Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
05-2015-1015-05-20Открита процедура по ЗОПВъзложена14.10.2015 г. 11:40
„Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на административната сграда на ТП  на НОИ - Видин по обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строеж: Сграда на ТП на НОИ - Видин във Видин, ул. Пазарска №4; Обособена позиция 2: Обследване за енергийна ефективност съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Наредба 16-1594 от 13.11.2013 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.”
С Решение № 1040-05-9  от 29.10.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Видин е  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на административната сграда на ТП  на НОИ - Видин по обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строеж: Сграда на ТП на НОИ - Видин във Видин, ул. Пазарска №4; Обособена позиция 2: Обследване за енергийна ефективност съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Наредба 16-1594 от 13.11.2013 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради“ . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за  получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 08.12.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 10.12.2015 г. в 14.00 часа, в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Видин, находяща се в гр. Видин, ул. ”Пазарска” № 4, етаж 1, стая № 5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата  на ТП на НОИ - Видин, в която се извършва отварянето. Лице за контакт – Цветанка Дичева, началник на отдел „ЧРАПИО“, телефон: 094 605 390, e-mail: vidin@nssi.bg. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0224.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.12.2015 г. 17:00
Променено: 13.5.2016 г. 13:15
05-2015-1015-05-13Открита процедура по ЗОППрекратена16.9.2015 г. 10:00
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Видин, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2
С Решение № 1040-05-7  от 25.09.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Видин е  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Видин, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за  получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 10.11.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.11.2015 г. в 14.00 часа, в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Видин, находяща се в гр. Видин, ул. ”Пазарска” № 4, етаж 1, стая № 5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата  на ТП на НОИ - Видин, в която се извършва отварянето. Лице за контакт – Цветанка Дичева, началник на отдел „ЧРАПИО“, телефон: 094 605 390, e-mail: vidin@nssi.bg. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0196
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2015 г. 17:00
Променено: 11.11.2015 г. 11:28
05-2015-1015-05-12Открита процедура по ЗОПВъзложена15.9.2015 г. 15:46
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Видин
С Решение № 1040-05-6  от 25.09.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Видин е  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Видин” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за  получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 05.11.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 06.11.2015 г. в 14.00 часа, в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Видин, находяща се в гр. Видин, ул. ”Пазарска” № 4, етаж 1, стая № 5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата  на ТП на НОИ - Видин, в която се извършва отварянето. Лице за контакт – Цветанка Дичева, началник на отдел „ЧРАПИО“, телефон: 094 605 390, e-mail: vidin@nssi.bg. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0194.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.11.2015 г. 17:00
Променено: 25.11.2015 г. 9:40
05-2015-58Публична покана по ЗОПВъзложена16.4.2015 г. 11:04
"Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Видин"
Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Видин” по „формат на формуляра“, „вид хартия“ и „предполагаеми количества за 24 месеца“ , съгласно Таблица 1 от  “Технически спецификации”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.4.2015 г. 17:00
Променено: 4.6.2015 г. 13:24
05-2015-41Открита процедура по ЗОПВъзложена24.3.2015 г. 9:24
"Абонаментна поддръжка на климатици, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Видин."
С Решение № 51  от 25.03.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Видин е  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Абонаментна поддръжка на климатици, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Видин“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 04.05.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 05.05.2015 г. в 15.00 часа, в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Видин, находяща се в гр. Видин, ул. ”Пазарска” № 4, етаж 1, стая № 5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата  на ТП на НОИ - Видин, в която се извършва отварянето. Лице за контакт – Цветанка Дичева, началник на отдел „ЧРАПИО“, телефон: 094 605 390, e-mail: vidin@nssi.bg. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0040.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.5.2015 г. 0:00
Променено: 20.5.2015 г. 16:21