Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
23-2014-134Публична покана по ЗОПВъзложена18.11.2014 г. 8:36
Замерване на електрическа безопасност за нуждите на Териториално управление на Национален осигурителен институт - Добрич
ТП на НОИ - Добрич възлага обществена поръчка, чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Замерване на електрическа безопасност  за нуждите на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Добрич“. Срокът за получаване на оферти е до 16.00 часа на 02.12.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 02.12.2014 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.12.2014 г. 16:00
Променено: 6.3.2015 г. 11:41
23-2014-132Публична покана по ЗОПВъзложена13.11.2014 г. 11:49
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително ремонт и резервни части за нуждите на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Добрич.“
ТП на НОИ - Добрич възлага обществена поръчка, чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително ремонт и резервни части за нуждите на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Добрич“. Срокът за получаване на оферти е до 16.30 часа на 01.12.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 01.12.2014 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.12.2014 г. 16:30
Променено: 6.3.2015 г. 11:42
23-2014-130Открита процедура по ЗОПВъзложена4.11.2014 г. 14:16
“Комплексно почистване на помещенията ползвани от Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Добрич”
С Решение № 4 от 10.11.2014 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Комплексно почистване на помещенията ползвани от Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Добрич”, находящи се в гр. Добрич, ул. „Даме Груев” №4 и №6“; гр. Балчик, ул. „Христо Смирненски” №1; гр. Тервел, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” №8, стая104; гр. Каварна, ул. „Добротица” №34; гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” №8”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:00 часа на 08.12.2014г. Офертите ще бъдат отворени на 09.12.2014г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Добрич, ул."Даме Груев" №4, етаж 4, стая 411. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0247.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.12.2014 г. 16:00
Променено: 15.1.2015 г. 15:23