Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
02-2018-1015-02-207Открита процедураПрекратена27.12.2018 г. 10:48
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Бургас и прилежащи площи“
Извършване на ежедневно, периодично, основно и нерегламентирано (ремонтни дейности, инцидентно замърсяване и др.) почистване на помещения на ТП на НОИ в административната сграда и прилежащите й площи, в архивохранилище на територията на гр. Бургас и във филиалите и офисите в градовете Айтос, Карнобат, Поморие, Царево, Сунгурларе, Несебър, Созопол и Средец и с. Руен с обща площ - 5 030.32 м2. Изпълнителят ще извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията и изискванията, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.2.2019 г. 17:00
Променено: 9.5.2019 г. 13:12
02-2018-1015-02-169Събиране на оферти с обяваВъзложена25.10.2018 г. 16:41
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъпа в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас“
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас. Системата има за цел да ограничи свободния достъп до административните части на сградата и до помещенията с ограничен достъп, като преминаването следва да става само от служители, притежаващи валидна карта и от посетители, получили разрешение за достъп. Необходимото оборудване, автоматика, материали и компоненти на системата, както и гаранционното й обслужване и поддръжка са описани в „Технически спецификации“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2018 г. 17:00
Променено: 2.1.2019 г. 10:22
02-2018-1015-02-180Открита процедураВъзложена24.10.2018 г. 10:52
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Бургас“
Възлагането на обществената поръчка има за цел да осигури ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Бургас чрез доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, описани по видове и прогнозни количества в Приложение № 1. Възложителят може да заявява периодично, според потребностите си, канцеларски материали и принадлежности за офиса предмет на настоящата процедура.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2019 г. 13:40
02-2018-1015-02-168Публично състезаниеВъзложена12.10.2018 г. 13:33
„Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на помещения във фаза „Технически проект” за нуждите на ТП на НОИ - Бургас“
Предметът на обществената поръчка включва: изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на помещения фаза „Технически проект” за нуждите на ТП на НОИ – Бургас. За постигане на оптимални функционални и технически решения в проекта, трябва да се има предвид, че в помещенията ще се съхраняват документи/архив на ТП на НОИ - Бургас. Проектът е необходимо  да съдържа следните части:
1. Архитектура, включваща Решение за достъпна среда;
2. Строителни Конструкции – становище;
3. Електро - силно и слаботокови инсталации;
4. ВиК – становище;
5. ОВК – становище;
6. Енергийна Ефективност - становище;
7. Пожарна безопасност – становище;
8. Количествени сметки  по всички части;
9. Обща количествено-стойностна сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.11.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2019 г. 13:41
02-2018-1015-02-152Публично състезаниеВъзложена13.9.2018 г. 14:52
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас”
Периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.10.2018 г. 17:00
Променено: 2.1.2019 г. 10:22
02-2018-1015-02-151Публично състезаниеПрекратена5.9.2018 г. 16:07
„Изготвяне на проект за изграждане на аварийно стълбище в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас”
Проектът за изграждане на външно аварийно стълбище в административната сграда е необходимо да съдържа следните части: Архитектурна; Строително - конструктивна; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; План за управление на строителните отпадъци; Обща количествено-стойностна сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2018 г. 17:00
Променено: 29.10.2018 г. 14:29
02-2018-1015-02-134Събиране на оферти с обяваВъзложена14.8.2018 г. 14:59
„Упражняване на инвеститорски контрол върху изпълнението на договор с предмет: "Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас"“
Упражняване на инвеститорски контрол върху изпълнението на договор с предмет: "Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.8.2018 г. 17:00
Променено: 30.10.2018 г. 9:27
02-2018-1015-02-118Събиране на оферти с обяваВъзложена31.7.2018 г. 15:19
“Упражняване на инвеститорски контрол върху изпълнението на договор с предмет "Поставяне на топлоизолация на външните стени на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас""
Упражняване на инвеститорски контрол върху изпълнението на договор с предмет "Поставяне на топлоизолация на външните стени на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.8.2018 г. 17:00
Променено: 4.10.2018 г. 14:11
02-2018-1015-02-99Публично състезаниеВъзложена25.6.2018 г. 16:30
„Доставка и монтаж на нова гаражна врата за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас“
Предметът на поръчката включва: демонтаж на съществуваща ролетна врата; доставка и монтаж на нова автоматична ролетна гаражна врата, с вертикално вдигане и навиване на руло в кутия и почистване на обекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.7.2018 г. 17:00
Променено: 30.10.2018 г. 9:27
02-2018-1015-02-95Публично състезаниеВъзложена15.6.2018 г. 11:31
„Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас“
Предметът на обществената поръчка включва: текущ ремонт на сутерен, партер, етажи 2, 4, 6 и 8 в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, състоящ се основно в грундиране и боядисване на стени и тавани, доставка и монтаж на ламинат, доставка и монтаж на алуминиева врата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2018 г. 17:00
Променено: 16.10.2018 г. 16:00
02-2018-1015-02-92Открита процедураПрекратена1.6.2018 г. 9:00
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Бургас по обособени позиции”
Предметът на обществената поръчка включва: "Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на ТП на НОИ - Бургас по обособени позиции":
Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали по Приложение № 1";
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали по Приложение № 2.
За обособена позиция 2 - Възложителят прилага чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в частта за обособена позиция № 2, чиито предмет е включен в Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591 от 18.07.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2018 г. 17:00
Променено: 3.10.2018 г. 11:42
02-2018-1015-02-57Публично състезаниеВъзложена3.5.2018 г. 15:15
„Поставяне на топлоизолация на външните стени на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас“
Предметът на обществената поръчка включва: „Поставяне на топлоизолация на външните стени на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.6.2018 г. 17:00
Променено: 4.10.2018 г. 14:10
02-2018-1015-02-30Открита процедураПрекратена3.4.2018 г. 15:42
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Бургас по обособени позиции”
Предметът на обществената поръчка включва: "Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на ТП на НОИ - Бургас по обособени позиции":
Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали по Приложение № 1";
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали по Приложение № 2.
За обособена позиция 2 - Възложителят прилага чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в частта за обособена позиция № 2, чиито предмет е включен в Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591 от 18.07.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.5.2018 г. 17:00
Променено: 1.6.2018 г. 8:46
02-2018-1015-02-29Публично състезаниеВъзложена3.4.2018 г. 15:38
„Абонаментно и сервизно обслужване на климатици, климатични инсталации и отоплителна и вентилационна система, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Бургас“
Абонаментно и сервизно обслужване, включително осигуряване на резервни части, на 15 броя климатични сплит системи, 1 брой чилър система, 1 брой горелка, 1 брой водогреен котел, 1 брой вентилационна инсталация и 92 броя конвектори.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.4.2018 г. 17:00
Променено: 21.7.2020 г. 13:42