Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
05-2016-1015-05-106Открита процедураВъзложена21.7.2016 г. 13:43
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Видин
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Видин
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.9.2016 г. 17:00
Променено: 8.12.2016 г. 11:12
05-2016-1015-05-86Договаряне без предварително обявлениеВъзложена4.7.2016 г. 15:55
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ - Видин
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ - Видин
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.7.2016 г. 10:34
05-2016-1015-05-36Публична покана по ЗОПВъзложена8.4.2016 г. 16:14
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в ТП на НОИ – Видин"
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в ТП на НОИ – Видин“.
Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията на помещенията се извършва при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.4.2016 г. 17:00
Променено: 4.5.2016 г. 11:07
05-2016-1015-05-26Възложена10.3.2016 г. 8:52
“Абонаментна поддържка на климатици, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Видин“
С Решение № 1040-05-11  от 16.03.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Видин е  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Абонаментна поддръжка на климатици, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Видин“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки.  Лице за контакт – Цветанка Дичева, началник на отдел „ЧРАПИО“, телефон: 094 605 390, e-mail: vidin@nssi.bg. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0027.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.4.2016 г. 17:00
Променено: 15.6.2016 г. 15:17
05-2016-1015-05-19Открита процедура по ЗОПВъзложена19.2.2016 г. 13:26
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Видин, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”
С Решение № 1040-05-9  от 22.02.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Видин е  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Видин, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за  получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 04.04.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 06.04.2016 г. в 14.00 часа, в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Видин, находяща се в гр. Видин, ул. ”Пазарска” № 4, етаж 1, стая № 5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата  на ТП на НОИ - Видин, в която се извършва отварянето. Лице за контакт – Цветанка Дичева, началник на отдел „ЧРАПИО“, телефон: 094 605 390, e-mail: vidin@nssi.bg. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0006
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.4.2016 г. 17:00
Променено: 30.5.2016 г. 15:12