Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
02-2020-Ц1015-02-41Публично състезаниеВъзложена12.6.2020 г. 13:41
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатик за ТП на НОИ – Бургас
Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 бр. инверторен климатик. Техническите изисквания за климатичната техника са подробно описани в техническите спецификации към документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.7.2020 г. 17:00
Променено: 9.9.2020 г. 11:25
02-2020-Ц1015-02-39Публично състезаниеПрекратена10.6.2020 г. 14:28
Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнени врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас
Основните дейностите в обществената поръчка са:
1. Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнени врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126, с приблизителни размери - 166 см./100 см. (в/ш) – 1 брой; 198 см./115 см. (в/ш) – 1 брой;
2. Подготовка на местата за монтаж на вратите по т. 1, включително демонтаж на съществуващи врати и каси в сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Бургас;
3. Извършване на довършителни строителни дейности, с цел естетическото оформяне на зидовете около монтираните димоуплътнени врати.
Техническите характеристики на димоуплътнените врати са подробно описани в техническите спецификации, неразделна част от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2020 г. 17:00
Променено: 15.7.2020 г. 11:47
02-2020-Ц1015-02-32Публично състезаниеВъзложена21.5.2020 г. 15:21
„Абонаментно и сервизно обслужване на климатици, климатични инсталации и отоплителна и вентилационна система, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Бургас“.
Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно и сервизно обслужване на водогреен котел – 1 бр., горелка – 1 бр., чилър система – 1 бр., конвектори – 90 бр., климатици (сплит система) – 21 бр., общообменна вентилационна инсталация – 1 бр. и са необходими за поддържане на безопасната им и безаварийна работа, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.6.2020 г. 17:00
Променено: 25.8.2020 г. 16:19
02-2020-Ц1015-02-29Договаряне без предварително обявлениеПрекратена14.5.2020 г. 15:14
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТП на НОИ – Бургас
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТП на НОИ – Бургас с адрес: гр. Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 126; гр. Поморие, ул. "Княз Борис І" № 78; ИРМ на ТП на НОИ в гр. Царево, ул. „Христо Ботев“ № 10 и гр. Средец, Общинско помещение № 8.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.12.2020 г. 11:35
02-2019-1015-02-236Открита процедураВъзложена31.10.2019 г. 15:57
Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ - Бургас и със СОТ във филиала в гр. Поморие и в наетото помещение в сградата на "Информационно обслужване" АД
Изпълнението на поръчката включва предоставяне на услуги по охрана, както следва: Осигуряване на денонощна охрана с физическа сила и СОТ в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126, където е необходимо да се обособи един охранителен пост при централния вход, дневно дежурство с работно време от 07:00 до 21:00 часа през работните за Възложителя дни и от 08:00 до 18:00 часа за празнични и почивни дни;
Осигуряване на денонощна охрана със СОТ във филиала в гр. Поморие, ул. “Княз Борис I” № 78 и архивни помещения в сградата на "Информационно обслужване" АД“ с адрес гр. Бургас, ПЗ „Север“, ул. „Янко Комитов“ № 3.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2020 г. 17:00
Променено: 31.3.2020 г. 9:32
02-2019-1015-02-211Събиране на оферти с обяваВъзложена8.10.2019 г. 15:56
"Извършване на обследване за енергийна ефективност на отоплителна инсталация с водогреен котел в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас"
Поръчката има за цел да бъде извършена периодична проверка на енергийната ефективност на отоплителната инсталация с водогреен котел в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, включително изготвяне на доклад с резултатите от проверката, при спазване на изискванията, условията и реда, регламентирани:
- в глава трета, раздел III “Проверка на енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради” от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ);
- в Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност, издадена от министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, oбн. ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2019 г. 17:00
Променено: 31.3.2020 г. 9:33
02-2019-1015-02-197Публично състезаниеВъзложена24.9.2019 г. 16:58
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Бургас“
В обхвата на предмета на поръчката са включени дейности по извършване на абонаментна поддръжка на два броя асансьорни уредби, доставка и смяна на стоманени въжета и повдигателен механизъм на товаро-пътническата асансьорна уредба, както и осигуряване на резервни части и консумативи за двете асансьорни уредби при възникнала необходимост за нуждите на ТП на НОИ – Бургас. Целта на услугата е поддържане на асансьорните уредби в изправност, отстраняване на възникнали повреди за безопасна и безаварийна работа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2019 г. 17:00
