Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
05-2014-75Открита процедура по ЗОПВъзложена22.10.2014 г. 10:49
„Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Видин“
С Решение № 80  от 23.10.2014 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Видин е  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Видин”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 17.11.2014 г. Офертите ще бъдат отворени на 18.11.2014 г. в 15.00 часа, в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Видин, находяща се в гр. Видин, ул. ”Пазарска” № 4, етаж 1, стая № 5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата  на ТП на НОИ - Видин, в която се извършва отварянето. Лице за контакт – Цветанка Дичева, началник на отдел „ЧРАПИО“, телефон: 094 605 390, e-mail: vidin@nssi.bg. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0240.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.11.2014 г. 17:00
Променено: 5.12.2014 г. 15:21