Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
05-2019-1015-05-107Събиране на оферти с обяваВъзложена30.8.2019 г. 9:22
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части, материали и консумативи на отоплителна инсталация, захранвана с електрическа енергия за ТП на НОИ - Видин”
Настоящата обществена поръчка за абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителната инсталация, захранвана с електрическа енергия в ТП на НОИ – Видин ще се извършва с цел осигуряване безопасна експлоатация на отоплителните уреди и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служителите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.9.2019 г. 17:00
Променено: 28.10.2019 г. 13:17
05-2019-1015-05-82Събиране на оферти с обяваПрекратена19.7.2019 г. 10:23
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части, материали и консумативи на отоплителна инсталация, захранвана с електрическа енергия за ТП на НОИ - Видин”
Настоящата обществена поръчка за абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителната инсталация, захранвана с електрическа енергия в ТП на НОИ – Видин ще се извършва с цел осигуряване безопасна експлоатация на отоплителните уреди и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служителите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2019 г. 17:00
Променено: 15.8.2019 г. 9:08
05-2019-1015-05-80Открита процедураВъзложена10.7.2019 г. 14:05
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Видин, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”
Осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Видин чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение № 1 (“Списък на канцеларските материали и принадлежности за офиса по видове и прогнозни количества”. Възложителят прилага чл. 12 от ЗОП, тъй като предмета на поръчката е
 включен в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.8.2019 г. 17:00
Променено: 25.9.2019 г. 10:21
05-2019-1015-05-59Събиране на оферти с обяваПрекратена21.5.2019 г. 13:22
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части, материали и консумативи на отоплителна инсталация, захранвана с електрическа енергия за ТП на НОИ - Видин”
Настоящата обществена поръчка за абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителната инсталация, захранвана с електрическа енергия в ТП на НОИ – Видин ще се извършва с цел осигуряване безопасна експлоатация на отоплителните уреди и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служителите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.6.2019 г. 17:00
Променено: 25.6.2019 г. 10:22
05-2019-1006-05-17Директно възлаганеПрекратена21.5.2019 г. 13:21
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части, материали и консумативи на отоплителна инсталация, захранвана с електрическа енергия за ТП на НОИ - Видин”
На основание чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от Възложителя резултат, а именно възлагане на външна консултантска фирма изготвянето на документация и технически спецификации и осигуряване на външен експерт за участие в комисията за подбор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части, материали и консумативи на отоплителна инсталация, захранвана с електрическа енергия за ТП на НОИ - Видин”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.5.2019 г. 10:12
05-2019-1015-05-58Публично състезаниеВъзложена13.5.2019 г. 10:50
“Доставка на система за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Видин”
Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение в административната сграда на ТП на НОИ – Видин.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.7.2019 г. 17:00
Променено: 25.9.2019 г. 10:08
05-2019-1006-05-13Директно възлаганеВъзложена13.5.2019 г. 10:49
“Доставка на система за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Видин”
На основание чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от Възложителя резултат, а именно възлагане на външна консултантска фирма изготвянето на документация и технически спецификации за обществена поръчка с предмет:“Доставка на система за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Видин” .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.5.2019 г. 13:04
05-2019-1015-05-55Публично състезаниеВъзложена24.4.2019 г. 10:55
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Видин“
Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 16 броя инверторни климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Видин.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.6.2019 г. 17:00
Променено: 25.7.2019 г. 10:00
05-2019-1015-05-54Публично състезаниеВъзложена24.4.2019 г. 10:54
“Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици, монтирани в сградата на ТП на НОИ - Видин”
Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на извънгаранционно абонаментно поддържане на 12 бр. климатици; ремонт, доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи за извънгаранционна климатична техника, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ –Видин.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.6.2019 г. 17:00
Променено: 23.7.2019 г. 10:22
05-2019-1015-05-40Открита процедураПрекратена9.4.2019 г. 13:28
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Видин, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”
Осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Видин чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение № 1 (“Списък на канцеларските материали и принадлежности за офиса по видове и прогнозни количества”. Възложителят прилага чл. 12 от ЗОП, тъй като предмета на поръчката е
 включен в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.5.2019 г. 17:00
Променено: 28.5.2019 г. 16:05
05-2019-1015-05-39Открита процедураВъзложена9.4.2019 г. 13:27
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Видин”
Извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение № 1 (“Списък на канцеларските материали и принадлежности за офиса по видове и прогнозни количества”) и представен от изпълнителя каталог на предлаганите от него канцеларски материали.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.5.2019 г. 17:00
Променено: 24.7.2019 г. 11:31
05-2019-1015-05-38Открита процедураВъзложена9.4.2019 г. 13:26
“Доставка на нетна електрическа енергия по свобоно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект ТП на НОИ - Видин“
Доставка на електрическа електроенергия по свободно договорени цени, както и осигуряване услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.5.2019 г. 17:00
Променено: 24.7.2019 г. 11:31