Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

05-2017-1015-05-42

“Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Видин, включително осигуряване на резервни части и консумативи”

Вид на обществената поръчка

Публично състезание

Описание на предмета

“Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Видин, включително осигуряване на резервни части и консумативи”

Допълнителна информация

С Решение № 1040-05-15 от 12.07.2017 г. на Директора на ТП на НОИ-Видин е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Видин, включително осигуряване на резервни части и консумативи”.Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Офертите се отварят на публично заседание, което ще се проведе на 14.08.2017 г. от 14 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул. „Пазарска“ № 4, ст. №5, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0132

Състояние

Прекратена

Номер на поръчката в АОП

00145-2017-0132

Лице за контакти

Цветанка Дичева

E-mail

vidin@nssi.bg

Телефон

094605390

Факс

094605340

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(12)
разгъване Раздел : 4. Решения за завършване на процедурата ‎(2)