на услуги по охрана за нуждите на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № 1040-25-21 от 20.09.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Предоставяне на услуги по охрана за нуждите на ТП на НОИ - Търговище". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 30.10.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 31.10.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0186.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2017 г. 17:00
Променено: 25.1.2019 г. 14:21
25-2017-1015-25-106Публично състезаниеЗатворена12.9.2017 г. 13:18
 Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ Търговище, включително прилежащи площи
С Решение № 1040-25-20 от 12.09.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ Търговище, включително прилежащи площи ". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 05.10.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 06.10.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0180.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.10.2017 г. 17:00
Променено: 15.1.2019 г. 11:13
25-2017-1015-25-74Открита процедураПрекратена29.6.2017 г. 10:59
„Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи“.
С Решение № 1040-25-17 от 27.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 14.08.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 15.08.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0122.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2017 г. 17:00
Променено: 21.8.2017 г. 9:47
1 - 30Напред