Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
05-2018-1015-05-63Публично състезаниеВъзложена20.8.2018 г. 10:45
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Видин"
Предметът включва абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Видин. Техниката, подлежаща на абонаментно поддържане и сервизно обслужване е описана по видове, марки, количества и местонахождение в Техническите спецификации на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2018 г. 17:00
Променено: 1.11.2018 г. 11:43
05-2018-1015-05-62Публично състезаниеПрекратена20.8.2018 г. 10:43
“Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сградата на ТП на НОИ - Видин, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на извънгаранционно абонаментно поддържане на 17 бр. климатици; ремонт, доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи за извънгаранционна климатична техника, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ –Видин.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2018 г. 17:00
Променено: 19.9.2018 г. 9:38
05-2018-1015-05-45Публично състезаниеВъзложена19.6.2018 г. 15:03
„Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация на административната сграда на ТП на НОИ- Видин“
Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните видове дейности, включени в количествената сметка:Доставка и монтаж на проводник плътен алуминиев Ф8 за приемна мрежа; Доставка и монтаж на проводник плътен алуминиев Ф8 за мълниеотвод; Доставка и монтаж мълниеприемен прът; Доставка и монтаж на основа за мълниеприемник; Доставка и монтаж на мулти клема; Доставка и монтаж на държач (дистанционер) на проводник за плосък покрив; Доставка и монтаж на държач на проводник за стена; Доставка и монтаж на клема за метална обшивка на покривен борд; Доставка и монтаж на Т-съединител; Тръбен заземител - комплект от 2бр.х3м; Поцинкована шина 40х4мм; Доставка и монтаж на крепежни елементи; Лабораторни измервания на  специфично съпротивление, импеданс на заземителите; Изготвяне на проект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.8.2018 г. 0:00
Променено: 1.10.2018 г. 13:13
05-2018-1006-05-18Директно възлаганеВъзложена19.6.2018 г. 15:01
Възлагане на външна консултантска фирма изготвянето на документация и технически спецификации за обществена поръчка с предмет:„Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация на административната сграда на ТП на НОИ- Видин“
На основание чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от Възложителя резултат, а именно възлагане на външна консултантска фирма изготвянето на документация и технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация на административната сграда на ТП на НОИ- Видин“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 25.6.2018 г. 9:33
05-2018-1015-05-30Публично състезаниеВъзложена24.4.2018 г. 13:57
„Текущи ремонти в части от административната сграда на ТП на НОИ- Видин по три обособени позиции“
Извършване на Текущи ремонти в части от административната сграда на ТП на НОИ - Видин по три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на стълби на административната сграда на ТП на НОИ - Видин“ със следните видове работи -  Разбиване бетон ръчно, Извозване отпадъци, Кофражни работи, Изравнителна замазка, Настилка стъпала с мрамор; Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на фасада на административната сграда на ТП на НОИ  - Видин“ със следните видове работи - Врачански (мушелкалк) варовик 60х30х2см, Смес за закрепване на камъка, Изравнителна, външна, вароциментова мазилка, Труд, Услуга с автовишка, Фугираща смес, Допълнително укрепване на монтираните плочи с мин. 3 дюбел-пирона 8х10 на плоча; Обособена позиция 3 „Текущ ремонт на покрива на административната сграда на ТП на НОИ - Видин със следните видове работи - Демонтаж покривна хартия-балони, Грундиране с асфалт лак, Полагане на хидроизолация с и без посипка, Демонтаж и монтаж поц. ламарина.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2018 г. 17:00
Променено: 6.8.2018 г. 10:32
05-2018-1006-05-12Директно възлаганеВъзложена23.4.2018 г. 15:29
„Текущи ремонти в части от административната сграда на ТП на НОИ- Видин по три обособени позиции“
На основание чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от Възложителя резултат, а именно възлагане на външна консултантска фирма изготвянето на документация и технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Текущи ремонти в части от административната сграда на ТП на НОИ- Видин по три обособени позиции“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 24.4.2018 г. 15:38
05-2018-1015-05-26Открита процедураВъзложена11.4.2018 г. 14:55
“Предоставяне на услуги по охрана чрез сигнално - охранителна техника на административната сграда на ТП на НОИ - Видин ”
Изпълнението на поръчката включва осигуряване на надеждна охрана чрез сигнално - охранителна техника на охраняваните обекти, недопускане на престъпни посегателства в тях и защита при нормална и екстремна обстановка на административната сграда и прилежащите и приемни – приемна „Пенсии” и приемна „Осигурителен архив”, както и на помещение, находящо се на първия етаж стая №14  на ТП на НОИ - гр. Видин, с адрес: гр. Видин, ул. “Пазарска” №4
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2018 г. 17:00
Променено: 19.9.2018 г. 10:30
05-2018-1015-05-22Събиране на оферти с обяваВъзложена14.3.2018 г. 13:58
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ – Видин”
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД дейности/ на помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Видин. Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията на помещенията се извършват при спазване на изискванията на Наредба №1 от 19.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и действащата нормативна уредба за този вид дейности /във връзка с дейностите, предмет на поръчката/.  
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.4.2018 г. 17:00
Променено: 14.5.2018 г. 14:04
05-2018-1015-05-21Публично състезаниеПрекратена14.3.2018 г. 11:30
“Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сградата на ТП на НОИ - Видин, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на извънгаранционно абонаментно поддържане на 17 бр. климатици; ремонт, доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи за извънгаранционна климатична техника, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ –Видин.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2018 г. 17:00
Променено: 15.5.2018 г. 13:46
05-2018-1015-05-20Публично състезаниеПрекратена14.3.2018 г. 10:39
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Видин"
Предметът включва абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Видин. Техниката, подлежаща на абонаментно поддържане и сервизно обслужване е описана по видове, марки, количества и местонахождение в Техническите спецификации на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.5.2018 г. 17:00
Променено: 15.5.2018 г. 13:44
05-2018-1015-05-19Публично състезаниеВъзложена14.3.2018 г. 9:42
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Видин”
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на консумативи и подлежащи на износване модули за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни машини, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Видин, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества за 12 месеца, описани в 15 позиции в Техническите спецификации, част от документацията на поръчката- Марка XEROX, Марка CANON, Марка KYOCERA, Марка HP Laser Jet . 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.4.2018 г. 17:00
Променено: 26.6.2018 г. 13:08
05-2018-1015-05-18Открита процедураВъзложена14.3.2018 г. 9:04
"Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ - Видин"
Доставка на електрическа електроенергия по свободно договорени цени, както и осигуряване услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2018 г. 17:00
Променено: 2.8.2018 г. 11:35