Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
02-2020-Ц1015-02-41Публично състезаниеВъзложена12.6.2020 г. 13:41
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатик за ТП на НОИ – Бургас
Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 бр. инверторен климатик. Техническите изисквания за климатичната техника са подробно описани в техническите спецификации към документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.7.2020 г. 17:00
Променено: 9.9.2020 г. 11:25
02-2020-Ц1015-02-39Публично състезаниеПрекратена10.6.2020 г. 14:28
Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнени врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас
Основните дейностите в обществената поръчка са:
1. Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнени врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126, с приблизителни размери - 166 см./100 см. (в/ш) – 1 брой; 198 см./115 см. (в/ш) – 1 брой;
2. Подготовка на местата за монтаж на вратите по т. 1, включително демонтаж на съществуващи врати и каси в сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Бургас;
3. Извършване на довършителни строителни дейности, с цел естетическото оформяне на зидовете около монтираните димоуплътнени врати.
Техническите характеристики на димоуплътнените врати са подробно описани в техническите спецификации, неразделна част от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2020 г. 17:00
Променено: 15.7.2020 г. 11:47
02-2020-Ц1015-02-32Публично състезаниеВъзложена21.5.2020 г. 15:21
„Абонаментно и сервизно обслужване на климатици, климатични инсталации и отоплителна и вентилационна система, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Бургас“.
Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно и сервизно обслужване на водогреен котел – 1 бр., горелка – 1 бр., чилър система – 1 бр., конвектори – 90 бр., климатици (сплит система) – 21 бр., общообменна вентилационна инсталация – 1 бр. и са необходими за поддържане на безопасната им и безаварийна работа, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.6.2020 г. 17:00
Променено: 25.8.2020 г. 16:19
02-2020-Ц1015-02-29Договаряне без предварително обявлениеПрекратена14.5.2020 г. 15:14
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТП на НОИ – Бургас
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТП на НОИ – Бургас с адрес: гр. Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 126; гр. Поморие, ул. "Княз Борис І" № 78; ИРМ на ТП на НОИ в гр. Царево, ул. „Христо Ботев“ № 10 и гр. Средец, Общинско помещение № 8.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.12.2020 г. 11:35