Променено: 31.3.2020 г. 9:34
02-2019-1015-02-192Публично състезаниеВъзложена23.8.2019 г. 13:33
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици и конвектори"
Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 2 бр. инверторни климатици и 15 бр. вентилаторни конвектори, подробно описани в технически спецификации към документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.9.2019 г. 17:00
Променено: 6.11.2019 г. 15:59
02-2019-1015-02-129Публично състезаниеВъзложена27.6.2019 г. 14:02
“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Бургас”
Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват доставка, включително разтоварване и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Бургас, подробно описано в „Технически спецификации“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.7.2019 г. 17:00
Променено: 6.11.2019 г. 15:59
02-2019-1015-02-118Публично състезаниеПрекратена30.5.2019 г. 14:53
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици и конвектори"
Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 2 бр. инверторни климатици и 15 бр. вентилаторни конвектори, подробно описани в технически спецификации към документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2019 г. 17:00
Променено: 16.7.2019 г. 15:33
02-2019-1015-02-117Открита процедураВъзложена23.5.2019 г. 14:02
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Бургас и прилежащи площи“
Извършване на ежедневно, периодично, основно и нерегламентирано (ремонтни дейности, инцидентно замърсяване и др.) почистване на помещения на ТП на НОИ в административната сграда и прилежащите й площи, в архивохранилище на територията на гр. Бургас и във филиалите и офисите в градовете Айтос, Карнобат, Поморие, Царево, Сунгурларе, Несебър, Созопол и Средец и с. Руен с обща площ - 4 884.22 м2. Изпълнителят ще извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията и изискванията, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2019 г. 17:00
Променено: 31.3.2020 г. 9:34
02-2019-1015-02-88Събиране на оферти с обяваВъзложена10.5.2019 г. 11:57
„Изготвяне на инвестиционен проект по част ВиК за административната сграда на ТП на НОИ - Бургас“
Изготвянето на проектна документация по част ВиК за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас е свързано с изпълнение на част от предписаните в техническия паспорт на ТП на НОИ – Бургас мерки
Проектната документация следва да съдържа:
1. Текстова част – обяснителна записка и становище, което изяснява, че при ремонта не се променят функциите на помещенията и не се налага изготвяне на цялостен проект.
2. Графична част.
3. Количествено-стойностна сметка, която да включва демонтажни работи и извозване на отпадъците; доставка и монтаж на материали и съоръжения, необходими за извършване на планираните в проектната документация дейности и СМР за възстановяване на нарушени елементи от сградата по време на извършване на проектните работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.5.2019 г. 17:00
Променено: 18.7.2019 г. 11:32
02-2018-1015-02-207Открита процедураПрекратена27.12.2018 г. 10:48
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Бургас и прилежащи площи“
Извършване на ежедневно, периодично, основно и нерегламентирано (ремонтни дейности, инцидентно замърсяване и др.) почистване на помещения на ТП на НОИ в административната сграда и прилежащите й площи, в архивохранилище на територията на гр. Бургас и във филиалите и офисите в градовете Айтос, Карнобат, Поморие, Царево, Сунгурларе, Несебър, Созопол и Средец и с. Руен с обща площ - 5 030.32 м2. Изпълнителят ще извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията и изискванията, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.2.2019 г. 17:00
Променено: 9.5.2019 г. 13:12
02-2018-1015-02-169Събиране на оферти с обяваВъзложена25.10.2018 г. 16:41
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъпа в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас“
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас. Системата има за цел да ограничи свободния достъп до административните части на сградата и до помещенията с ограничен достъп, като преминаването следва да става само от служители, притежаващи валидна карта и от посетители, получили разрешение за достъп. Необходимото оборудване, автоматика, материали и компоненти на системата, както и гаранционното й обслужване и поддръжка са описани в „Технически спецификации“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2018 г. 17:00
Променено: 2.1.2019 г. 10:22
02-2018-1015-02-180Открита процедураВъзложена24.10.2018 г. 10:52
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Бургас“
Възлагането на обществената поръчка има за цел да осигури ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Бургас чрез доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, описани по видове и прогнозни количества в Приложение № 1. Възложителят може да заявява периодично, според потребностите си, канцеларски материали и принадлежности за офиса предмет на настоящата процедура.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2019 г. 13:40
02-2018-1015-02-168Публично състезаниеВъзложена12.10.2018 г. 13:33
„Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на помещения във фаза „Технически проект” за нуждите на ТП на НОИ - Бургас“
Предметът на обществената поръчка включва: изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на помещения фаза „Технически проект” за нуждите на ТП на НОИ – Бургас. За постигане на оптимални функционални и технически решения в проекта, трябва да се има предвид, че в помещенията ще се съхраняват документи/архив на ТП на НОИ - Бургас. Проектът е необходимо  да съдържа следните части:
1. Архитектура, включваща Решение за достъпна среда;
2. Строителни Конструкции – становище;
3. Електро - силно и слаботокови инсталации;
4. ВиК – становище;
5. ОВК – становище;
6. Енергийна Ефективност - становище;
7. Пожарна безопасност – становище;
8. Количествени сметки  по всички части;
9. Обща количествено-стойностна сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.11.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2019 г. 13:41
02-2018-1015-02-152Публично състезаниеВъзложена13.9.2018 г. 14:52
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас”
Периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.10.2018 г. 17:00
Променено: 2.1.2019 г. 10:22
02-2018-1015-02-151Публично състезаниеПрекратена5.9.2018 г. 16:07
„Изготвяне на проект за изграждане на аварийно стълбище в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас”
Проектът за изграждане на външно аварийно стълбище в административната сграда е необходимо да съдържа следните части: Архитектурна; Строително - конструктивна; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; План за управление на строителните отпадъци; Обща количествено-стойностна сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2018 г. 17:00
Променено: 29.10.2018 г. 14:29
02-2018-1015-02-134Събиране на оферти с обяваВъзложена14.8.2018 г. 14:59
„Упражняване на инвеститорски контрол върху изпълнението на договор с предмет: "Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас"“
Упражняване на инвеститорски контрол върху изпълнението на договор с предмет: "Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.8.2018 г. 17:00
Променено: 30.10.2018 г. 9:27
02-2018-1015-02-118Събиране на оферти с обяваВъзложена31.7.2018 г. 15:19
“Упражняване на инвеститорски контрол върху изпълнението на договор с предмет "Поставяне на топлоизолация на външните стени на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас""
Упражняване на инвеститорски контрол върху изпълнението на договор с предмет "Поставяне на топлоизолация на външните стени на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.8.2018 г. 17:00
Променено: 4.10.2018 г. 14:11
02-2018-1015-02-99Публично състезаниеВъзложена25.6.2018 г. 16:30
„Доставка и монтаж на нова гаражна врата за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас“
Предметът на поръчката включва: демонтаж на съществуваща ролетна врата; доставка и монтаж на нова автоматична ролетна гаражна врата, с вертикално вдигане и навиване на руло в кутия и почистване на обекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.7.2018 г. 17:00
Променено: 30.10.2018 г. 9:27
02-2018-1015-02-95Публично състезаниеВъзложена15.6.2018 г. 11:31
„Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас“
Предметът на обществената поръчка включва: текущ ремонт на сутерен, партер, етажи 2, 4, 6 и 8 в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, състоящ се основно в грундиране и боядисване на стени и тавани, доставка и монтаж на ламинат, доставка и монтаж на алуминиева врата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2018 г. 17:00
Променено: 16.10.2018 г. 16:00
02-2018-1015-02-92Открита процедураПрекратена1.6.2018 г. 9:00
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Бургас по обособени позиции”
Предметът на обществената поръчка включва: "Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на ТП на НОИ - Бургас по обособени позиции":
Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали по Приложение № 1";
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали по Приложение № 2.
За обособена позиция 2 - Възложителят прилага чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в частта за обособена позиция № 2, чиито предмет е включен в Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591 от 18.07.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2018 г. 17:00
Променено: 3.10.2018 г. 11:42
02-2018-1015-02-57Публично състезаниеВъзложена3.5.2018 г. 15:15
„Поставяне на топлоизолация на външните стени на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас“
Предметът на обществената поръчка включва: „Поставяне на топлоизолация на външните стени на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.6.2018 г. 17:00
Променено: 4.10.2018 г. 14:10
02-2018-1015-02-30Открита процедураПрекратена3.4.2018 г. 15:42
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Бургас по обособени позиции”
Предметът на обществената поръчка включва: "Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на ТП на НОИ - Бургас по обособени позиции":
Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали по Приложение № 1";
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали по Приложение № 2.
