Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
02-2017-1015-02-245Публично състезаниеВъзложена30.11.2017 г. 15:27
„Абонаментно и сервизно обслужване на пътническа и товаро-пътническа асансьорна уредба, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Бургас“
Предметът на настоящата поръчката е „Абонаментно и сервизно обслужване на пътническа и товаро-пътническа асансьорна уредба, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Бургас”. В обхвата на предмета на поръчката са включени дейности по извършване на абонаментна поддръжка на два броя асансьорни уредби, извършване на планов ремонт на товаро-пътническата асансьорна уредба и осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Бургас. Абонаментната поддръжка на пътническата и товаро-пътническата уредби се осъществява чрез извършването на всички видове дейности, свързани с техническо обслужване и ремонтни дейности (ремонтни дейности, предписани от производителя; по предписание на регионалния отдел на ГД „ИДТН“; поради настъпил фабричен или монтажен дефект; аварийни), необходими за поддържане на безопасната и безаварийна работа на асансьорите, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя. Поддържането включва: смазване, почистване и други подобни; функционални проверки; дейности по настройване и регулиране; ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят техническите характеристики на асансьора; ремонт на електрическата инсталация за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални елементи; аварийно обслужване на асансьорите. Плановият ремонт включва подмяна на износена отклонителна ролка на контратежините на товаро-пътнически асансьор.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.12.2017 г. 17:00
Променено: 23.2.2018 г. 10:56
02-2017-1015-02-212Открита процедураЗатворена16.11.2017 г. 11:31
„Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ - Бургас и със СОТ във филиала в гр. Поморие и в наетото помещение в сградата на "Информационно обслужване" АД“
Целта на настоящата обществена поръчка е осъществяване на защита от противоправни посегателства на сгради на ТП на НОИ - Бургас, находящи се на адреси:
Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ № 126;
Поморие, ул. „Княз Борис I“ № 78 и
помещение в сградата на „Информационно обслужване“ АД, на адрес гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ №3,
чрез възлагане на външен изпълнител осъществяването на охрана с физическа сила и СОТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.12.2017 г. 17:00
Променено: 18.1.2018 г. 15:46
02-2017-1015-02-200Събиране на оферти с обяваПрекратена6.11.2017 г. 16:34
“Отпечатване и доставка на формуляри за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас”
Отпечатване и доставка на формуляри, съгласно направени заявки в зависимост от моментните потребности по вид, количество и технически характеристики, съгласно приложените към документацията технически характеристики. Обявените количествата са прогнозни и Възложителят не е длъжен да ги усвои.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2017 г. 17:00
Променено: 8.12.2017 г. 9:45
02-2017-1015-02-207Пряко договарянеПрекратена11.10.2017 г. 14:00
“Доставка и монтаж на нова дренажна помпа и ВиК инсталация в сутерена на филиала в гр. Поморие. Демонтаж на старата помпа и инсталация“.
Предметът обхваща: 1. Доставка на един брой потопяема дренажна помпа и прилежащите към нея обратен клапан за отпадни води и защитно табло за дренажната помпа; 2. Демонтаж на съществуващите дефектирали помпа,защитно табло и обратен клапан в сутерена на сградата; 3. Монтаж на доставените нови дренажна помпа, обратен клапан и защитно табло за нея, свързването им към сградната ВИК инсталация и въвеждането им в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 8.12.2017 г. 9:44
02-2017-1015-02-180Публично състезаниеВъзложена17.8.2017 г. 14:48
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати"
Периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.10.2017 г. 17:00
Променено: 2.1.2018 г. 14:52
02-2017-1015-02-169Публично състезаниеВъзложена17.8.2017 г. 14:47
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Бургас"
Доставка, включваща разтоварване и монтаж, на 23 броя работни столове; 20 броя посетителски столове; 6 броя шкафове ПДЧ; 2 броя етажерки и 4 броя метални шкафове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.9.2017 г. 17:00
Променено: 8.12.2017 г. 9:43
02-2017-1015-02-168Публично състезаниеПрекратена17.8.2017 г. 14:46
"Абонаментно и сервизно обслужване на климатици, климатични инсталации и отоплителна система, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Бургас "
Абонаментно и сервизно обслужване, включително осигуряване на резервни части, на 15 броя климатични сплит системи, 1 брой чилър система, 1 брой горелка, 1 брой водогреен котел, 92 броя конвектори.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2017 г. 17:00
Променено: 26.10.2017 г. 8:48
02-2017-1015-02-167Публично състезаниеПрекратена10.8.2017 г. 14:39
„Абонаментно и сервизно обслужване на пътническа и товаро-пътническа асансьорна уредба, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Бургас“.
