Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
02-2019-1015-02-236Открита процедураВъзложена31.10.2019 г. 15:57
Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ - Бургас и със СОТ във филиала в гр. Поморие и в наетото помещение в сградата на "Информационно обслужване" АД
Изпълнението на поръчката включва предоставяне на услуги по охрана, както следва: Осигуряване на денонощна охрана с физическа сила и СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126, където е необходимо да се обособи един охранителен пост при централния вход, дневно дежурство с работно време от 07:00 до 21:00 часа през работните за Възложителя дни и от 08:00 до 18:00 часа за празнични и почивни дни;
Осигуряване на денонощна охрана със СОТ във филиала в гр. Поморие, ул. “Княз Борис I” № 78 и архивни помещения в сградата на "Информационно обслужване" АД“ с адрес гр. Бургас, ПЗ „Север“, ул. „Янко Комитов“ № 3.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2020 г. 17:00
Променено: 31.3.2020 г. 9:32
02-2019-1015-02-211Събиране на оферти с обяваВъзложена8.10.2019 г. 15:56
"Извършване на обследване за енергийна ефективност на отоплителна инсталация с водогреен котел в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас"
Поръчката има за цел да бъде извършена периодична проверка на енергийната ефективност на отоплителната инсталация с водогреен котел в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, включително изготвяне на доклад с резултатите от проверката, при спазване на изискванията, условията и реда, регламентирани:
- в глава трета, раздел III “Проверка на енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради” от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ);
- в Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност, издадена от министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, oбн. ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2019 г. 17:00
Променено: 31.3.2020 г. 9:33
02-2019-1015-02-197Публично състезаниеВъзложена24.9.2019 г. 16:58
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Бургас“
В обхвата на предмета на поръчката са включени дейности по извършване на абонаментна поддръжка на два броя асансьорни уредби, доставка и смяна на стоманени въжета и повдигателен механизъм на товаро-пътническата асансьорна уредба, както и осигуряване на резервни части и консумативи за двете асансьорни уредби при възникнала необходимост за нуждите на ТП на НОИ – Бургас. Целта на услугата е поддържане на асансьорните уредби в изправност, отстраняване на възникнали повреди за безопасна и безаварийна работа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2019 г. 17:00
Променено: 31.3.2020 г. 9:34
02-2019-1015-02-192Публично състезаниеВъзложена23.8.2019 г. 13:33
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици и конвектори"
Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 2 бр. инверторни климатици и 15 бр. вентилаторни конвектори, подробно описани в технически спецификации към документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.9.2019 г. 17:00
Променено: 6.11.2019 г. 15:59
02-2019-1015-02-129Публично състезаниеВъзложена27.6.2019 г. 14:02
“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Бургас”
Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват доставка, включително разтоварване и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Бургас, подробно описано в „Технически спецификации“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.7.2019 г. 17:00
Променено: 6.11.2019 г. 15:59
02-2019-1015-02-118Публично състезаниеПрекратена30.5.2019 г. 14:53
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици и конвектори"
Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 2 бр. инверторни климатици и 15 бр. вентилаторни конвектори, подробно описани в технически спецификации към документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2019 г. 17:00
Променено: 16.7.2019 г. 15:33
02-2019-1015-02-117Открита процедураВъзложена23.5.2019 г. 14:02
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Бургас и прилежащи площи“
Извършване на ежедневно, периодично, основно и нерегламентирано (ремонтни дейности, инцидентно замърсяване и др.) почистване на помещения на ТП на НОИ в административната сграда и прилежащите й площи, в архивохранилище на територията на гр. Бургас и във филиалите и офисите в градовете Айтос, Карнобат, Поморие, Царево, Сунгурларе, Несебър, Созопол и Средец и с. Руен с обща площ - 4 884.22 м2. Изпълнителят ще извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията и изискванията, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2019 г. 17:00
Променено: 31.3.2020 г. 9:34
02-2019-1015-02-88Събиране на оферти с обяваВъзложена10.5.2019 г. 11:57
„Изготвяне на инвестиционен проект по част ВиК за административната сграда на ТП на НОИ - Бургас“
Изготвянето на проектна документация по част ВиК за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас е свързано с изпълнение на част от предписаните в техническия паспорт на ТП на НОИ – Бургас мерки
Проектната документация следва да съдържа:
1. Текстова част – обяснителна записка и становище, което изяснява, че при ремонта не се променят функциите на помещенията и не се налага изготвяне на цялостен проект.
2. Графична част.
3. Количествено-стойностна сметка, която да включва демонтажни работи и извозване на отпадъците; доставка и монтаж на материали и съоръжения, необходими за извършване на планираните в проектната документация дейности и СМР за възстановяване на нарушени елементи от сградата по време на извършване на проектните работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.5.2019 г. 17:00
Променено: 18.7.2019 г. 11:32