За обособена позиция 2 - Възложителят прилага чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в частта за обособена позиция № 2, чиито предмет е включен в Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591 от 18.07.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.5.2018 г. 17:00
Променено: 1.6.2018 г. 8:46
02-2018-1015-02-29Публично състезаниеВъзложена3.4.2018 г. 15:38
„Абонаментно и сервизно обслужване на климатици, климатични инсталации и отоплителна и вентилационна система, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Бургас“
Абонаментно и сервизно обслужване, включително осигуряване на резервни части, на 15 броя климатични сплит системи, 1 брой чилър система, 1 брой горелка, 1 брой водогреен котел, 1 брой вентилационна инсталация и 92 броя конвектори.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.4.2018 г. 17:00
Променено: 21.7.2020 г. 13:42
02-2017-1015-02-245Публично състезаниеВъзложена30.11.2017 г. 15:27
„Абонаментно и сервизно обслужване на пътническа и товаро-пътническа асансьорна уредба, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Бургас“
Предметът на настоящата поръчката е „Абонаментно и сервизно обслужване на пътническа и товаро-пътническа асансьорна уредба, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Бургас”. В обхвата на предмета на поръчката са включени дейности по извършване на абонаментна поддръжка на два броя асансьорни уредби, извършване на планов ремонт на товаро-пътническата асансьорна уредба и осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Бургас. Абонаментната поддръжка на пътническата и товаро-пътническата уредби се осъществява чрез извършването на всички видове дейности, свързани с техническо обслужване и ремонтни дейности (ремонтни дейности, предписани от производителя; по предписание на регионалния отдел на ГД „ИДТН“; поради настъпил фабричен или монтажен дефект; аварийни), необходими за поддържане на безопасната и безаварийна работа на асансьорите, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя. Поддържането включва: смазване, почистване и други подобни; функционални проверки; дейности по настройване и регулиране; ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят техническите характеристики на асансьора; ремонт на електрическата инсталация за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални елементи; аварийно обслужване на асансьорите. Плановият ремонт включва подмяна на износена отклонителна ролка на контратежините на товаро-пътнически асансьор.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.12.2017 г. 17:00
Променено: 23.2.2018 г. 10:56
02-2017-1015-02-212Открита процедураЗатворена16.11.2017 г. 11:31
„Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ - Бургас и със СОТ във филиала в гр. Поморие и в наетото помещение в сградата на "Информационно обслужване" АД“
Целта на настоящата обществена поръчка е осъществяване на защита от противоправни посегателства на сгради на ТП на НОИ - Бургас, находящи се на адреси:
Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ № 126;
Поморие, ул. „Княз Борис I“ № 78 и
помещение в сградата на „Информационно обслужване“ АД, на адрес гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ №3,
чрез възлагане на външен изпълнител осъществяването на охрана с физическа сила и СОТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.12.2017 г. 17:00
Променено: 18.1.2018 г. 15:46
02-2017-1015-02-200Събиране на оферти с обяваПрекратена6.11.2017 г. 16:34
“Отпечатване и доставка на формуляри за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас”
Отпечатване и доставка на формуляри, съгласно направени заявки в зависимост от моментните потребности по вид, количество и технически характеристики, съгласно приложените към документацията технически характеристики. Обявените количествата са прогнозни и Възложителят не е длъжен да ги усвои.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2017 г. 17:00
Променено: 8.12.2017 г. 9:45
02-2017-1015-02-207Пряко договарянеПрекратена11.10.2017 г. 14:00
“Доставка и монтаж на нова дренажна помпа и ВиК инсталация в сутерена на филиала в гр. Поморие. Демонтаж на старата помпа и инсталация“.
Предметът обхваща: 1. Доставка на един брой потопяема дренажна помпа и прилежащите към нея обратен клапан за отпадни води и защитно табло за дренажната помпа; 2. Демонтаж на съществуващите дефектирали помпа,защитно табло и обратен клапан в сутерена на сградата; 3. Монтаж на доставените нови дренажна помпа, обратен клапан и защитно табло за нея, свързването им към сградната ВИК инсталация и въвеждането им в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 8.12.2017 г. 9:44
1 - 30Напред