Абонаментната поддръжка на пътническата и товаро-пътническата уредби се осъществява чрез извършването на всички видове дейности, свързани с техническо обслужване и ремонтни дейности (планови ремонтни дейности, предписани от производителя; по предписание на регионалния отдел на ГД „ИДТН“; поради настъпил фабричен или монтажен дефект; аварийни), необходими за поддържане на безопасната и безаварийна работа на асансьорите, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя. Поддържането включва: смазване, почистване и други подобни; функционални проверки; дейности по настройване и регулиране; ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят техническите характеристики на асансьора; ремонт на електрическата инсталация за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални елементи; аварийно обслужване на асансьорите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.9.2017 г. 17:00
Променено: 2.10.2017 г. 11:19
02-2017-1015-02-137Публично състезаниеВъзложена7.7.2017 г. 14:57
"Разширяване/доизграждане на съществуваща пожароизвестителна система на ет. 6 и ет. 7 в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас"
Предмет на настоящата поръчката е разширяване/доизграждане на съществуваща пожароизвестителна система на ет. 6 и ет. 7 в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас. Целта на доизграждането на съществуващата пожароизвестителна система (ПИС) е създаване на пожаробезопасни условия за служители, клиенти и надеждно съхраняване на документацията и сградния фонд. Видовете дейности, количествата им и техническите характеристики са подробно описани в техническите спецификации към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.8.2017 г. 17:00
Променено: 8.12.2017 г. 9:41
02-2017-1015-02-136Публично състезаниеВъзложена6.7.2017 г. 16:38
„Ремонт на стълби/вход запад, отводнителни канали и санитарни възли в  административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, ремонт на работните помещения в офис Руен и филиала град Поморие“
Предмет на настоящата поръчката са строително-монтажни дейности, свързани с извършването на ремонт на стълби/вход запад, отводнителни канали и санитарни възли в  административната сграда на ТП на НОИ – Бургас и ремонт на работните помещения в офис Руен и филиала град Поморие. Целта на ремонта за административната сграда в Бургас е създаване на безопасни условия при влизане в сградата, предпазване от проникване на дъждовни води в основите на сградата и помещенията в сутерена. Ремонтите на офисите Руен и Поморие са за подобряване на условията на труд. Видовете дейности, количествата им и техническите характеристики са подробно описани в техническите спецификации към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.8.2017 г. 17:00
Променено: 8.12.2017 г. 9:37
02-2017-1015-02-95Открита процедураВъзложена25.5.2017 г. 9:28
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително доставка на резервни части за принтерна, копирна и друга офис техника за нуждите на ТП на НОИ – Бургас"
Абонаментно и сервизно обслужване на 39 броя лазерни принтери, 22 броя мултифункционални устройства, 5 броя копирни машини, 2 броя факс апарати и 10 броя друга техника, вкючително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Бургас.В обхвата на предмета на поръчката са включени следните дейности: профилактика на техниката при подадена заявка от Възложителя, но не по-често от веднъж на три месеца; сервиз, поддържане в техническа изправност и годност за експлоатация на офис техниката; извършване на диагностика и ремонт (по целесъобразност) на офис техниката; даване на указания за правилното ползване на техниката съгласно предписанията на производителите; демонтаж на дефектирали части и монтаж на нови; доставка на нови резервни части с гаранционен срок, отговарящи на техническите изисквания за съответната техника.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.6.2017 г. 16:30
Променено: 21.9.2017 г. 13:07
02-2017-1015-02-88Публично състезаниеВъзложена12.5.2017 г. 16:23
„Изпълнение на проект за реорганизация на работните места във фронт офиса на административната сграда на ТП на НОИ – Бургас“
Предметът на поръчката включва строително-монтажни дейности, свързани с преустройство на съществуващи работни места и обособяване на приемна за граждани, съгласно изготвен проект. Видовете дейности, количествата им и техническите характеристики са подробно описани в техническите спецификации към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2017 г. 16:30
Променено: 23.8.2017 г. 16:21
02-2017-1015-02-92Публично състезаниеПрекратена21.4.2017 г. 16:29
„Доставка и монтаж на нова дренажна помпа и ВиК инсталация в сутерена на филиала в град Поморие. Демонтаж на старата помпа и инсталация”
Доставка и монтаж на нова дренажна помпа  и ВИК инсталация в сутерена на филиала в град Поморие. Демонтаж на старата помпа и инсталация. Предметът обхваща:
1. Доставка на един брой потопяема дренажна помпа и прилежащите към нея обратен клапан за отпадни води и защитно табло за дренажната помпа;
2.  Демонтаж на съществуващите дефектирали помпа,защитно табло и обратен клапан в сутерена на сградата;
3. Монтаж на доставените нови  дренажна помпа, обратен клапан и защитно табло за нея, свързването им към сградната ВИК инсталация и въвеждането им в експлоатация.
 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2017 г. 16:30
Променено: 6.7.2017 г. 16:52
02-2017-1015-02-67Публично състезаниеВъзложена12.4.2017 г. 12:05
„Поставяне на топлоизолация на пода в подпокривното пространство и покриване на топлоизолацията с армирана замазка в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас”
Поставяне на топлоизолация на пода в подпокривно пространство в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас, което включва: почистване (събиране, измитане) и сваляне на налични отпадъци от подпокривното пространство; товарене, извозване и изхвърляне на наличните отпадъци и тези след приключване на строително-монтажните дейности; доставка и полагане на подов XPS с обща дебелина - 10 см и с коефициент на топлопроводимост – не повече от 0.034, върху площ с размер 450 кв.м.; доставка и полагане на полиетилен (найлон) над подовия XPS,  минимум 90 микрона; доставка и монтаж на метална скара – ф 5 мм; полагане на земно-влажна замазка  с дебелина средно 7 см. и почистване на обекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.5.2017 г. 16:30
Променено: 23.8.2017 г. 16:24
02-2017-1015-02-10Открита процедураВъзложена30.1.2017 г. 11:19
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Бургас, включително прилежащи площи“
Извършване на ежедневно, периодично, основно и нерегламентирано (ремонтни дейности, инцидентно замърсяване и др.) почистване на помещения на ТП на НОИ в административната сграда и прилежащите й площи, в архивохранилище на територията на гр. Бургас и във филиалите и офисите в градовете Айтос, Карнобат, Поморие, Царево, Сунгурларе, Несебър и с. Руен с обща площ - 4 926.32 м2. Изпълнителят ще извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията и изискванията, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.3.2017 г. 16:30
Променено: 17.5.2017 г. 8:53
02-2017-1015-02-238Открита процедураВъзложена23.1.2017 г. 12:40
„Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Бургас“
Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор и лицензираното Електроразпределително дружество, както и поемане на разходите за небаланси.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.2.2017 г. 16:30
Променено: 15.6.2017 г. 9:44